H. Joachima de Vedruna de Mas, 22 mei vrije gedachtenis

H. Joachima de Vedruna de Mas
religieuze, Stichteres van de Zusters Karmelietessen van Liefde

Joachima werd geboren in Barcelona in 1783 en huwde in 1799 Theodor de Mas. Ze hadden negen kinderen. In 1816 werd zij weduwe. Door Gods Geest gedreven stichtte ze in 1826 de Congregatie van de Zusters Karmelietessen van Liefde. De Congregatie breidde zich over heel Catalonie uit met huizen voor ziekenzorg en opvang van vooral arme kinderen. Joachima wijdde zich ten zeerste toe aan de beschouwing van de Heilige Drie-eenheid.

Kenmerkend voor haar geestelijk leven waren: gebed, versterving, eenzaamheid, nederigheid en liefde. Zij stierf in Vich in 1854.

God,
Gij hebt in Uw Kerk
de heilige Joachima doen opstaan
om de kinderen christelijk op te voeden
en zieken te helpen.
Geef dat wij naar haar voorbeeld
ons leven besteden
om U liefdevol in onze broeders te dienen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Advertenties

H. Simon Stock, vrije gedachtenis 16 mei

ca 1165 Aylesford (Kent) – 16 mei 1265 Bordeaux.
Ook Simon Anglus (de Engelsman) genoemd.
Hij heeft zijn bijnaam Stock te danken aan het feit dat hij als jonge man een kluizenaarsbestaan leidde in een holle boom. Werd in 1237 karmeliet en in 1245 de 6e en bekendste ordegeneraal. Stichtte ordehuizen in de universiteitssteden Cambridge, Oxford, Parijs, Bologna. Op 16 juli 1251 kreeg hij een verschijning van Maria van de berg Karmel te Cambridge en zij gaf hem een scapulier als onderpand voor het zielenheil van wie het scapulier droeg. Ook zou zo iemand de zaterdag na zijn dood bevrijd worden van het vagevuur. Hij hervormde de orde van een orde van kluizenaars tot een orde van bedelmonniken en schreef de hymne Flos Carmeli (Bloem van de karmel). Zijn relieken zijn in 1951 van Bordeaux overgebracht naar Aylesford.

Attr.; in ordekleding terwijl hij geknield het scapulier ontvangt van Maria; met zielen uit het vagevuur in zijn nabijheid.

Icoon; in het habijt van zijn orde. Bijna zonder uitzondering wordt hij, vooral in de 16e eeuw, afgebeeld bij de overdracht van het scapulier. Maria zweeft op deze afbeeldingen op een wolk boven de berg Karmel. Vaak zijn andere heilige karmelieten aanwezig.

God,
Gij hebt de zalige Simon onder de broeders
van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
geroepen om U te dienen.
Geef ons door zijn tussenkomst
dat ook wij ons voor U vrijmaken
en meewerken aan het heil van de mensen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder op de Geschiedenis pagina

H. Teresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942), karmelietes, martelares, en co-patrones van Europa

Poëzie “De storm”,1940

“Ik ben het; weest niet bang”

–Heer, wat zijn de golven hoog,
wat is de nacht duister!
Zou u het niet willen verlichten
voor mij, die alleen waakt?

–Blijf stevig aan het roer
bewaar het vertrouwen en blijf rustig.
Je boot is kostbaar in mijn ogen,
Ik wil het naar een goede haven brengen.

Houd je goed zonder zwak te worden
houd de ogen op het kompas gericht.
Het helpt je om bij het doel te komen
door de nachten en de stormen.

De naald van het kompas aan boord
beeft, maar houdt stand
Ze zal je de kaap tonen
die Ik je wil zien nemen.

Behoud het vertrouwen en blijf kalm:
door de nachten en de stormen
De wil van God, zal je trouw
leiden, als je hart waakt.

H. Teresa van Avila (1515-1582), karmelietes, Kerkleraar

H. Teresa van Avila

De weg van de Volmaaktheid H.33-34

“Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt: eet men daarvan, dan sterft men niet”

      Toen de goede Jezus onze ellende zag, zocht Hij een bewonderenswaardig middel om ons zijn oneindige liefde te tonen. In zijn naam en in naam van zijn broeders heeft Hij dit gebed gezegd: “Geef ons heden, Heer, ons dagelijks brood” (Mt 6,11)…  Het is noodzakelijk dat wij zijn liefde steeds voor ogen houden om de onze aan te wakkeren. Niet éénmaal, maar dagelijks. Zo kwam het dat Hij besloot bij ons te blijven.

      Ik bedenk dat deze vraag de enige is waarin Hij dezelfde woorden herhaalt. Hij vraagt dat ons het dagelijks brood gegeven wordt, maar benadrukt dit door te zeggen: “Geef het ons heden, Heer”. Hij brengt ook zijn Vader opnieuw voor ogen dat Hij het ons reeds eenmaal gaf, dat Hij voor ons allen gestorven is en dat Hij ons voortaan toebehoort. Dat Hij Hem ons niet meer zal ontnemen zolang de wereld duurt… Ik heb mij afgevraagd waarom de Heer, na gezegd te hebben dagelijks, nog insisteert door te zeggen: “Geef het ons heden, God.” Ik denk dat Hij hierdoor wil verklaren, dat Hij alle dagen tot onze beschikking is vermits wij Hem hier op aarde bezitten en we Hem ook in de hemel zullen bezitten zo we van zijn gezelschap een goed gebruik weten te maken… Wanneer Hij zegt: heden, dan betreft dit één enkele dag, denk ik. Dat wil zeggen, zolang de wereld bestaat en niet langer: wat een dag!

      De Zoon zei immers tegen de eeuwige Vader: “Aangezien het een dag betreft, sta Mij toe om deze in dienstbaarheid door te brengen. God de Vader heeft Hem aan ons gegeven en Hem volgaarne in de wereld gezonden. Nu wil zijn Zoon ons niet meer verlaten. Hij wil hier bij ons lijven tot de hoogste eer van zijn vijanden. Hij spreekt enkel opnieuw om ons vandaag dit heilig brood te geven. Dit voedsel, dit manna van het mensdom, dat we naar believen in overvloed vinden heeft de Verlosser ons voor altijd geschonken, zoals ik zei. Slechts door eigen schuld kunnen we van honger omkomen, want hoe onze ziel ook gevoed wil worden, zij zal smaak en troost vinden in het Allerheiligste. Er bestaat geen ellende geen beproeving of vervolging die we niet gemakkelijk kunnen verduren, zodra we beginnen te smaken wat Hij doorstaan heeft.

Z. Teresia-Maria van het Kruis, 23 april vrije gedachtenis

Z. Teresia-Maria van het Kruis
Religieuze van de Derde Orde van de Karmel
1846-1910

Teresia-Maria werd geboren op 2 maart 1846 in de parochie van Sint-Martinus in Campi Bisenzio in het aartsbisdom Firenze. De smaak voor het gebed en de eis om de liefde van Christus te beantwoorden, waren voor de jonge Teresia-Maria één enkele zaak.

Nog geen 20 jaar oud nam ze het initiatief om enkele leeftijdgenoten rond zich te verzamelen in een gemeenschappelijk leven met als doel bijstand en hulp te bieden aan arme en verwaarloosde kinderen. Niettegenstaande moeilijkheden en lijden werd dit werk bevestigd en volgens de karmelspiritualiteit beleefd.

Haar instituut werd als reguliere Derde Orde bij de Teresiaanse Karmel aangesloten en in 1904 als instituut van Pauselijk Recht goedgekeurd door Paus Pius X. De bron van Teresia-Maria’s kracht en vreugde was de Eucharistische Aanbidding en een vurige godsvrucht tot Maria. Haar leven was getekend door het lijden, terwijl ze door haar inzet het lijden van anderen hielp christelijk te beleven. Ze stierf, omringd door haar geestelijke dochters, op 23 april 1910.

God,
Gij hebt de zalige maagd Teresia-Maria
door haar vurige verering voor de Eucharistie
gesterkt op weg van het Kruis
en haar vervuld met een moederlijke liefde
jegens de kleinen en de armen.
Wij vragen U:
verleen ons op haar voorspraak,
dat ook wij,
gesterkt door het brood der engelen,
ons verheugen deel te hebben
aan het lijden van Christus
en door werken van liefde meewerken
aan het komen van Uw Rijk.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresa-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942), karmelietes, martelares, en co-patrones van Europa

H. Teresa-Benedicta van het Kruis

 Poëzie “Heilige Nacht”

“Opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben”

Mijn Heer en mijn God,
U hebt mij geleid langs een donkere weg,
vol met stenen en moeilijk begaanbaar.
Mijn krachten lijken me vaak te willen verlaten,
ik verwachtte bijna niet meer
dat ik op een dag het licht zou zien.
Mijn hart was doordrongen van een diep lijden
toen de helderheid van een ster mij de ogen op deed heffen.
Trouw leidde ze mij en ik volgde haar,
eerst met een voorzichtige stap, later zekerder.
Ik kwam uiteindelijk voor de deur van de Kerk.
Ze opende zich.
Ik vroeg of ik binnen mocht komen.
Uw zegen ontvangt mij via de mond van de priester.
Aan de binnenkant volgen de sterren zich op,
de sterren van rode bloemen die me de weg naar U wijzen…
En uw goedheid staat toe dat ze me de weg naar U verlichten.
Het mysterie dat ik in het diepst van mijn hart moest bewaren,
kan ik voortaan met luide stem verkondigen:
Ik geloof, ik getuig van mijn geloof!
De priester leidt me naar de trappen van het altaar,
ik buig mijn hoofd,
het heilige water stroomt over mijn hoofd.

Heer, is het mogelijk dat iemand herboren wordt
als hij de helft van zijn leven er al op heeft zitten? (Joh 3,4)
U hebt het gezegd, voor mij is het een werkelijkheid geworden.
Het gewicht van de fouten en de moeite
van mijn lange leven heeft me verlaten.
Staande ontving ik de witte mantel over mijn schouders,
symbool van zuiverheid!
Mijn hart is voortaan de voederbak geworden
die wacht op uw aanwezigheid.
Voor even!
Maria, uw moeder, die ook de mijne is, heeft me haar naam gegeven.
Om middernacht legt ze haar pasgeboren kind in mijn hart.
Ach! Geen enkel menselijk hart kan het bevatten
wat U bereidt voor hen die U liefhebben (1Kor 2,9).
U bent voortaan van mij en ik zal U nooit meer verlaten.
Waar de weg van mijn leven ook heen moge gaan, U bent bij mij.
Niets kan me van uw liefde scheiden (Rm 8,39) 

Z. Maria van de Menswording, 18 april vrije gedachtenis

Z. Maria van de Menswording
Religieuze van onze Orde
1566-1618

Maria van de Menswording werd in 1566 te Parijs geboren. Op haar zestiende levensjaar huwde zij met Pierre Acarie. Zij werd moeder van zeven kinderen. Te midden van haar huiselijke bezigheden en harde levensomstandigheden wist zij een intens mystiek leven te bereiken. Innerlijk bewogen door de geschriften en de geestelijke ingevingen van de Heilige Teresa, zette zij zich geheel in voor de vestiging van de eerste uit Spanje komende karmelietessen in Frankrijk.

Na het overlijden van haar man vroeg zij om als lekezuster opgenomen te worden in de Karmelorde. In 1615 deed zij professie in de Karmel van Amiens. Door zeer vooraanstaande mannen van haar tijd, onder wie de Heilige Franciscus van Sales, werd zij hoog gewaardeerd.

Zij blonk uit door haar geest van gebed en haar ijver voor de verbreiding van het katholieke geloof. In haar gemeenschap verrichtte zij de meest eenvoudige werkzaamheden. Zij stierf te Pontoise op 18 april 1618.

God,
bij de vele tegenslagen
die zij tijdens haar hele leven te verduren had,
heb Gij de zalige Maria
toegerust met een bewonderenswaardige sterkte.
Verleen aan Uw dienaren de genade
elke last met moed te doorleven
en tot het uiterste te volharden
in trouw aan Uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Baptista Spagnoli, vrije gedachtenis

baptistspagnoliofmantuaZ. Baptista Spagnoli, priester van onze Orde, vrije gedachtenis.

Baptista Spagnoli werd geboren te Mantua, Italie, op 17 april 1447. Heel jong nog trad hij in bij de karmelieten van de Congregatie van Mantua. Zijn plechtige geloften sprak hij uit in het jaar 1464. Hij droeg meerdere verantwoordelijkheden in verschillende kloosters. Nadat hij zes jaar vicaris-generaal van zijn congregatie was, werd hij in 1513 verkozen tot generale overste van heel de Orde. In deze functie ijverde hij voor de hervorming van de karmelprovincie van Mantua. Hij blonk uit in deugden en gedreven door een grote liefde voor de Kerk, heeft hij zich helemaal voor haar vernieuwing ingezet. Dit laatste deed hij o.a. als deelnemer van het Vijfde Concilie van Lateranen in 1512. Hij wordt voor een van de uitmuntendste dichters van zijn tijd gehouden. Hij stierf te Mantua op 20 maart 1516.

God,
Gij hebt de zalige Baptista begiftigd
met een intense liefde voor de Maagd Maria
en met een uitzonderlijke trouw
in het bewaren en verkondigen van uw woord.
Verleen ons op zijn voorspraak
dat wij op onze beurt zoals Maria
uw woord zonder ophouden mogen overwegen
en U, met haar,
door onze levenswijze mogen verheerljken.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Baptista Spagnoli, 17 april vrije gedachtenis

Z. Baptista Spagnoli
Priester van onze Orde
1447-1516

Baptista Spagnoli werd geboren te Mantua, Italie op 17 april 1447. Heel jong nog trad hij in bij de karmelieten van de Congregatie van Mantua. Zijn plechtige geloften sprak hij uit in het jaar 1464.

Hij droeg meerdere verantwoordelijkheden in verschillende kloosters. Nadat hij zes jaar vicaris-generaal van zijn congregatie was, werd hij in 1513 verkozen tot generale overste van heel de Orde. In deze functie ijverde hij voor de hervorming van de karmelprovincie van Mantua.

Hij blonk uit in deugden en, gedreven door een grote liefde voor de Kerk, heeft hij zich helemaal voor haar vernieuwing ingezet. Dit laatste deed hij o.a. als deelnemer van het Vijfde Concilie van Lateranen in 1512. Hij wordt voor een van de uitmuntendste dichters van zijn tijd gehouden. Hij stierf te Mantua op 20 maart 1516.

God,
Gij hebt de zalige Baptista begiftigd
met een intense liefde voor de Maagd Maria
en met een uitzonderlijke trouw
in het bewaren en verkondigen van Uw woord.
Verleen ons op zijn voorspraak
dat wij op onze beurt zoals Maria
Uw woord zonder ophouden mogen overwegen
en U, met haar,
door onze levenswijze mogen verheerlijken.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

8 april Maria Boodschap (h)

Uit de apostolische exhortatie van paus Paulus VI († 1978) over de Mariaverering Maria Boodschap
Maria ontvangt gelovig het Woord van God.
De viering van de aankondiging van de Heer is tegelijk een feest van Christus en van de Maagd. Dat wil zeggen: van het Woord dat de zoon van Maria (vgl. Mc. 6, 3) wordt, en van de Maagd die moeder wordt van God.
Wat nu Christus betreft: in hun liturgie, onuitputtelijk in rijkdom aan gedachten, vieren oost en west dit feest als de herdenking van het heilbrengend ‘fiat’, dat door het mens geworden Woord werd uitgesproken bij zijn intrede in deze wereld: ‘Ik kom, Heer, om uw wil te doen’ (Heb. 10, 7; Ps. 40 (39), 8-9). Het is tevens de herdenking van het begin van de verlossing, van de onverbrekelijke verbintenis tussen de goddelijke en de menselijke natuur in de ene persoon van het Woord.
Wat Maria aangaat: deze dag wordt ook gevierd als een feest van de nieuwe Eva, de gehoorzame en trouwe Maagd, die door de werking van de heilige Geest moeder van God is geworden en tevens moeder van de levenden, ware ark van het verbond en ware tempel van God, omdat zij de enige Middelaar (vgl. 1 Tim. 2, 5) in haar schoot mocht ontvangen. Dit alles is zij geworden dankzij haar edelmoedig ‘fiat’ (vgl. Lc. 1, 38). Zo is dit feest de herdenking van het hoogtepunt van de heilsdialoog tussen God en mens; het is ook de gedachtenis van de vrije toestemming van de Maagd en van haar medewerking aan de uitvoering van het goddelijk verlossingsplan.
Maria is de luisterende Maagd die het woord van God gelovig ontvangt. Geloof was voor haar de voorwaarde en de weg tot het goddelijk moederschap. Want zoals Augustinus zegt: ‘De heilige Maria heeft Hem die zij door te geloven ter wereld bracht, ook door te geloven ontvangen.’ Toen na haar aarzeling haar moeilijkheid door de engel was weggenomen, heeft zij vol geloof Christus eerst in haar hart en dan in haar schoot ontvangen. Dit gebeurde nadat zij gezegd had: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (vgl. Lc. 1, 23-38). Om dit geloof werd zij zalig geprezen. Dit geloof schonk haar de zekerheid dat de belofte vervuld zou worden: ‘Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is’ (Lc. 2, 45). Met dit geloof dacht zij, als hoofdpersoon en kroongetuige bij Christus’ menswording, later terug aan de gebeurtenissen van zijn kindsheid. En zij overwoog dit alles in haar hart (vgl. Lc. 2, 19.51).
Maria is het voorbeeld van de gehele kerk bij de viering van de goddelijke eredienst. Daarom is zij ook voor elke christen de leermeesteres inzake toewijding aan God. Vooral echter is Maria het voorbeeld van de eredienst waardoor men van zijn eigen leven een offergave aan God maakt. Dit leert de kerk ons vanouds, maar wij kunnen dit ook leren van de Maagd zelf die op Gods boodschap antwoordde: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38).

Z. Nonius Alvares Pereira, vrije gedachtenis

nonius1

Z. Nonius Alvares Pereira, religieus van onze Orde, vrije gedachtenis.

Nonius Alvares Pereira werd geboren in 1360 te Lisabon. Hij huwde op zestienjarige leeftijd. Gedurende vele jaren was hij commandant in het Portugese leger. Hier reeds viel hij op door zijn dienstbaarheid en gestrenge levenswandel. Na het overlijden van zijn vrouw werd hij op tweeenzestigjarige leeftijd lekebroeder in het karmelklooster van zijn geboortestad. Dit klooster had hij zelf voordien gesticht. Hij noemde zich voortaan Nonius van de Heilige Maria. In het klooster nam hij de bescheidenste werken op zich. Hij stierf in 1431.

God,
Nonius
Gij hebt de zalige Nonius geroepen
de dienst in het aardse leger te verlaten
om Christus te volgen
in de Orde van de Maagd Maria.
Op Haar voorspraak vragen wij U de kracht
om onszelf te verloochenen
en ons met heel ons hart aan U alleen te hechten.
Door Onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

‘Thérèse’

De film Thérèse,

nu via deze link te volgen.

H. Teresa van Avila, 1515-1582

Uit ‘Mijn Leven’ (vert. Carmelitana)

“Als U wilt, kunt U het”

      0 mijn Heer! U zijt toch de ware Vriend! In uw almacht kunt U wat U wilt. En nooit houdt U op te beminnen wie U bemint. Heer van deze wereld, laat alles U loven! Luid zou ik het de aarde willen verkondigen dat U uw vrienden trouw zijt! Alles mag ons ontvallen. U zijt de Heer van alles en U ontbreekt ons nooit!

Wie U beminnen, laat U niet lang lijden. 0 mijn Meester! Hoe fijngevoelig, attentievol en teder weet U met ons om te gaan! Hadden we toch maar nooit iemand of iets anders liefgehad dan U! Het is waar: U stelt uw vrienden zwaar op de proef, maar U doet het opdat uw liefde doorheen het zwaarste leed sterker zou stralen. 0 mijn God, was ik maar verstandig en wetenschappelijk genoeg onderlegd en had ik maar nieuwe woorden om uw werken, die mijn ziel mag begrijpen, groot te prijzen! Ik mis alles, maar wanneer U me niet in de steek laat zult U mij niet moeten missen, mijn Heer…

Te midden van die zware ontmoediging volstonden de volgende woorden die ik mocht horen, om alle zorgen weg te nemen en me volkomen rustig te maken: “Wees niet bang, dochter, Ik ben het. Ik zal je nooit verlaten. Vrees niet”… Nu maakten die enkele woorden me kalm, sterk, moedig, zeker, rustig en verlicht. In één ogenblik zag ik mijn ziel veranderen.

Lees meer over de H. Teresa bij Heiligen t/m1600 of bij Overdenkingen.
In het bijzonder in deze Vastentijd aan te raden ‘Ik ben van U, voor U werd ik geboren.
Wat wilt Gij met mij doen?’ bij Gebeden.

H. Elisabeth van de Drie-eenheid

Er is een nieuwe officiële website van Elisabeth van de Drie-eenheid.elisabeth 5

God, die heel en al liefde bent : Vader, Zoon en Heilige Geest,
u hebt aan de zalige Elisabeth van de Drie-eenheid
het geheim ontsluierd van uw aanwezigheid in ons hart :
“die mooie zon van de intimiteit met de Drie”.

(Lees verder en bid het gebed om de canonisatie te vragen van Elisabeth van de Drie-eenheid)

Op 1 oktober 2016 is Elisabeth heilig verklaard door paus Franciscus. Haar gedenkdag is op 9 november. De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid geldt als patroonheilige bij (geestes)ziekten en het verlies van ouders.

 

Z. Titus Brandsma O.Carm, 1881-1942

“Maar Ik zeg u: Bemin uw vijanden, en bid voor wie u … vervolgen”

      U hoort vaak zeggen dat we in een geweldige tijd leven, een tijd van de grote mannen… Het is gemakkelijk om te begrijpen waarom men wil dat een groot en machtig leider opstaat… Dit soort nieuw heidendom [het nazisme] beschouwt de hele natuur als een goddelijke emanatie…; zo is het ene ras edeler en zuiverder dan het andere.. Daarom bestaat er de cultus van ras en bloed, de verering van de helden van het eigen volk.

     Hoe kan een verkeerd uitgangspunt toch tot noodlottige dwaalwegen voeren? Is het niet jammer, dat zoveel geestdrift en energie in dienst gesteld te worden van zo’n verkeerd begrepen en onzuiver gesteld ideaal? Zij die uit liefde voor de maatschappij, verbetering nastreven, met wie wij zo vruchtbaar zouden hebben kunnen samenwerken, zij zijn door hun geheel verkeerd georiënteerde wijsbegeerte onze bestrijders geworden…Laten wij leren van hen die ons bestrijden. Niet slechts om ons eigen ideaal zuiverder en beter te stellen, maar ook om evenveel liefde voor ons ideaal te koesteren, er evenveel geestdrift voor aan de dag te leggen, en offervaardigheid om ervoor te leven en te sterven, moed om het in onszelf en zo ook in anderen te verwezenlijken…

     En als wij roepen en bidden om de `toecomste’ van zijn Rijk, dan is dat niet in een differentiatie van ras en bloed, maar dan zijn alle mensen onze broeders, zelfs zij, die ons haten en bestrijden. In vereniging met Hem, die zijn zon doet opgaan over goeden en kwaden.

Rede gehouden op 4 febr 1934

Lees meer over de Z. Titus Brandsma.

Overdenking

Bij onze Heilige Teresa zien we heel duidelijk de ‘grond van de ziel’  terug in haar ‘zevende verblijf’ in het Kasteel van de ziel.

Ziel, zoeken moet je jezelf in Mij,St. Teresa de Jesus
en Mij moet je zoeken in jezelf.

Zo heeft, o ziel, de liefde
jouw beeld in Mij kunnen prenten,
dat geen wijs schilder,
met al zijn meesterschap,
dat beeld zou kunnen maken.

Jij werd uit liefde geschapen,
mooi, knap en zo diep
in mijn binnenste getekend, dat,
als jij jezelf verliest, mijn lief, ziel,
jij jezelf moet zoeken in Mij.

Ik weet, als jij je ooit zou vinden
getekend in mijn hart
en zo naar het leven uitgebeeld,
dat het je verheugen zou,
bij het zien van jezelf,
je zo prachtig getekend te zien.

En mocht je soms niet weten
waar je Mij zult vinden,
dwaal dan niet van hier naar ginds,
maar, als je Mij vinden wilt,
moet je Mij in jezelf zoeken.

Want jij bent mijn onderdak,
jij bent mijn thuis en verblijf,
en daarom klop ik altijd bij jou aan,
wanneer ik vind in jouw gedachten de deur gesloten.

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,
want om Mij te vinden
zal het genoeg zijn Mij alleen maar te roepen;
Ik zal dan zonder talmen naar jou toe gaan
en Mij moet je zoeken in jezelf.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Hein Blommestijn.

HH. Louis & Zélie Martin heilig verklaard

Paus verklaart echtpaar, religieuze en priester heilig

Rome (RKK) 18 oktober 2015 – Paus Franciscus heeft vandaag bij aanvang van een mis op het Sint-Pietersplein vier zaligen gecanoniseerd. Twee van hen vormden het Franse echtpaar Louis Martin en Zélie Guérin, de ouders van Sint-Teresia van Lisieux. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat twee echtgenoten tegelijk werden heiligverklaard. De andere nieuwe heiligen zijn de Spaanse kloosterzuster María Isabel Salvat Romero en de Italiaanse priester Vincenzo Grossi.

Aan de plechtigheid namen tienduizenden gelovigen deel, onder wie officiële afvaardigingen van de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten uit Frankrijk, Spanje en Italië. Nadat de paus de Latijnse canonisatieformule had uitgesproken, werden er relieken van de nieuwe heiligen bij het altaar geplaatst. 

image

HH. Louis & Zélie Martin
Louis Martin kwam uit een militaire familie. Zelf werd hij geen militair maar horlogemaker. Op 12 juli 1858 trouwde hij met Marie-Azélie Guérin, een kantwerkster die kloosterling had willen worden maar deze wens wegens een zwakke gezondheid had moeten laten varen. Beiden stemden in met een kuis huwelijk. Een priester zei hun dat God echter andere plannen met hen had. Het Franse echtpaar kreeg negen kinderen. Vier van hen stierven heel jong en vijf werden kloosterzuster. Moeder Martin stierf in 1877 en haar echtgenoot in 1894.

Zie ook:
Paus verklaart Frans echtpaar heilig – http://nos.nl/l/2063762

Johannes Paulus II

“Wees niet bang. Open, open de deuren wijd voor Christus.”

1 mei 2011

Johannes Paulus II, drager van het Bruine Scapulier van de Karmel, Zalig verklaard!

Karol Wojtyla, hier als jonge fabrieksarbeider met het Bruine Scapulier.

Toen Paus Johannes Paulus II was neergeschoten en hierop volgend geopereerd in 1981, vroeg hij zijn doctoren het Scapulier wat hij droeg niet te verwijderen tijdens de operatie. Het Scapulier is één van de twee meest aanbevolen devoties van de Kerk. (Inside the Vatican, 10 juli 2001)

Paus Johannes Paulus II was zeer verbonden met de Teresiaanse spiritualiteit en in het bijzonder met de Heilige Johannes van het Kruis. Hij schreef een apostolische brief, op 14 december 1990, aan de generaal-overste van de Ongeschoeide Karmelieten, Pater Felipe Sainz De Baranda, ter gelegenheid van de feestdag van de Heilige Johannes van het Kruis op 14 december.

Johannes Paulus II was een groot bewonderaar van de Heilige, die hij in de brief aanduidt als ‘meester van het geloof’. In 1948 behaalde hij zijn doctoraat in de theologie in Rome met een thesis over diens werken. Hij beschrijft hoe Johannes van het Kruis reeds vanaf de eerste jaren van zijn priesteropleiding een geestelijk leidsman voor hem was, en hoe een contemplatief leven zoals Johannes dat voorleefde en de geschriften die hij naliet uitnodigen en inspireren tot waarlijk christen-zijn.

Lees meer over het heilig scapulier op Geschiedenis
Of klik hier Uitzending om de hele Zalig verklaring op het St. Pietersplein nog eens terug te zien.

Z. Johannes Paulus II;  ‘Herinner je mij nog?’. Powerpoint klik hier JPII

H. Maria Magdalena de Pazzi, 25 mei gedachtenis

H. Maria Magdalena de Pazzi
Maagd van onze Orde

Zij werd geboren in Firenze in 1566 en kreeg een vrome opvoeding. In de karmel leidde zij een verborgen leven van gebed en zelfverloochening. Zij bad vurig om vernieuwing van de Kerk en leidde haar medezusters naar de volmaaktheid. Ze stierf in 1607, uitzonderlijk door God begenadigd.

Indien ik de naaste bemin, dan doe ik dit, omdat God hem naar zijn beeld geschapen heeft, omdat Jezus hem zodanig liefheeft, dat Hij voor hem zijn leven heeft willen geven. Ik benijd het lot van de vogels, die overal heen kunnen vliegen. O! Als ik vleugelen had, gelijk zij, en ik zonder mijn gelofe geweld aan te doen, het klooster kon verlaten, dan vloog ik nog heden weg, naar Indie heen. Daar zou ik dan de kinderen rondom mij verzamelen, om hun onderwijs te geven, om hen Jezus te leren kennen hen Hem hun zielen aan te bieden.

God,
Gij bemint de maagden
en hebt de heilige maagd Maria Magdalena,
die door de liefde voor U was ontvlamd,
met hemelse gaven verrijkt.
Geef dat wij de voorbeelden van zuiverheid en
liefde navolgen van haar die wij vandaag vereren.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Johannes van het Kruis (1542-1591), karmeliet, Kerkleraar

H. Johannes van het Kruis

De bestijging van de berg Karmel, 2, h 5

“Wat uit de Geest geboren is, is Geest”

      Zo zegt Johannes: “Wie niet wedergeboren is in de Heilige Geest zal dit rijk van God, dat de toestand van volmaaktheid is, niet kunnen zien; wedergeboren worden in de Heilige Geest in dit leven betekent een ziel bezitten die in zuiverheid in hoge mate gelijk is aan God, zonder enige bijmenging van onvolmaaktheid. Zo kan een zuivere omvorming ofschoon deze niet wezenlijk is, plaats hebben door deelneming vereniging”.

      Tot een beter begrip van een en ander zullen wij hier een vergelijking maken. Een zonnestraal valt in een ruit. Als de ruit beslagen is of hier en daar vlekken vertoont, dan zal de zonnestraal niet kunnen doen schitteren en helemaal in zijn licht omvormen. Dit zou zij wel kunnen als de ruit zuiver was van al die vlekken en helder. Zelfs zal de zonnestraal de ruit des te minder kunnen doen schitteren, naarmate deze minder ontdaan is van de vlekken en smetten, en des te meer naarmate zij helderder is. Dit ligt niet aan de zonnestraal, maar aan het glas zelf, het gaat zelfs zo ver, dat als het glas geheel helder en zuiver was, de straal het zo zou omvormen en doen schitteren, dat die ruit de indruk zou maken de straal zelf te zijn en hetzelfde licht te geven als de straal. Toch behoudt de ruit werkelijk haar eigen natuur, wel onderscheiden van de lichtstraal, al lijkt de ruit ook op die straal. Wij kunnen echter zeggen dat die ruit straal of licht is door deelneming.

      Zo is de ziel als die glasruit. Het goddelijk licht van Gods Wezen dringt krachtens zijn natuur voortdurend in haar door, of beter gezegd, het woont in haar. Wij hebben dit reeds gezegd. Als de ziel aan God daartoe de gelegenheid geeft, zal God haar onmiddellijk doen schitteren en omvormen in God. Dit doet de ziel als zij zich ontdoet van elke vlek of smet van het schepsel, dit wil zeggen als zij haar wil volmaakt verenigd houdt met God. God beminnen is immers trachten zich omwille van God te beroven en te ontdoen van alles wat niet God is. God deelt haar zijn bovennatuurlijk wezen zo mee, dat zij zelf God schijnt en bezit wat God Zelf bezit.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • mei 2018
  Z M D W D V Z
  « Apr    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 708 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

 • Advertenties
%d bloggers liken dit: