Z. Louis en Zélie Martin, gedachtenis

Z. Louis en Zélie Martin, ouders van H. Thérèse van het Kind Jezus. gedachtenis.

Zélie Guérin (1831-1877) en Louis Martin (1823-1894). 
Voor de ouders van Thérèse van het Kind Jezus komt God altijd op de eerste plaats. Thérèse zal diep beinvloed worden door het geloof en de religieuze vurigheid van haar familie.
Het proces van heiligverklaring van Louis en Zélie Martin werd afzonderlijk ingezet in de bisdommen, Bayeux-Lisieux en Séez, tussen 1957 en 1960. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Kerk heeft paus Paulus VI gewild dat de twee causa’s in één enkele verenigd zou worden. De gelovigen worden gevraag om Louis en Zélie Martin samen aan te roepen om door hun voorspraak gunsten en wonderen te verkrijgen.

Op 26 maart 1994 heeft Z. paus Johannes Paulus II hen ‘eerbiedwaardig’ verklaard door de ‘heldhaftigheid van hun deugden’ te erkennen.
150 jaar na hun huwelijk op 19 oktober 2008 werd het echtpaar zalig verklaard in de basiliek van Lisieux.

Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
Gal. 2, 19b-20

Heer,
verhoor ons gebed en schenk uw genade in overvloed
om met uw bijstand de weg van uw geboden te gaan.
Laat ons kracht en steun vinden voor dit leven
en eens de eeuwige vreugde ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresa van Jezus 1515-1582, 15 oktober Hoogfeest

15 oktober 2012, allen proficiat!

H. Teresa werd in het jaar 1515 te Avila in Spanje geboren. De Islam, de Nieuwe Wereld, het protestantisme, het Concilie van Trente, de inquisitie beheersen de 16e eeuw, waarin zij geboren werd en geleefd heeft.

Als mystica van formaat en bezield met apostolische ijver hervormt zij de Karmelorde en is zij stichteres van talrijke nieuwe gemeenschappen, die haar willen volgen in het beleven van de oorspronkelijke karmelregel.

Haar moed en geloof doen haar alle moeilijkheden en tegenkantingen overwinnen. Zij stelde haar verheven leer op schrift en nog steeds weet zij de lezers van haar werken te hoeien door haar beschrijving van de weg naar de volmaaktheid.

Zij stierf te Alba de Tormes in 1582.

God,
door de kracht van Uw Geest
hebt Gij onze Heilige Moeder Teresa geroepen
om de Kerk de weg van de volmaaktheid te leren.
verleen
dat haar verheven leer
ons altijd tot geestelijk voedsel zij
en het verlangen naar de ware heiligheid
in ons steeds brandend moge houden.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder over de H. Teresa, en beluister de mp3 koppelingen,
of lees van Paus Benedictus XVI de audiëntie van 2 februari 2011 over de Heilige,
of  lees  Gebeden van de Heilige.

H. Thérèse van het Kind Jezus, 1 oktober feest

Heilige Thérèse van het Kind Jezus
Maagd van onze Orde

Thérèse Martin werd te Alençon in Frankrijk geboren in het jaar 1873. Op jeugdige leeftijd trad zij binnen in de Karmel van Lisieux. Daar beleefde zij voluit de deugden van nederigheid, evangelische eenvoud en vertrouwen op God, en door woord en voorbeeld leerde zij deze deugden aan de novicen, die aan haar zorg waren toevertrouwd.

In haar autobiografische geschriften schreef zij haar geestelijke itinerarium neer: In lief en leed, in haar zelfgave voor de zondaars wilde zij niets aan God weigeren en verwachtte zij alles van Zijn barmhartigheid. In de Kerk verlangde zij de liefde te zijn: brandende liefde voor de Hemelse Vader en heldhaftige liefde voor de zusters van haar gemeenschap.

Zij stierf op 30 september 1897, op vierentwintigejarige leeftijd.

God,
Gij opent de deuren van Uw Rijk
voor de kleinen en de eenvoudigen.
Verleen ook ons de genade
de weg van het vertrouwen in te slaan
naar het voorbeeld van de Heilige Thérèse.
Dan zullen wij op haar voorspraak
delen in Uw eeuwige glorie.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

H. Theresia van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerkleraar

Laatste gesprekken, 21/08/1897 therese 4

Zij leefde net als ons van het geloof

Wat was ik graag priester geworden om over de Heilige Maagd te preken! Een keertje zou voor mij genoeg zijn om te zeggen wat ik denk over dit onderwerp.

Ik zou eerst vertellen op welk punt men maar weinig weet over haar leven. Je moet geen dingen zeggen die onwaarschijnlijk zijn en ook niet wat men niet weet; bijvoorbeeld dat de Heilige Maagd toen ze heel klein was, op driejarige leeftijd, naar de tempel ging om zich aan God te offeren met zeer buitengewone gevoelens en brandend van liefde; terwijl ze er misschien alleen maar naar toe is gegaan uit gehoorzaamheid aan haar ouders… Wil een overweging over de Heilige Maagd mij bevallen en me goed doen, dan moet ik haar werkelijke leven zien, niet haar veronderstelde leven; en ik ben er zeker van dat haar werkelijke leven heel eenvoudig was. Men toont haar ongenaakbaar, men zou haar juist navolgbaar moeten tonen, haar deugden duidelijk uit laten komen, zeggen dat zij van het geloof leefde, net als wij, en er bewijzen van geven uit het Evangelie, waarin we lezen: “Ze begrepen niet wat Hij hen zei” (Lc 2,50). En deze andere, niet minder mysterieuze zin: “Zijn ouders waren vol bewondering over wat Hij tegen hen zei” (Lc 2,33). Die bewondering veronderstelt een zekere verbazing, denkt u ook niet?

Iedereen weet dat de Heilige Maagd, de Koningin van de Hemel en van de aarde is, maar ze is meer moeder dan koningin, en men moet omwille van al haar gezag niet zeggen dat zij de glorie van alle heiligen in de schaduw zet, zoals de zon bij zijn opkomst alle sterren laat verdwijnen. Mijn God! dat zou vreemd zijn! Een moeder die de glorie van haar kinderen laat verdwijnen! Ik denk juist het tegenovergestelde, ik geloof dat zij de schittering van de uitverkorenen erg zal laten vermeerderen. Het is goed om over haar voorrechten te praten, maar men moet niet slechts daarover praten… Wie weet zal een bepaalde ziel zelfs een zekere verwijdering gaan voelen voor een zo hoogstaand schepsel en men zegt dan bij zichzelf: “Als dat zo is, dan stellen wij niets voor en blijft er voor ons niets meer over dan een klein hoekje”.

Wat de Heilige Maagd op ons voor heeft, is dat zij niet kon zondigen, dat zij vrijgesteld was van de erfzonde, maar aan de andere kant, heeft ze veel minder kansen gehad dan wij, aangezien zij geen Heilige Maagd had van wie zij kon houden, en dat is des te meer zoetheid voor ons.

‘Waarom ik U liefheb, Maria’

H. Theresia van het kind Jezus, 1873-1897
Karmelietes te Lisieux, Kerklerares

“Vrouwe zie daar uw Zoon”
Op een dag dat de zondaars luisteren naar de lering
Van Hem die in de hemel hun gastheer wil zijn,
Tref ik u, Maria, met hen aan op de heuvel;
Iemand zegt Jezus, dat u Hem zou willen zien.
Uw goddelijke Zoon toont dan, ten aanhoren van allen,
De onmetelijkheid van zijn liefde voor ons:
Hij zegt: “Wie is mijn broer en mijn zus en mijn moeder,
Tenzij diegene, die oprecht leeft naar mijn wil?”

O onbevlekte Maagd, allerliefste der moeders,
Als u Jezus zo hoort, wordt uw hart niet bedroefd,
Maar verheugd bent u, omdat Hij ons dit doet inzien:
Onze ziel wordt zijn eigen gezin hier op aarde.
Ja, verheugd bent u, dat Hij ons zijn leven schenkt,
De oneindige schatten van zijn grootheid als God!
Hoe zou ik niet van u houden, o mijn lieve Moeder,
Nu ik zóveel liefde, zóveel nederigheid zie?

Ja, u houdt van ons, juist zoals Jezus ons liefheeft,
En om ons stemt u toe in uw afscheid van Hem.
Alles geven, en zichzelf erbij: dàt is liefde;
u wilde het tonen door onze steun te blijven.
De Heiland wist van uw mateloze zachtheid,
De geheimen van uw moederlijk Hart kende Hij;
U vertrouwt Hij ons toe, u, o toevlucht der zondaars,
Als Hij ‘t kruis achterlaat en ons opwacht in ‘t Rijk…

Het verblijf van Johannes wordt uw enige toevlucht;
De zoon van Zebedeüs neemt Jezus’ plaats in.
Dat is het laatste detail van het evangelie:
Verder zegt het niets meer van de Vorstin in Gods Rijk.
Maar, mijn lieve Moeder, openbaart dit diep zwijgen
Aan ons allen soms niet, dat het eeuwige Woord
De geheimen van uw leven zèlf wil bezingen,
Tot vreugde van uw kinderen, uitverkoren tot het Rijk?

Weldra zal ik die mooie harmonie mogen horen;
In de hemel zal ik u spoedig mogen gaan zien.
U, die mij toelachtte in de ochtend van mijn leven:
Lach mij nóg een keer toe, Moeder, zie, de avond valt!
Ik vrees niet meer de glans van uw opperste glorie;
Met u heb ik geleden, nu wil ik nog slechts
Zingen op uw schoot, waarom ik u liefheb, Maria,
En herhalen voor eeuwig: “Ja, ik ben uw kind!!

Lees meer over Thérèse op Heligen t/m 1900
en luister naar de mp3 versie van ‘Waarom ik U liefheb, Maria’ op Lectio Divina

H. Thérèse van het kind Jezus (1873-1897), karmelietes te Lisieux, Kerklerares

Autobiografisch manuscript C, 15v° – 16r° (Carmelitana)

De liefde voor de vijanden

     “U hebt gehoord dat er gezegd is: Van uw vriend zult u houden en uw vijand zult u haten. Ik voor mij zeg u : houdt van uw vijanden, bidt voor hen die u vervolgen” (Mt 5,43-44). In de Karmel vind je ongetwijfeld geen “vijanden”, maar er blijven wel sympathieën bestaan. Je voelt je aangetrokken tot de ene zuster terwijl je bij de andere een grote omweg zou willen maken om haar te vermijden. Zo wordt zij, zonder dat zijzelf er iets van weet, iemand waar men het land aan heeft. Welnu, Jezus zegt mij dat ik moet houden van die zuster, dat ik voor haar moet bidden, ook al zou ik uit haar gedrag opmaken dat zij niets om mij geeft: “Als u  houdt van degenen die van u houden, welk loon verdient u dan? Want ook de zondaars houden van hen die hen liefhebben” (Lukas, 6).

En het is niet genoeg om van hen te houden, je moet het ook bewijzen! Aan een vriend geef je uiteraard graag een cadeautje, het is leuk hem een verrassing te bezorgen, maar dat is geen naastenliefde want de zondaars doen dat ook. Jezus leert mij ook : “Geef aan ieder die u iets vraagt. En als iemand iets neemt wat u toebehoort, vraag, het niet terug”. Geven aan al degenen die vragen is minder prettig dan zelf spontaan aanbieden. Bovendien : als je iets vriendelijk gevraagd wordt, kost het niet veel moeite om te geven. Maar als daarbij ongelukkigerwijze weinig fijngevoelige woorden worden gebruikt, verzet zich ons hart daar dadelijk tegen … Valt het moeilijk om te geven wanneer iemand iets vraagt, nog moeilijker is het om iets te laten afnemen wat ons toebehoort zonder het terug te vragen. 0 Moeder, ik zeg dat dit moeilijk is, ik zou eerder moeten zeggen dat dit moeilijk lijkt, want het juk van de Heer is zacht en licht” (Mt 11,30). Als je het op je wilt nemen voel je meteen de vreugde ervan en roep je uit met de psalmist: ”Ik heb gelopen op de weg van uw geboden, sinds U mijn hart hebt verruimd” (Ps 119,32). Alleen de naastenliefde kan mijn hart ruimer maken. O Jezus sinds die heerlijke vlam het verteert, loop ik met vreugde over de weg van uw nieuw gebod! (Joh 13,34).

Lees verder over de Heilige Thérèse

H. Teresia Margareta Redi 1747-1770, 1 september gedachtenis

Heilige Teresia Margareta Redi van het Heilig Hart van Jezus
Maagd van onze Orde

Teresia Margareta werd in 1747 te Arezzo in Toscane uit een adellijke familie geboren. Op 1 september 1784 trad zij in bij de ongeschoeide karmelietessen van Firenze. Een uitzonderlijke geestelijke ervaring viel haar ten deel n.a.v. het vers uit de eerste brief van de Apostel Johannes: ‘God is liefde’.

Diep voelde zij voortaan in zich de roeping tot een verborgen leven in liefde en zelfverloochening. Lang wachtte zij niet om deze roep te beantwoorden en zij gaf er concrete gestalte aan door een heldhaftige beoefening van de naastenliefde.

Zij stierf te Firenze in 1770.

God,
Gij hebt de Heilige Teresia Margareta verleend
zich te verkwikken
aan de levende bronnen van de Verlosser:
aan de onschatbare rijkdom
van Zijn nederigheid en liefde.
Geef ons op haar voorspraak
dat wij nooit van de liefde van Christus
gescheiden raken.
Die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresia Benedicta van het Kruis, 9 augustus gedachtenis

H. Teresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, 1891-1942

Edith Stein, jodin, filosofe, bekeerling tot het katholieke geloof, karmelietes, werd geboren op 12 oktober 1891. Zij was het jongste kind van het joodse gezin van Siegfried Stein en Augusta Courant. 14 Oktober 1933 trad Edith in bij de Karmelietessen in Keulen.  Op 15 april 1934, bij haar inkleding, ontving zij de naam Teresia Benedicta a Cruce: Teresia, gezegend door het kruis. Zij leidde een leven van gebed, stipte plichtsvervulling en nederigheid. Pasen, april 1938, legde zij haar eeuwige geloften af. Hetzelfde jaar, op 31 december, moest zij uitwijken naar Nederland, omdat de jodenvervolging in Duitsland te heftig werd. In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en ook hier begon de jodenvervolging. Naar aanleiding van het voorlezen van een brief van de Nederlandse bisschoppen tegen de deportatie van de joden, werden Edith Stein en haar zus Rosa in Echt opgehaald door de Gestapo. Het was zondag 2 augustus 1942 omstreeks 17.00 uur. Op de Peyerstraat stond de overvalswagen. Edith en haar zus werden door twee soldaten met het geweer in aanslag van het klooster naar de Peyerstraat gebracht. Zij werden eerst naar Westerbork vervoerd en enkele dagen later naar Auschwitz. Op 9 augustus werden zij vergast bij het kamp Birkenau in een verbouwde boerderij, “Het Witte huis”.

Op 1 mei 1987 werd zij door de Z. Paus Johannes Paulus II zaligverklaard in Keulen en op 11 oktober 1998 heilig. De Paus typeerde haar als: Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk. Zij geldt samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden als beschermheilige van Europa.

Heer, God onzer vaderen,
vervult ons
met het wetenschap van het kruis,
waarmede Gij de Heilige Teresia Benedicta
zo wonderlijk hebt vervuld
in het uur van het martelaarschap.
Verleen ons
dat wij U op haar voorspraak
steeds als de opperste waarheid zoeken,
en de eeuwige liefdesband,
die in het bloed van uw Zoon
voor ons aller heil gesloten is,
trouw bewaren tot in de dood.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis op Heiligen t/m1900

Zalige Johannes Soreth, 28 juli vrije gedachtenis

Zalige Johannes Soreth 1394-1471, priester van onze Orde

De naam van Johannes Soreth, geboren te Caen 1392, blijft in de geschiedenis verbonden met de omvorming van enkele begijnhoven in Nederland tot Karmelietessenkloosters. De opgang gebrachte beweging verspreidde zich in Frankrijk, Italie en Spanje.

Als Generaal Overste van de Orde trachtte hij zijn medebroeders aan te zetten tot een intenser kloosterleven. Op dat punt was hij een voorloper van de H. Teresa van Avila.

Heer,
moge de voorspraak van de Zalige Johannes
ons tot steun zijn.
Hij heeft geijverd
voor de vernieuwing van het religieuze leven
en de Karmel verrijkt
door het opnemen van monialen.
Door zijn verdiensten
moge hij van U verkrijgen
dat wij van dag tot dag trouwer zijn,
in navolging van Christus en Zijn Moeder.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over Johannes Soreth op Heiligen t/m1600. Ontleend aan MYSTIEK VAN DE CARMEL Historische schetsen door Prof. dr. Titus Brandsma O.Carm.

Heilige Elia, profeet, vader van onze orde. Feest 20 juli

De Heilige Schrift spreekt over de profeet Elia al een man van God, constant wandelend in Gods aanwezigheid en moedig verdedigend en opkomend voor de erkenning van de Ene ware God. Hij kwam op voor God in een eenzame wedstrijd op de Berg Karmel. Daarna wordt hij begenadigd met een innerlijke geestelijke ervaring op de Horeb. De kluizenaars die een monastiek leven begonnen onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, in de 12e eeuw, volgden een monastieke traditie in navolging van Elia als het prototype van een karmeliet.

« Vurig heb ik geijverd voor God » (1 Kon. 19, 14), getuigt Elia. « De liefde van Christus laat me geen rust » (2 Kor. 5, 14)

Almachtige en eeuwige God,
Gij hebt de heilige profeet Elia, onze Vader,
verleend voor Uw aanschijn te leven.
Gij hebt hem vervuld
met ijver voor Uw glorie.
Geef aan ons, Uw dienaren,
dat wij altijd Uw aanschijn zoeken
en zo getuigen mogen worden van Uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen

Lees meer over Elia

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • oktober 2014
  Z M D W D V Z
  « sep    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 417 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 417 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: