H. Johannes van het Kruis – 14 december – Hoogfeest

Lees het volledige bericht »

Advertenties

H. Elisabeth van de Drie-eenheid 1880-1906, gedachtenis

De Z. Elisabeth van de Drie-eenheid werd geboren op 18 juli 1880 in een militair kamp bij Bourges in Frankrijk. Zij was muzikaal zeer begaafd en bezat een energiek temperament. Toen zij veertien jaar was, wijdde zij haar leven aan Jezus toe door de gelofte van maagdelijkheid. Terwijl zij ten volle deelnam aan het ontspanningsleven van haar leeftijdgenoten, legde zij er zich op toe om steeds aandacht te hebben voor Gods aanwezigheid in haar hart. Toen zij 21 was trad zij in de karmel van Dijon in. Geboeid door de inwoning van de Heilige Drie-eenheid in onze ziel, streefde zij vurig naar een leven van “onafgebroken communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen”, om aldus “een loflied van Gods heerlijk” te zijn. Zij liet daarover talrijke heel mooie geschriften na. Na een zeer pijnlijke ziekte overleed zij op 9 november 1906 op 26 jarige leeftijd. Haar laatste woorden waren: “Ik ga naar het Licht, naar de Liefde, naar het Leven”. De Z. Paus Johannes Paulus II verklaarde haar Zalig in 1984.

Op 1 oktober 2016 is Elisabeth heilig verklaard door paus Franciscus. Haar gedenkdag is op 9 november. De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid geldt als patroonheilige bij (geestes)ziekten en het verlies van ouders.

God, die rijk zijt aan erbarmen,
Gij hebt voor de Zalige Elisabeth van de Drie-eenheid
het mysterie ontsloten
van uw verborgen aanwezigheid
in de ziel van de rechtvaardige
en Gij hebt haar gemaakt
tot Uw aanbidster in geest en waarheid.
Verleen ook aan ons,
op haar voorspraak,
dat wij volharden in de liefde voor Christus
en dat wij tempel mogen zijn van Uw Liefdegeest,
tot lof van Uw heerlijkheid.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees meer over de Z. Elisabeth

HH. Louis & Zélie Martin heilig verklaard

Paus verklaart echtpaar, religieuze en priester heilig

Rome (RKK) 18 oktober 2015 – Paus Franciscus heeft vandaag bij aanvang van een mis op het Sint-Pietersplein vier zaligen gecanoniseerd. Twee van hen vormden het Franse echtpaar Louis Martin en Zélie Guérin, de ouders van Sint-Teresia van Lisieux. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat twee echtgenoten tegelijk werden heiligverklaard. De andere nieuwe heiligen zijn de Spaanse kloosterzuster María Isabel Salvat Romero en de Italiaanse priester Vincenzo Grossi.

Aan de plechtigheid namen tienduizenden gelovigen deel, onder wie officiële afvaardigingen van de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten uit Frankrijk, Spanje en Italië. Nadat de paus de Latijnse canonisatieformule had uitgesproken, werden er relieken van de nieuwe heiligen bij het altaar geplaatst. 

image

HH. Louis & Zélie Martin
Louis Martin kwam uit een militaire familie. Zelf werd hij geen militair maar horlogemaker. Op 12 juli 1858 trouwde hij met Marie-Azélie Guérin, een kantwerkster die kloosterling had willen worden maar deze wens wegens een zwakke gezondheid had moeten laten varen. Beiden stemden in met een kuis huwelijk. Een priester zei hun dat God echter andere plannen met hen had. Het Franse echtpaar kreeg negen kinderen. Vier van hen stierven heel jong en vijf werden kloosterzuster. Moeder Martin stierf in 1877 en haar echtgenoot in 1894.

Zie ook:
Paus verklaart Frans echtpaar heilig – http://nos.nl/l/2063762

H. Elisabeth van de Drie-eenheid 1880-1906

sluiting van het diocesaan proces “aangaande het mirakel”!

Op zaterdag 25 augustus 2012 werd tijdens de Vespersdienst, voorgegaan door aartsbisschop Roland Minnerath in het kamelklooster te Dijon-Flavignerot, het diocesaan proces tot erkenning van het mirakel toegeschreven aan de zalige Elisabeth van de Drie-eenheid plechtig afgesloten.

Alle leden van het kerkelijk tribunaal, de expert-arts alsook de vertaler, zweerden op de Bijbel, dat ze alles volbracht hebben zoals door het canoniek recht bepaald wordt. Daarna werd het dossier -dat 1759 pagina’s telt- betreffende de wonderbare genezing van onze seculiere karmelzus Marie-Paul Stevens die op 2 april 2002 plaats vond, verzegeld door de kanselier van het aartsbisdom Dijon.

(Marie-Paul is een professor in religie op de Broeders Maristen School in Malmedy. In mei 1997, begon ze veel moeite te krijgen met articuleren, gelijktijdig begon het begin van een speeksel dysfunctie. Op advies van een bevriende arts, onderging ze klinische analyses, met als gevolg een diagnose van het syndroom van Sjögren. Deze ziekte zou geleidelijk aan invloed hebben op verschillende immuun systemen van het lichaam.)

De families Chevignard en Catez, talrijke diocesane priesters, Italiaanse en Franse karmelieten, vele vrienden, lezers en kenners van Elisabeth, alsook een Belgische delegatie ondersteunden door hun aanwezigheid onze zus op deze indrukwekkende gebeurtenis ! Met grote innerlijke vreugde, vertrouwvolle overgave en liefdevolle beschikbaarheid draaiden we samen deze belangrijke bladzijde, na meer dan 1 jaar ingrijpende medische onderzoeken en talrijke overhoringen, waarin Marie-Paul aangemoedigd door enkele karmelbroers en zussen, alles prijsgaf tot lof van de “grote Drie” en voor de uitstraling van Elisabeths spiritualiteit.

Dankbaar zongen de aanwezigen het “Magnificat” en applaudisseerden toen P. Antonio Sangalli, vice-postulator voor deze causa, de door de bisschop verzegelde brief toonde aan de karmelietessen, familieleden, aanwezige vrienden en aan Marie-Paul. Spontaan zoals we haar kennen, dankte ze deze Italiaanse karmelbroer met de woorden : “Ga, ga naar Rome, alles tot glorie van de Drie-eenheid, voor de uitstraling van Elisabeth mijn grote zus en tot vreugde van alle mensen.”

Intussen werd het lijvig dossier door de postulator van de karmelorde naar de Congregatie van de heiligverklaringen te Rome gebracht, waar 7 artsen en 5 theologen het onderzoek zullen voeren, onder leiding van de aangestelde kardinalen die dan hun besluiten zullen meedelen aan de Paus. Deze roept dan het buitengewoon Magisterium bijeen en beslissen of en wanneer Zalige Elisabeth van de Drie-eenheid, op grond van de erkenning van het mirakel, kan worden heilig verklaard.

Vreugde in onze karmelprovincie die, na de kritische editie van Elisabeths Geschriften, Biografie en Concordantie door P Koen De Meester uitgegeven en de wonderbare genezing van Marie-Paul voor altijd intens verbonden blijft met Elisabeth van de Drie-eenheid.

 

Op 1 oktober 2016 is Elisabeth heilig verklaard door paus Franciscus. Haar gedenkdag is op 9 november. De heilige Elisabeth van de Triniteit geldt als patroonheilige bij (geestes)ziekten en het verlies van ouders.

H. Johannes van het Kruis (1542-1591), karmeliet, Kerkleraar


Bestijging van de Berg Karmel, Boek 2

“Zo iemand mijn dienaar wil zijn, hij volge Mij na”

      “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen”, zei Jezus (Mc 8,34). Kon ons toch maar iemand duidelijk maken hoe ver deze verloochening moet gaan volgens de wil van onze Heer! In alle geval moet zij als het ware een tijdelijke, natuurlijke en geestelijke dood en verloochening zijn van alles wat de waardering van de eigen wil betreft. Daarin bestaat de totale verloochening. Dit wilde onze Zaligmaker hier zeggen (Jo. 12 : 25) toen Hij Wie ziel wil redden zal ze verliezen. Dit betekent: Wie iets voor zichzelf wil bezitten of zoeken zal zijn ziel verliezen. Wie zijn ziel om Mijnentwil verliest zal ze redden. Dit betekent: Wie om Christus verzaakt aan alles wat hij kan verlangen en smaken, en slechts datgene uitkiest wat het meest gelijkt op het kruis- dit noemt de Heer Zelf bij Johannes “zijn ziel haten” die zal ze redden.

Onze Heer zei ook: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mt 11:30). Deze last nu is het kruis. Als de mens besluit dit kruis op zich te nemen en het te dragen, dit wil zeggen als hij in ernst het plan opvat in alles de inspanning te zoeken en te dragen omwille van God, dan zal hij in dat alles grote verkwikking en zoetheid vinden om zo, van alles ontbloot en zonder iets te verlangen, op deze weg voort te gaan.

H. Johannes van het Kruis

‘In navolging van de Zoon, gehoorzaam aan de Vader’

H Theresia-Benedicta van het Kruis, 1891-1942

Overdenking

“Uw wil geschiede!” (Mt 6,10) Dat was heel het leven van de Verlosser. Hij kwam in de wereld om de wil van de Vader te vervullen, niet alleen om de zonde van de ongehoorzaamheid uit te bannen (Rm 5,18), maar ook om de mensen volgens hun roeping op de weg van de gehoorzaamheid te brengen.

Aan de wil van de geschapen wezens is het niet gegeven om vrij te zijn door baas te zijn over zichzelf; het geschapen wezen is geroepen om zich aan de wil van de Vader aan te passen. Als zij zich er uit vrije wil aan over geeft, dan kan zij vrijuit deelnemen aan het vervolmaken van de schepping. Als zij weigert, dan verliest het vrije schepsel ook haar vrijheid. De mens beschikt nog over een vrije wil, maar zij wordt verleid door de dingen van deze wereld; zij trekken aan hem en duwen hem in de richtingen die hem verwijderen van de ontwikkeling van zijn natuur, zoals God het heeft gewild en ze brengen hem van het doel af waar hij zichzelf in zijn oorspronkelijke vrijheid op had gericht. Bovendien verliest hij over deze oorspronkelijke vrijheid de zekerheid van de oplossing. Hij wordt veranderlijk en besluiteloos, uit elkaar getrokken door twijfels en scrupules of verhard in zijn dwaling.

Tegen dat is geen enkel geneesmiddel, behalve de weg van de navolging van Christus, de Mensenzoon, die alleen direct aan de Vader in de hemelen gehoorzaamde, maar zich ook ondergeschikt maakte aan de mensen die voor Hem de wil van de Vader betekenden. De gehoorzaamheid zoals God die heeft gewild, bevrijdt onze wil die slaaf is van alle bindingen met de geschapen dingen en brengt haar terug naar de vrijheid. Het is dus ook de weg naar de zuiverheid van hart.

Lees en luister over Dr. Edith Stein, karmelietes, martelares en patrones van Europa.

H. Albertus van Jeruzalem, 17 september feest

Heilige Albertus van Jeruzalem
Bisschop, wetgever van onze Orde

Albertus werd in het midden van de 12e eeuw geboren in Italie. In Mortara vroeg hij opgenomen te worden bij de reguliere kanunniken van het Heilig Kruis. Hij werd tot hun prior verkozen in 1180. In 1184 werd hij bisschop van Bobbio en vervolgens van Vercelli in 1185. In 1205 tenslotte werd hij verplaatst naar het patriarchaat van Jeruzalem.

Door woord en voorbeeld was hij het type van de goede herder en deed hij zich kennen als dienaar van de vrede. Gedurende de periode waarin hij patriarch was – van 1205 tot 1214 – verenigde hij de broeders kluizenaars van de Karmelberg tot één gemeenschap, door voor hen een regel te schrijven. Op 14 september werd hij te Acco vermoord door het hoofd van het Heilige Geesthospitium. Albertus had hem wegens zijn slechte zeden vermaand en afgezet.

God,
door de heilige Albertus
hebt Gij ons een regel gegeven
ter beleving van het Evangelie
en opdat wij zouden komen tot de volmaakte liefde.
Verleen dat wij op zijn voorspraak
dag aan dag leven
in gehoorzaamheid aan Jezus Christus
en Hem trouw mogen dienen tot in de dood.
Die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Maria van Jezus 1560-1640, 12 september vrije gedachtenis

Zalige Maria van Jezus 
Maagd van onze Orde

De gelukzalige Maria van Jezus werd geboren op 18 augustus 1560 te Tartanedo in Spanje. Heel vroeg reeds had zij een grote genegenheid voor Onze Lieve Vrouw en een verlangen naar stil gebed. Op jeugdige leeftijd trad zij in de Karmel in. Onze Heilige Moeder Teresa had voor haar de grootste waardering. Op heldhaftige wijze heeft Maria van Jezus de deugd beoefend en gelouterd door diep lijden had zij een leven van genadevol gebed. Zij stierf op 13 september 1640 en werd op 14 november 1976 zaligverklaard.

God,
Gij hebt de zalige maagd Maria van Jezus,
de mysteries van Uw Zoon laten schouwen
en haar gemaakt tot een trouwe weergave
van zijn liefde voor haar.
Verleen ons op haar voorspraak,
dat wij Jezus zoeken met gloedvol geloof.
Zo zullen wij Hem in onszelf aanwezig tonen
door daden van liefde.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresia Margareta Redi 1747-1770, 1 september gedachtenis

Heilige Teresia Margareta Redi van het Heilig Hart van Jezus
Maagd van onze Orde

Teresia Margareta werd in 1747 te Arezzo in Toscane uit een adellijke familie geboren. Op 1 september 1784 trad zij in bij de ongeschoeide karmelietessen van Firenze. Een uitzonderlijke geestelijke ervaring viel haar ten deel n.a.v. het vers uit de eerste brief van de Apostel Johannes: ‘God is liefde’.

Diep voelde zij voortaan in zich de roeping tot een verborgen leven in liefde en zelfverloochening. Lang wachtte zij niet om deze roep te beantwoorden en zij gaf er concrete gestalte aan door een heldhaftige beoefening van de naastenliefde.

Zij stierf te Firenze in 1770.

God,
Gij hebt de Heilige Teresia Margareta verleend
zich te verkwikken
aan de levende bronnen van de Verlosser:
aan de onschatbare rijkdom
van Zijn nederigheid en liefde.
Geef ons op haar voorspraak
dat wij nooit van de liefde van Christus
gescheiden raken.
Die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Maria van de Gekruisigde Jezus 1846-1878, vrije gedachtenis

Mariam Baouardy werd in 1846 te Galilea geboren uit een Grieks-Melchitische Katholieke familie. Zij trad toe tot de Karmelorde te Pau in Frankrijk. Haar geloften legde zij af te Mangalore in Indie, waar zij als medestichteres in 1870 was aangekomen. Vanaf 1872 verblijft zij weer in Frankrijk. In 1875 keert zij naar haar geboorteland, het Heilig Land, terug, waar zij actief meehelpt bij de vestiging van de orde. Zo bouwt zij mee aan de karmels van Betlehem en Nazareth. Zij was begenadigd met vele bovennatuurlijke gaven. Maar vooral de nederigheid kenmerkte haar. Zij had een uitermate grote verering voor de Heilige Geest als ook een uitgesproken liefde voor de Kerk en de Paus. Zij stierf te Betlehem in het jaar 1878.

God onze Vader,
Gij zijt de vergeving van onze zonden
en onze troost.
Gij hebt het nederige meisje van het Heilig Land,
de gelukzalige Maria van de Gekruisigde Jezus,
gebracht tot de aanschouwing
van de geheimen van uw Zoon
en haar gemaakt tot een uitzonderlijke getuige
van liefde tot de Heilige Geest.
Op haar voorspraak vragen wij
te mogen deelhebben aan de smarten van Christus,
om dan ook het geluk te ervaren
zijn heerlijkheid te mogen zien.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

H. Teresia Benedicta van het Kruis, 9 augustus gedachtenis

H. Teresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, 1891-1942

Edith Stein, jodin, filosofe, bekeerling tot het katholieke geloof, karmelietes, werd geboren op 12 oktober 1891. Zij was het jongste kind van het joodse gezin van Siegfried Stein en Augusta Courant. 14 Oktober 1933 trad Edith in bij de Karmelietessen in Keulen.  Op 15 april 1934, bij haar inkleding, ontving zij de naam Teresia Benedicta a Cruce: Teresia, gezegend door het kruis. Zij leidde een leven van gebed, stipte plichtsvervulling en nederigheid. Pasen, april 1938, legde zij haar eeuwige geloften af. Hetzelfde jaar, op 31 december, moest zij uitwijken naar Nederland, omdat de jodenvervolging in Duitsland te heftig werd. In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en ook hier begon de jodenvervolging. Naar aanleiding van het voorlezen van een brief van de Nederlandse bisschoppen tegen de deportatie van de joden, werden Edith Stein en haar zus Rosa in Echt opgehaald door de Gestapo. Het was zondag 2 augustus 1942 omstreeks 17.00 uur. Op de Peyerstraat stond de overvalswagen. Edith en haar zus werden door twee soldaten met het geweer in aanslag van het klooster naar de Peyerstraat gebracht. Zij werden eerst naar Westerbork vervoerd en enkele dagen later naar Auschwitz. Op 9 augustus werden zij vergast bij het kamp Birkenau in een verbouwde boerderij, “Het Witte huis”.

Op 1 mei 1987 werd zij door de Z. Paus Johannes Paulus II zaligverklaard in Keulen en op 11 oktober 1998 heilig. De Paus typeerde haar als: Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk. Zij geldt samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden als beschermheilige van Europa.

Heer, God onzer vaderen,
vervult ons
met het wetenschap van het kruis,
waarmede Gij de Heilige Teresia Benedicta
zo wonderlijk hebt vervuld
in het uur van het martelaarschap.
Verleen ons
dat wij U op haar voorspraak
steeds als de opperste waarheid zoeken,
en de eeuwige liefdesband,
die in het bloed van uw Zoon
voor ons aller heil gesloten is,
trouw bewaren tot in de dood.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis op Heiligen t/m1900

Zalige Johannes Soreth, 28 juli vrije gedachtenis

Zalige Johannes Soreth 1394-1471, priester van onze Orde

De naam van Johannes Soreth, geboren te Caen 1392, blijft in de geschiedenis verbonden met de omvorming van enkele begijnhoven in Nederland tot Karmelietessenkloosters. De opgang gebrachte beweging verspreidde zich in Frankrijk, Italie en Spanje.

Als Generaal Overste van de Orde trachtte hij zijn medebroeders aan te zetten tot een intenser kloosterleven. Op dat punt was hij een voorloper van de H. Teresa van Avila.

Heer,
moge de voorspraak van de Zalige Johannes
ons tot steun zijn.
Hij heeft geijverd
voor de vernieuwing van het religieuze leven
en de Karmel verrijkt
door het opnemen van monialen.
Door zijn verdiensten
moge hij van U verkrijgen
dat wij van dag tot dag trouwer zijn,
in navolging van Christus en Zijn Moeder.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over Johannes Soreth op Heiligen t/m1600. Ontleend aan MYSTIEK VAN DE CARMEL Historische schetsen door Prof. dr. Titus Brandsma O.Carm.

Z. Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles, vrije gedachtenis 24 juli

De Zalige Maria Pilar van de Heilige Franciscus Borgia,
Teresia van het Kind Jezus en
Maria Angeles van de Heilige Jozef
Maagden en martelaressen van onze orde – vrije gedachtenis

God,
Gij zijt de sterkte van de nederigen.
Gij hebt de zalige maagden
Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
wonderlijk in het martelaarschap gesteund.
Verleen dat ook wij
op hun voorspraak,
U en uw Kerk
getrouw mogen blijven tot de dood,
zoals zij met vreugde
hun bloed vergoten hebben
voor uw Zoon Jezus Christus, Koning,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees meer over deze Zaligen op Heiligent/m1900

Heilige Maagd Maria, gedachtenis 23 juli

Heilige Maagd Maria, Moeder van de Goddelijke Genade

Zonder de waardigheid en de doelmatigheid van de enige Verlosser, Jezus, aan te tasten, is de Maagd Maria voorbestemd om de Moeder van het Woord te worden, nauw verbonden met Zijn werk. In de orde van de genade is zij onze Moeder. Zij werkt  op voorbeeldige wijze met de Heiland mee door haar gehoorzaamheid, haar geloof, haar hoop en haar liefde om ons te verzoenen met de Vader.

(In de Vlaamse karmelprovincie wordt deze gedachtenis gevierd op 31 augustus onder de titel: Maria, Middelares en Moeder van genade)

Heer,
door een wonderbaar besluit van uw voorzienigheid
hebt Gij gewild
dat de zalige Maagd Maria
de Gever van alle genade ter wereld zou brengen.
Haar hebt Gij geheel en al verbonden
aan dit werk van de verlossing.
Wij smeken U:
moge zij voor ons de volheid der genade verkrijgen
en ons begeleiden
tot in de haven van het eeuwig heil.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Heilige Elia, profeet, vader van onze orde. Feest 20 juli

De Heilige Schrift spreekt over de profeet Elia al een man van God, constant wandelend in Gods aanwezigheid en moedig verdedigend en opkomend voor de erkenning van de Ene ware God. Hij kwam op voor God in een eenzame wedstrijd op de Berg Karmel. Daarna wordt hij begenadigd met een innerlijke geestelijke ervaring op de Horeb. De kluizenaars die een monastiek leven begonnen onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, in de 12e eeuw, volgden een monastieke traditie in navolging van Elia als het prototype van een karmeliet.

« Vurig heb ik geijverd voor God » (1 Kon. 19, 14), getuigt Elia. « De liefde van Christus laat me geen rust » (2 Kor. 5, 14)

Almachtige en eeuwige God,
Gij hebt de heilige profeet Elia, onze Vader,
verleend voor Uw aanschijn te leven.
Gij hebt hem vervuld
met ijver voor Uw glorie.
Geef aan ons, Uw dienaren,
dat wij altijd Uw aanschijn zoeken
en zo getuigen mogen worden van Uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen

Lees meer over Elia

H. Maria Magdalena de’ Pazzi, 1566-1607, gedachtenis 25 mei

Catharina was dochter van een adellijke familie uit Florence. Op zestienjarige leeftijd werd zij karmelietes in het klooster Santa Maria degli Angeli in Florence. Omdat ze ernstig ziek was, legde ze haar religieuze geloften af op een draagbaar in de kloosterkerk. Die avond kreeg ze een mystieke ervaring die leidde tot extases, die gedurende veertig dagen terugkwamen. Haar medezusters tekenden haar visionaire ervaringen op. Dat leidde tot de totstandkoming van het boek I quaranti giorni (‘De veertig dagen’), een belangrijk werk in de Europese geschiedenis van de spiritualiteit. H. Maria Magdalena leefde zeer streng en legde zichzelf zware boetedoeningen op. Niet alleen legde zij zichzelf zeer strenge verstervingen op; zo leefde zij bijvoorbeeld uitsluitend op water en brood. Daarnaast had zij zowel geestelijk als lichamelijk veel pijnen te doorstaan. Zij had zulk een intense devotie voor de Eucharistie en de lijdende Christus, dat zij tenslotte de stigmata in haar lichaam ontving.

Met haar verstervingen en gebeden wilde ze een bijdrage leveren aan de hervorming van de Kerk.

Zij werd heilig verklaard in 1669

Lees verder over deze grote Heilige op Heiligen t/m1600

Met Maria, in de wijngaard van de Heer.

Met Maria, in de wijngaard van de Heer..

Karmelietessen van Compiègne, gedachtenis 17 juli

Toen de karmelietessen van Compiègne de troebelen van de Franse Revolutie vernamen, deden ze de gelofte om als martelares te sterven. Verdreven uit hun klooster, gevangen gezet en ter dood veroordeeld om hun trouw aan de Kerk en de kloostergeloften, bestegen ze dapper het schavot te Parijs op 17 juli 1794 onder het zingen van hymnen.

Noch de dood noch het leven
zal ons kunnen scheiden
van de Liefde Gods.
Rom.8,31b.39

Heer,
Gij hebt aan de Zalige Teresa en haar medezusters
de kracht van de heilige Geest geschonken.
Van de Karmel hebt Gij hen geroepen
tot de kroon van het martelaarschap.
Verleen ons
dat wij U op onze beurt beminnen
met eenzelfde trouw,
om ook eenmaal te komen
tot het onverhulde schouwen van uw luister.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees meer over deze Karmelietessen en klik

Hoogfeest van OLV van de Berg Karmel, 16 juli

In de geest van de bijbel zijn de berg en de eenzaamheid plaatsen voor het contemplatief gebed en de ontmoeting met de levende God. Volgens de traditie leefden op de Karmelberg enkele kluizenaars die zichzelf noemden “Broeders van de Zalige Maagd Maria”. Zij bouwden een kapel en vroegen een leefregel aan de patriarch van Jeruzalem. Zo begon, op het einde van de 12e eeuw, de oorsprong van de Karmelorde die zich heel vlug in West-Europa verspreidde. Zonder hun contemplatieve roeping te verliezen begonnen de broeders met het verrichten van apostolaat.

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf

Heer,
laat ons de krachtige voorspraak ondervinden
van de roemrijke Maagd Maria,
Moeder en Koningin van de Karmel.
Verleen dat wij,
door haar bijstand gesterkt,
in staat zijn de berg te bereiken
die Christus is.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Meer informatie over de geschiedenis van de Karmel.
Het gebed voor wie het scapulier dragen van onze Moeder Maria van de Berg Karmel vindt u op gebeden.

H. Teresa de Jesús “de los Andes”, 1900-1920, gedachtenis 13 juli

De jonge vrouw die vandaag de dag wordt vereerd door de Kerk met de titel van Heilige is een profeet van God voor mannen en vrouwen van vandaag. Haar leven als voorbeeld, laat ons zien hoe het Evangelie van Christus doorleefd kan worden in elk detail.

Zij is het bewijs dat de roep van Christus werkelijk waar is, het gebeurd nu in onze tijd en het is een roep die beantwoord kan worden. Zij laat ons zien dat de totale overgave, wat de navolging van Christus inhoud, het enige is dat er werkelijk toe doet, het enige wat ons echt geluk brengt! ………….

Teresa de Los Andes werd door de Zalige Paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 april 1987 in het O’Higgins park in Santiago in aanwezigheid van een miljoen mensen. De mis werd gecelebreerd door de Paus in concelebratie met al de bisschoppen van Chili en 400 priesters.

O God van barmhartigheid
en vreugde van de heiligen,
Gij hebt de vurige jeugd van de Heilige Teresa
nog meer ontvlamd
tot de algehele zelfgave in de maagdelijkheid,
en haar gemaakt
tot een blijde getuige van uw liefde,
ook in het uur van het kruis.
Verleen ons op haar voorspraak
dat wij aangespoord
door de zoetheid van de liefde,
in woord en daad, aan de wereld
de blijde tijding van uw liefde verkondigen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over deze Heilige en klik

Gebed voor wie het scapulier dragen van onze Moeder Maria van de Berg Karmel

wallscapular_lrgMaria, Koningin en Moeder van Karmel,
Gij beschermt op een bijzondere wijze
allen die uw heilig scapulier dragen:
neem ook mij onder uw moederlijke bescherming.
Ik wijd mij geheel aan U toe,
en ik zal altijd uw heilig scapulier dragen,

om telkens opnieuw mijzelf eraan te herinneren,
dat ik U ben toegewijd
en als uw toegewijd kind wil leven.
Help mij door uw machtige voorspraak,
om vroom, eenvoudig, liefdevol en zuiver te leven
en sta mij bij in het uur van mijn sterven.
Amen.

H. Teresa-Benedicta van het Kruis [Edith Stein] (1891-1942), karmelietes, martelares, copatrones van Europa

Overweging bij de lezing van vandaag  edith 3
“De liefde voor het Kruis”
meditatie op 24/11/1934 

“Elke dag opnieuw zijn kruis op nemen en Mij volgen”      

Het gewicht van het kruis dat Christus op zich heeft genomen is niets anders dan het menselijke verval, met de nasleep van zonden en lijden waarmee de mensheid wordt geslagen. De betekenis van de kruisweg is de wereld bevrijden van deze last… De eenheid met Christus is ons geluk, en de vooruitgang naar deze eenheid is onze zegen hier op aarde, de liefde voor het kruis is geenszins in tegenspraak met de vreugde om een kind van God te zijn. Het helpen dragen van het kruis van Christus geeft pure en diepe vreugde. Degenen aan wie deze mogelijkheid en kracht gegeven wordt -de bouwers van het koninkrijk van God- zijn authentieke kinderen van God. Een voorkeur voor een kruisweg betekent niet het jammer vinden dat goede Vrijdag voorbij is en het verlossingswerk is vervuld: alleen de verloste wezens, de kinderen van de genade, kunnen het kruis van Christus dragen. Alleen de eenheid met de goddelijke Leider verleent aan het menselijke lijden een kracht van berouw…       Overeind blijven en vooruit gaan op ruige en modderige paden op deze aarde door te tronen met Christus aan de rechterhand van de Vader; lachen en huilen met de kinderen van de wereld en onophoudelijk lofzangen zingen voor de Heer met het engelenkoor, dat is het leven van een christen totdat de ochtend van de eeuwigheid opkomt. 

Het Zeer Kostbaar Bloed van Christus

Paus Benedictus XVI – 5 juli 2009

Het Zeer Kostbaar Bloed van Christus

Geliefde broeders en zusters,

In het verleden was de eerste zondag van juli gekenmerkt door de devotie voor het Zeer Kostbaar Bloed van Christus. Sommigen van mijn vereerde voorgangers hebben dit de vorige eeuw bevestigd en de zalige Johannes XXIII verklaarde er in zijn Apostolische Brief “Inde a primis” (30 juni 1960) de betekenis van en gaf zijn goedkeuring aan de litanie. Het thema van het Bloed, verbonden aan dat van het Paaslam, is in de Heilige Schrift van het grootste belang. De besprenkeling met het bloed van offerdieren vertegenwoordigde en stelde in het Oude Testament het verbond in tussen God en het volk, zoals men kan lezen in het boek Exodus: “Dit is het bloed van het verbond dat Jahwe, op grond van al deze woorden, met u sluit” (Ex. 24, 8)………………………….

Lees verder op Lectio Divina

Z. Anna van Sint Bartholomeus, gedachtenis 7 juni

7 juni Gedachtenis
“Laten wij weggaan Heer, gans alleen”. De Zalige Anna van Sint Bartholomeus. Moeder Anna, bevrijdster van Antwerpen.

Anna werd in 1549 geboren in het dorp El Almendral (Castilie). De heilige Teresa nam haar door professie op in de groep ongeschoeide karmelietessen van het hervormd klooster te Avila in 1572 en koos haar uit tot gezellin en verpleegster. Anna droeg Teresa’s begeestering en werk uit naar Frankrijk en Vlaanderen. Zoals Teresa toonde ze zich een dochter van de Kerk door haar vurige ijver om zielen te redden. Zij stierf te Antwerpen in 1626.

God,
Gij zijt de trots van de nederige mens.
Gij hebt de zalige Anna doen schitteren
door het sieraad van de liefde en het geduld.
Geef dat wij, op haar voorspraak,
Christus navolgen,
Hem in onze broeders liefhebben
en volgens Uw hart leven.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder over deze Zalige bij:
Heiligen t/m1600

Z. Elia van St. Clement, 29 mei vrije gedachtenis

Zalige Elia van St. Clement

Geboren op 17 januari 1901, in Bari, Italie. Zij was het derde kind van Joseph en Pasqua Francasso. Bij haar doop, vier dagen na haar geboorte, kreeg zij de naam Theodora  (geschenk van God). Ze kreeg een goede religieuze opvoeding.

Ze deed haar professie bij de Derde Orde van de Dominicanessen, in 1915. Ze had een grote devotie voor de Eucharistie en het gebed, welke zij beoefende samen met een groep vrienden. Ze hield er van levens te lezen van Heiligen, vooral het levensverhaal van de Heilige Thérèse van Lisieux.

Zij trad in de Karmel van St. Joseph, te Bari, op 8 april 1920 (toen het feest van de Heilige Albertus).waar zij de naam kreeg Elia van St. Clement. Zij ontving haar habijt op 24 november van datzelfde jaar. (toen het feest van de Heilige Johannes van het Kruis). Op 8 december 1924 schreef zij in haar eigen bloed haar acte van totale definitieve offering aan God, met de gelofte ‘de meest Perfecte’ te omarmen. Zij leefde een leven in naleving en vroomheid, in de voetsporen van de Heilige Teresa en de Heilige Thérèse. Zij stierf op eerste Kerstdag 1927, om middernacht.

Op 19 december 2005 tekende Paus Benedict XVI het decreet van de Zalig verklaring.
Zij is Zalig verklaard in de kathedraal van Bari op 18 maart 2006

“O sweet hiddenness,
I love to pass my days in your shadow and
to consume thus my existence,
for love of my sweet Lord.
At times, thinking of those eternal rewards,
so great compared to the slight sacrifices of this life,
my soul remains in wonder,
and seized by an ardent longing,
it throws itself on God, exclaiming:
“Oh my good Jesus, I want to reach my goal,
the gates of salvation, no matter what the cost.
Do not deny me anything; give me suffering.
May this be the most intimate martyrdom of my poor heart,
hidden from every human glance:
a rugged cross is what I ask of you.
I want to pass my days here below hanging from this cross.”

Uit de brieven van de Zalige Elia van St. Clement

Meer over de Zalige Elia van St. Clement en op (eng.talig)

H. Maria Magdalena de Pazzi, 25 mei gedachtenis

H. Maria Magdalena de Pazzi
Maagd van onze Orde

Zij werd geboren in Firenze in 1566 en kreeg een vrome opvoeding. In de karmel leidde zij een verborgen leven van gebed en zelfverloochening. Zij bad vurig om vernieuwing van de Kerk en leidde haar medezusters naar de volmaaktheid. Ze stierf in 1607, uitzonderlijk door God begenadigd.

Indien ik de naaste bemin, dan doe ik dit, omdat God hem naar zijn beeld geschapen heeft, omdat Jezus hem zodanig liefheeft, dat Hij voor hem zijn leven heeft willen geven. Ik benijd het lot van de vogels, die overal heen kunnen vliegen. O! Als ik vleugelen had, gelijk zij, en ik zonder mijn gelofe geweld aan te doen, het klooster kon verlaten, dan vloog ik nog heden weg, naar Indie heen. Daar zou ik dan de kinderen rondom mij verzamelen, om hun onderwijs te geven, om hen Jezus te leren kennen hen Hem hun zielen aan te bieden.

God,
Gij bemint de maagden
en hebt de heilige maagd Maria Magdalena,
die door de liefde voor U was ontvlamd,
met hemelse gaven verrijkt.
Geef dat wij de voorbeelden van zuiverheid en
liefde navolgen van haar die wij vandaag vereren.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Joachima de Vedruna de Mas, 22 mei vrije gedachtenis

H. Joachima de Vedruna de Mas
religieuze, Stichteres van de Zusters Karmelietessen van Liefde

Joachima werd geboren in Barcelona in 1783 en huwde in 1799 Theodor de Mas. Ze hadden negen kinderen. In 1816 werd zij weduwe. Door Gods Geest gedreven stichtte ze in 1826 de Congregatie van de Zusters Karmelietessen van Liefde. De Congregatie breidde zich over heel Catalonie uit met huizen voor ziekenzorg en opvang van vooral arme kinderen. Joachima wijdde zich ten zeerste toe aan de beschouwing van de Heilige Drie-eenheid.

Kenmerkend voor haar geestelijk leven waren: gebed, versterving, eenzaamheid, nederigheid en liefde. Zij stierf in Vich in 1854.

God,
Gij hebt in Uw Kerk
de heilige Joachima doen opstaan
om de kinderen christelijk op te voeden
en zieken te helpen.
Geef dat wij naar haar voorbeeld
ons leven besteden
om U liefdevol in onze broeders te dienen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Simon Stock, vrije gedachtenis 16 mei

ca 1165 Aylesford (Kent) – 16 mei 1265 Bordeaux.
Ook Simon Anglus (de Engelsman) genoemd.
Hij heeft zijn bijnaam Stock te danken aan het feit dat hij als jonge man een kluizenaarsbestaan leidde in een holle boom. Werd in 1237 karmeliet en in 1245 de 6e en bekendste ordegeneraal. Stichtte ordehuizen in de universiteitssteden Cambridge, Oxford, Parijs, Bologna. Op 16 juli 1251 kreeg hij een verschijning van Maria van de berg Karmel te Cambridge en zij gaf hem een scapulier als onderpand voor het zielenheil van wie het scapulier droeg. Ook zou zo iemand de zaterdag na zijn dood bevrijd worden van het vagevuur. Hij hervormde de orde van een orde van kluizenaars tot een orde van bedelmonniken en schreef de hymne Flos Carmeli (Bloem van de karmel). Zijn relieken zijn in 1951 van Bordeaux overgebracht naar Aylesford.

Attr.; in ordekleding terwijl hij geknield het scapulier ontvangt van Maria; met zielen uit het vagevuur in zijn nabijheid.

Icoon; in het habijt van zijn orde. Bijna zonder uitzondering wordt hij, vooral in de 16e eeuw, afgebeeld bij de overdracht van het scapulier. Maria zweeft op deze afbeeldingen op een wolk boven de berg Karmel. Vaak zijn andere heilige karmelieten aanwezig.

God,
Gij hebt de zalige Simon onder de broeders
van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
geroepen om U te dienen.
Geef ons door zijn tussenkomst
dat ook wij ons voor U vrijmaken
en meewerken aan het heil van de mensen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder op de Geschiedenis pagina

H. Teresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942), karmelietes, martelares, en co-patrones van Europa

Poëzie “De storm”,1940

“Ik ben het; weest niet bang”

–Heer, wat zijn de golven hoog,
wat is de nacht duister!
Zou u het niet willen verlichten
voor mij, die alleen waakt?

–Blijf stevig aan het roer
bewaar het vertrouwen en blijf rustig.
Je boot is kostbaar in mijn ogen,
Ik wil het naar een goede haven brengen.

Houd je goed zonder zwak te worden
houd de ogen op het kompas gericht.
Het helpt je om bij het doel te komen
door de nachten en de stormen.

De naald van het kompas aan boord
beeft, maar houdt stand
Ze zal je de kaap tonen
die Ik je wil zien nemen.

Behoud het vertrouwen en blijf kalm:
door de nachten en de stormen
De wil van God, zal je trouw
leiden, als je hart waakt.

H. Teresa van Avila (1515-1582), karmelietes, Kerkleraar

H. Teresa van Avila

De weg van de Volmaaktheid H.33-34

“Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt: eet men daarvan, dan sterft men niet”

      Toen de goede Jezus onze ellende zag, zocht Hij een bewonderenswaardig middel om ons zijn oneindige liefde te tonen. In zijn naam en in naam van zijn broeders heeft Hij dit gebed gezegd: “Geef ons heden, Heer, ons dagelijks brood” (Mt 6,11)…  Het is noodzakelijk dat wij zijn liefde steeds voor ogen houden om de onze aan te wakkeren. Niet éénmaal, maar dagelijks. Zo kwam het dat Hij besloot bij ons te blijven.

      Ik bedenk dat deze vraag de enige is waarin Hij dezelfde woorden herhaalt. Hij vraagt dat ons het dagelijks brood gegeven wordt, maar benadrukt dit door te zeggen: “Geef het ons heden, Heer”. Hij brengt ook zijn Vader opnieuw voor ogen dat Hij het ons reeds eenmaal gaf, dat Hij voor ons allen gestorven is en dat Hij ons voortaan toebehoort. Dat Hij Hem ons niet meer zal ontnemen zolang de wereld duurt… Ik heb mij afgevraagd waarom de Heer, na gezegd te hebben dagelijks, nog insisteert door te zeggen: “Geef het ons heden, God.” Ik denk dat Hij hierdoor wil verklaren, dat Hij alle dagen tot onze beschikking is vermits wij Hem hier op aarde bezitten en we Hem ook in de hemel zullen bezitten zo we van zijn gezelschap een goed gebruik weten te maken… Wanneer Hij zegt: heden, dan betreft dit één enkele dag, denk ik. Dat wil zeggen, zolang de wereld bestaat en niet langer: wat een dag!

      De Zoon zei immers tegen de eeuwige Vader: “Aangezien het een dag betreft, sta Mij toe om deze in dienstbaarheid door te brengen. God de Vader heeft Hem aan ons gegeven en Hem volgaarne in de wereld gezonden. Nu wil zijn Zoon ons niet meer verlaten. Hij wil hier bij ons lijven tot de hoogste eer van zijn vijanden. Hij spreekt enkel opnieuw om ons vandaag dit heilig brood te geven. Dit voedsel, dit manna van het mensdom, dat we naar believen in overvloed vinden heeft de Verlosser ons voor altijd geschonken, zoals ik zei. Slechts door eigen schuld kunnen we van honger omkomen, want hoe onze ziel ook gevoed wil worden, zij zal smaak en troost vinden in het Allerheiligste. Er bestaat geen ellende geen beproeving of vervolging die we niet gemakkelijk kunnen verduren, zodra we beginnen te smaken wat Hij doorstaan heeft.

Z. Teresia-Maria van het Kruis, 23 april vrije gedachtenis

Z. Teresia-Maria van het Kruis
Religieuze van de Derde Orde van de Karmel
1846-1910

Teresia-Maria werd geboren op 2 maart 1846 in de parochie van Sint-Martinus in Campi Bisenzio in het aartsbisdom Firenze. De smaak voor het gebed en de eis om de liefde van Christus te beantwoorden, waren voor de jonge Teresia-Maria één enkele zaak.

Nog geen 20 jaar oud nam ze het initiatief om enkele leeftijdgenoten rond zich te verzamelen in een gemeenschappelijk leven met als doel bijstand en hulp te bieden aan arme en verwaarloosde kinderen. Niettegenstaande moeilijkheden en lijden werd dit werk bevestigd en volgens de karmelspiritualiteit beleefd.

Haar instituut werd als reguliere Derde Orde bij de Teresiaanse Karmel aangesloten en in 1904 als instituut van Pauselijk Recht goedgekeurd door Paus Pius X. De bron van Teresia-Maria’s kracht en vreugde was de Eucharistische Aanbidding en een vurige godsvrucht tot Maria. Haar leven was getekend door het lijden, terwijl ze door haar inzet het lijden van anderen hielp christelijk te beleven. Ze stierf, omringd door haar geestelijke dochters, op 23 april 1910.

God,
Gij hebt de zalige maagd Teresia-Maria
door haar vurige verering voor de Eucharistie
gesterkt op weg van het Kruis
en haar vervuld met een moederlijke liefde
jegens de kleinen en de armen.
Wij vragen U:
verleen ons op haar voorspraak,
dat ook wij,
gesterkt door het brood der engelen,
ons verheugen deel te hebben
aan het lijden van Christus
en door werken van liefde meewerken
aan het komen van Uw Rijk.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresa-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942), karmelietes, martelares, en co-patrones van Europa

H. Teresa-Benedicta van het Kruis

 Poëzie “Heilige Nacht”

“Opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben”

Mijn Heer en mijn God,
U hebt mij geleid langs een donkere weg,
vol met stenen en moeilijk begaanbaar.
Mijn krachten lijken me vaak te willen verlaten,
ik verwachtte bijna niet meer
dat ik op een dag het licht zou zien.
Mijn hart was doordrongen van een diep lijden
toen de helderheid van een ster mij de ogen op deed heffen.
Trouw leidde ze mij en ik volgde haar,
eerst met een voorzichtige stap, later zekerder.
Ik kwam uiteindelijk voor de deur van de Kerk.
Ze opende zich.
Ik vroeg of ik binnen mocht komen.
Uw zegen ontvangt mij via de mond van de priester.
Aan de binnenkant volgen de sterren zich op,
de sterren van rode bloemen die me de weg naar U wijzen…
En uw goedheid staat toe dat ze me de weg naar U verlichten.
Het mysterie dat ik in het diepst van mijn hart moest bewaren,
kan ik voortaan met luide stem verkondigen:
Ik geloof, ik getuig van mijn geloof!
De priester leidt me naar de trappen van het altaar,
ik buig mijn hoofd,
het heilige water stroomt over mijn hoofd.

Heer, is het mogelijk dat iemand herboren wordt
als hij de helft van zijn leven er al op heeft zitten? (Joh 3,4)
U hebt het gezegd, voor mij is het een werkelijkheid geworden.
Het gewicht van de fouten en de moeite
van mijn lange leven heeft me verlaten.
Staande ontving ik de witte mantel over mijn schouders,
symbool van zuiverheid!
Mijn hart is voortaan de voederbak geworden
die wacht op uw aanwezigheid.
Voor even!
Maria, uw moeder, die ook de mijne is, heeft me haar naam gegeven.
Om middernacht legt ze haar pasgeboren kind in mijn hart.
Ach! Geen enkel menselijk hart kan het bevatten
wat U bereidt voor hen die U liefhebben (1Kor 2,9).
U bent voortaan van mij en ik zal U nooit meer verlaten.
Waar de weg van mijn leven ook heen moge gaan, U bent bij mij.
Niets kan me van uw liefde scheiden (Rm 8,39) 

Johannes Paulus II

“Wees niet bang. Open, open de deuren wijd voor Christus.”

1 mei 2011

Johannes Paulus II, drager van het Bruine Scapulier van de Karmel, Zalig verklaard!

Karol Wojtyla, hier als jonge fabrieksarbeider met het Bruine Scapulier.

Toen Paus Johannes Paulus II was neergeschoten en hierop volgend geopereerd in 1981, vroeg hij zijn doctoren het Scapulier wat hij droeg niet te verwijderen tijdens de operatie. Het Scapulier is één van de twee meest aanbevolen devoties van de Kerk. (Inside the Vatican, 10 juli 2001)

Paus Johannes Paulus II was zeer verbonden met de Teresiaanse spiritualiteit en in het bijzonder met de Heilige Johannes van het Kruis. Hij schreef een apostolische brief, op 14 december 1990, aan de generaal-overste van de Ongeschoeide Karmelieten, Pater Felipe Sainz De Baranda, ter gelegenheid van de feestdag van de Heilige Johannes van het Kruis op 14 december.

Johannes Paulus II was een groot bewonderaar van de Heilige, die hij in de brief aanduidt als ‘meester van het geloof’. In 1948 behaalde hij zijn doctoraat in de theologie in Rome met een thesis over diens werken. Hij beschrijft hoe Johannes van het Kruis reeds vanaf de eerste jaren van zijn priesteropleiding een geestelijk leidsman voor hem was, en hoe een contemplatief leven zoals Johannes dat voorleefde en de geschriften die hij naliet uitnodigen en inspireren tot waarlijk christen-zijn.

Lees meer over het heilig scapulier op Geschiedenis
Of klik hier Uitzending om de hele Zalig verklaring op het St. Pietersplein nog eens terug te zien.

Z. Johannes Paulus II;  ‘Herinner je mij nog?’. Powerpoint klik hier JPII

Z. Maria van de Menswording, 18 april vrije gedachtenis

Z. Maria van de Menswording
Religieuze van onze Orde
1566-1618

Maria van de Menswording werd in 1566 te Parijs geboren. Op haar zestiende levensjaar huwde zij met Pierre Acarie. Zij werd moeder van zeven kinderen. Te midden van haar huiselijke bezigheden en harde levensomstandigheden wist zij een intens mystiek leven te bereiken. Innerlijk bewogen door de geschriften en de geestelijke ingevingen van de Heilige Teresa, zette zij zich geheel in voor de vestiging van de eerste uit Spanje komende karmelietessen in Frankrijk.

Na het overlijden van haar man vroeg zij om als lekezuster opgenomen te worden in de Karmelorde. In 1615 deed zij professie in de Karmel van Amiens. Door zeer vooraanstaande mannen van haar tijd, onder wie de Heilige Franciscus van Sales, werd zij hoog gewaardeerd.

Zij blonk uit door haar geest van gebed en haar ijver voor de verbreiding van het katholieke geloof. In haar gemeenschap verrichtte zij de meest eenvoudige werkzaamheden. Zij stierf te Pontoise op 18 april 1618.

God,
bij de vele tegenslagen
die zij tijdens haar hele leven te verduren had,
heb Gij de zalige Maria
toegerust met een bewonderenswaardige sterkte.
Verleen aan Uw dienaren de genade
elke last met moed te doorleven
en tot het uiterste te volharden
in trouw aan Uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Baptista Spagnoli, vrije gedachtenis

baptistspagnoliofmantuaZ. Baptista Spagnoli, priester van onze Orde, vrije gedachtenis.

Baptista Spagnoli werd geboren te Mantua, Italie, op 17 april 1447. Heel jong nog trad hij in bij de karmelieten van de Congregatie van Mantua. Zijn plechtige geloften sprak hij uit in het jaar 1464. Hij droeg meerdere verantwoordelijkheden in verschillende kloosters. Nadat hij zes jaar vicaris-generaal van zijn congregatie was, werd hij in 1513 verkozen tot generale overste van heel de Orde. In deze functie ijverde hij voor de hervorming van de karmelprovincie van Mantua. Hij blonk uit in deugden en gedreven door een grote liefde voor de Kerk, heeft hij zich helemaal voor haar vernieuwing ingezet. Dit laatste deed hij o.a. als deelnemer van het Vijfde Concilie van Lateranen in 1512. Hij wordt voor een van de uitmuntendste dichters van zijn tijd gehouden. Hij stierf te Mantua op 20 maart 1516.

God,
Gij hebt de zalige Baptista begiftigd
met een intense liefde voor de Maagd Maria
en met een uitzonderlijke trouw
in het bewaren en verkondigen van uw woord.
Verleen ons op zijn voorspraak
dat wij op onze beurt zoals Maria
uw woord zonder ophouden mogen overwegen
en U, met haar,
door onze levenswijze mogen verheerljken.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Baptista Spagnoli, 17 april vrije gedachtenis

Z. Baptista Spagnoli
Priester van onze Orde
1447-1516

Baptista Spagnoli werd geboren te Mantua, Italie op 17 april 1447. Heel jong nog trad hij in bij de karmelieten van de Congregatie van Mantua. Zijn plechtige geloften sprak hij uit in het jaar 1464.

Hij droeg meerdere verantwoordelijkheden in verschillende kloosters. Nadat hij zes jaar vicaris-generaal van zijn congregatie was, werd hij in 1513 verkozen tot generale overste van heel de Orde. In deze functie ijverde hij voor de hervorming van de karmelprovincie van Mantua.

Hij blonk uit in deugden en, gedreven door een grote liefde voor de Kerk, heeft hij zich helemaal voor haar vernieuwing ingezet. Dit laatste deed hij o.a. als deelnemer van het Vijfde Concilie van Lateranen in 1512. Hij wordt voor een van de uitmuntendste dichters van zijn tijd gehouden. Hij stierf te Mantua op 20 maart 1516.

God,
Gij hebt de zalige Baptista begiftigd
met een intense liefde voor de Maagd Maria
en met een uitzonderlijke trouw
in het bewaren en verkondigen van Uw woord.
Verleen ons op zijn voorspraak
dat wij op onze beurt zoals Maria
Uw woord zonder ophouden mogen overwegen
en U, met haar,
door onze levenswijze mogen verheerlijken.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Nonius Alvares Pereira, vrije gedachtenis

nonius1

Z. Nonius Alvares Pereira, religieus van onze Orde, vrije gedachtenis.

Nonius Alvares Pereira werd geboren in 1360 te Lisabon. Hij huwde op zestienjarige leeftijd. Gedurende vele jaren was hij commandant in het Portugese leger. Hier reeds viel hij op door zijn dienstbaarheid en gestrenge levenswandel. Na het overlijden van zijn vrouw werd hij op tweeenzestigjarige leeftijd lekebroeder in het karmelklooster van zijn geboortestad. Dit klooster had hij zelf voordien gesticht. Hij noemde zich voortaan Nonius van de Heilige Maria. In het klooster nam hij de bescheidenste werken op zich. Hij stierf in 1431.

God,
Nonius
Gij hebt de zalige Nonius geroepen
de dienst in het aardse leger te verlaten
om Christus te volgen
in de Orde van de Maagd Maria.
Op Haar voorspraak vragen wij U de kracht
om onszelf te verloochenen
en ons met heel ons hart aan U alleen te hechten.
Door Onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Overdenking

Bij onze Heilige Teresa zien we heel duidelijk de ‘grond van de ziel’  terug in haar ‘zevende verblijf’ in het Kasteel van de ziel.

Ziel, zoeken moet je jezelf in Mij,St. Teresa de Jesus
en Mij moet je zoeken in jezelf.

Zo heeft, o ziel, de liefde
jouw beeld in Mij kunnen prenten,
dat geen wijs schilder,
met al zijn meesterschap,
dat beeld zou kunnen maken.

Jij werd uit liefde geschapen,
mooi, knap en zo diep
in mijn binnenste getekend, dat,
als jij jezelf verliest, mijn lief, ziel,
jij jezelf moet zoeken in Mij.

Ik weet, als jij je ooit zou vinden
getekend in mijn hart
en zo naar het leven uitgebeeld,
dat het je verheugen zou,
bij het zien van jezelf,
je zo prachtig getekend te zien.

En mocht je soms niet weten
waar je Mij zult vinden,
dwaal dan niet van hier naar ginds,
maar, als je Mij vinden wilt,
moet je Mij in jezelf zoeken.

Want jij bent mijn onderdak,
jij bent mijn thuis en verblijf,
en daarom klop ik altijd bij jou aan,
wanneer ik vind in jouw gedachten de deur gesloten.

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,
want om Mij te vinden
zal het genoeg zijn Mij alleen maar te roepen;
Ik zal dan zonder talmen naar jou toe gaan
en Mij moet je zoeken in jezelf.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Hein Blommestijn.

Onze Lieve Vrouw, Koningin van Vrede Patrones van de Vlaamse Karmelprovincie, 9 februari

Maria1Onze Lieve Vrouw, Koningin van Vrede Patrones van de Vlaamsse Karmelprovincie, 9 februari feest

Reeds vanaf 1662 is de Belgische karmelprovincie toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, Koningin van Vrede, en aan Sint Jozef. Na de Franse Revolutie wordt de provincie in 1850 heropgericht en in 1853 opnieuw aan de Koningin van Vrede en Sint Jozef toevertrouwd. Wanneer uiteindelijk in 1885 de Belgische karmelprovincie gesplitst wordt in een Vlaamse en een Waalse, wordt de eerste nogmaals toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Vrede en Sint Jozef. Het Vlaamse karmelzegel draagt daarom ook de inscriptie: Reginae Pacis et Sancti Joseph.

God, wij weten dat de zalige Maagd Maria, de Moeder van Uw Zoon, alles wat er gebeurde in haar hart bewaarde en het overwoog bij zichzelf. Geef ons op haar voorspraak de gemoedsrust en vrede die de wereld ons niet geven kan. Dan zullen wij van harte Uw geboden toegedaan zijn, van vrees voor het kwaad bevrijd zijn en door Uw bescherming in vrede mogen leven. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heiligen van de Karmel

De profeet Elia, Terese van Jezus,heiligen2
Johannes van het Kruis, Thérèse van het Kind Jezus,
Maria van de Menswording,
Simon Stock, Maria Magdalena de ‘Pazzi’,
Anna van de heilige Bartholomeus,
Teresia van Jezus ‘de Los Andes’,
Joannes Soreth,
Teresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
Maria van de Gekruisigde Jezus, Albertus van Jeruzalem, Elisabeth van de Drie-eenheid,
Rafaël van de heilige Jozef (Kalinowski),
Maria van de Engelen, Petrus Thomas
Cyriacus Elia Chavara
Andreas Corsini, Baptista Spagnoli
Maria Angeles van de heilige Jozef en vele anderen

De Teresiaanse Karmel heeft een grote genade ontvangen van God. Hij heeft ons veel mensen gegeven, die ons de weg naar Hem willen wijzen. Een Heilige is iemand die zo’n voorbeeldig vroom en deugdzaam leven heeft geleid, dat de Kerk officieel verklaart dat hij/zij vereerd mag worden. Hun leven wordt daarmee ten voorbeeld gesteld.
Naar wij aannemen en geloven zijn Heiligen zo met God verbonden dat wij, die nu nog op aarde leven, hen kunnen aanroepen opdat zij bij God onze voorspreker kunnen zijn. In de Geloofsbelijdenis van de Katholieke Kerk wordt gesproken van de ‘gemeenschap van Heiligen’. Een gemeenschap die ons herinnert aan de opdracht tot rechtvaardiging. Heiligen zijn mensen die door hun geloof een bijzondere plaats bij God innemen. Het is belangrijk op te merken, dat een mens zich niet zelf kan heiligen. Hij blijft altijd afhankelijk van de genade van God. De mens kan en moet bij zijn heiliging wel meewerken.

Lees verder bij Heilligen en bij meer Heiligen

Paus Benedictus XVI – Audiëntie 13 april 2011

Heiligheid


Dierbare broeders en zusters,

Tijdens de algemene audiënties van de twee laatste jaren hebben de figuren van een groot aantal mannelijke en vrouwelijke heiligen ons vergezeld: we hebben hen van meer nabij leren kennen en begrijpen dat heel de Kerkgeschiedenis getekend is door deze mannen en vrouwen, die door hun geloof, liefde en leven voor zo vele generaties lichtbakens geweest zijn, ook voor ons. Heiligen manifesteren op verschillende manieren de krachtige en omvormende aanwezigheid van de Verrezene; zij hebben hun leven zo geheel door Christus laten grijpen dat zij met de heilige Paulus kunnen zeggen: “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij” (Gal. 2, 20). Hun voorbeeld volgen, hun voorspraak inroepen, met hen in gemeenschap treden, “verbindt ons met Christus, van wie alle genade en het leven van het volk van God zelf als uit hun bron en oorsprong voortvloeien”  1 . Aan het einde van deze catechesecyclus, zou ik enkele gedachten over heiligheid willen aanreiken.

Wat wil heilig zijn, zeggen? Wie is geroepen heilig te zijn? Men is nog dikwijls geneigd te denken dat heiligheid voorbehouden is voor enkele zeldzame uitverkorenen. De heilige Paulus spreekt daarentegen over Gods grote plan van God: “In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht” (Ef. 1, 4). En hij spreekt over ons allen. In het centrum van Gods plan staat Christus, in wie God Zijn gelaat toont: het mysterie dat in de eeuwen verborgen was, heeft zich ten volle getoond in het Woord dat mens geworden is. Paulus zegt: “Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid” (Kol. 1, 19). In Christus is de levende God nabij willen komen, zichtbaar, aanraakbaar, hoorbaar, opdat iedereen zou kunnen putten uit Zijn volheid aan genade en waarheid 2 . Daarom kent heel het christelijk bestaan één enkele wet boven alles, degene die de heilige Paulus uitdrukt in een formule die in al zijn geschriften terugkeert: in Jezus Christus. Heiligheid, de volheid van christelijk leven, bestaat niet in buitengewone ondernemingen, maar in de vereniging met Christus, in het beleven van Zijn mysteries, in het eigen maken van Zijn houding, gedachten, gedragingen. De maat van heiligheid wordt gegeven door de maat die Christus in ons bereikt, door de maat waarin wij ons leven door de kracht van de Heilige Geest naar het Zijne modelleren. Het is conform zijn met Jezus, zoals de heilige Paulus zegt: “Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon” (Rom. 8, 29). En de heilige Augustinus roept uit: “Mijn leven zal levend zijn helemaal van U vervuld”  3 . Het spreekt in de Constitutie over de Kerk duidelijk over de universele roeping tot heiligheid door te zeggen dat niemand ervan is uitgesloten: “In de menigvuldige levensvormen en –taken is het één en dezelfde heiligheid waarnaar allen streven die, door de Geest van God bewogen, … de arme, nederige en kruis dragende Christus navolgen, om ook aan zijn heerlijkheid deelachtig te worden”  4 .Doch de vraag blijft: hoe kunnen wij de weg van de heiligheid gaan, aan die oproep beantwoorden? Kan ik het op eigen kracht? Het antwoord is duidelijk: een heilig leven is niet hoofdzakelijk de vrucht van onze inspanning, van onze daden, want het is God, de driemaal Heilige  5  die ons heilig maakt, het is de werking van de Heilige Geest die ons binnenin bezielt, het is het leven van de verrezen Christus zelf dat ons meegedeeld wordt en omvormt. Om het nog eens te zeggen met het Tweede Vaticaans Concilie: “De leerlingen van Christus zijn geenszins volgens hun werken, maar volgens zijn heilsbestel en genade door God geroepen en in Christus gerechtvaardigd. Door het doopsel in het geloof zijn wij ware kinderen van God, deelachtig aan de goddelijke natuur en dus werkelijk heilig geworden. Zij behoren dan ook de heiligmaking die zij ontvingen in hun leven met Gods genade te bewaren en te volbrengen”  6 . Heiligheid heeft dus haar eerste oorsprong in de doopgenade, in het feit op het Paasmysterie van Christus geënt te zijn, waarmee ons Zijn Geest werd meegedeeld, Zijn leven als Verrezene. De heilige Paulus benadrukt heel krachtig de omvorming die de doopgenade in de mens voltrekt en hij creëert er een nieuwe terminologie voor: met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus verrezen, met Christus levend gemaakt: ons bestaan is onlosmakelijk met het Zijne verbonden. “Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, – schrijft hij – opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden” (Rom. 6, 4). Maar God respecteert onze vrijheid altijd en vraagt dat wij deze gave zouden aanvaarden en leven volgens de vereisten die het met zich meebrengt, Hij vraagt dat wij ons laten omvormen door de werking van de Heilige Geest, door onze wil in overeenstemming te brengen met Gods wil.

Hoe kan onze manier van denken en handelen de manier van denken en handelen worden van Christus en met Christus? Wat is de ziel van de heiligheid? Ook hier preciseert het Tweede Vaticaans Concilie:

“ ‘God is liefde; wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem’ (1 Joh. 4, 16). Zijn liefde nu heeft God in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken  7 . Daarom is de eerste en meest onontbeerlijke gave de liefde, waardoor wij God boven alles en de naaste om zijnentwil beminnen. Om echter deze liefde als vruchtbaar zaad te laten groeien en vrucht te laten dragen, moet iedere gelovige gaarne naar het woord van God luisteren en zijn wil, met behulp van zijn genade, metterdaad uitvoeren, dikwijls aan de sacramenten, vooral aan de eucharistie, en aan de heilige handelingen deelnemen en zich met standvastigheid toeleggen op het gebed, de zelfverloochening, de ijverige broederdienst en de beoefening van alle deugden. Want de liefde, die de band van de volmaaktheid is en de vervulling van de wet  8 , beheert en bezielt alle heilsmiddelen en voert ze naar hun doel”  9 .

Misschien is die taal van het Tweede Vaticaans Concilie voor ons nog een beetje te plechtig, misschien moeten wij de dingen nog eenvoudiger zeggen. Wat is de essentie? Essentieel is, nooit een zondag te laten voorbijgaan zonder een ontmoeting met de verrezen Christus in de Eucharistie; dat is geen last die erbij komt, maar een licht voor de hele week. De dag niet beginnen noch eindigen zonder tenminste een kort contact met God te hebben. En op de weg van ons leven, de wegwijzers volgen die God ons heeft meegedeeld in de tien geboden, met Christus gelezen, die eenvoudigweg de uitleg zijn van wat naastenliefde is in de gegeven situaties. Dit lijkt mij de ware eenvoud en grootheid van een heilig leven: de ontmoeting met de Verrezene op zondag; het contact met God bij de aanvang en op het einde van de dag; bij beslissingen de wegwijzers volgen die God ons gegeven heeft en niets anders zijn dan vormen van liefde. “Zo is de liefde, zowel tot God als tot de naaste, het kenmerk van de ware leerling van Christus”  10 . Dat is de ware eenvoud, grootheid en diepgang van het christelijk leven, van het feit heilig te zijn.

Ziedaar waarom de heilige Augustinus in zijn commentaar op het vierde hoofdstuk van de Eerste Brief van de heilige Johannes, kan zeggen: “dilige et fac quod vis”, “bemin en doe wat ge wil”. En hij vervolgt: “zwijgt ge, zwijg dan uit liefde; spreekt ge, spreek dan uit liefde; verbetert ge, verbeter dan uit liefde; vergeeft ge, vergeef dan uit liefde; dat de bron van de liefde in u zij, want uit die bron kan niets anders voortkomen dan het goede”  11 . Wie door de liefde geleid wordt, wie de liefde ten volle beleeft, wordt door God geleid, want God is liefde. Dat geeft aan dit grote woord, “dilige et fac quod vis”, “bemin en doe wat ge wil”, zijn waarde.

Wij kunnen ons zonder twijfel afvragen: kunnen wij met onze beperktheden, met onze zwakheid, naar zo’n verheven toppen streven? In de loop van het liturgische jaar nodigt de Kerk ons uit een menigte van heiligen te gedenken, ’t is te zeggen degenen die de liefde ten volle beleefd hebben, die Christus in hun dagelijks leven wisten te beminnen en te volgen. Zij zeggen ons dat het mogelijk is deze weg te begaan. In elke periode van de Kerkgeschiedenis, in elke streek op de wereldbol, behoorden de heiligen tot alle leeftijden en levensstaten, zij hebben het concrete gelaat van elk volk, taal en natie. En zij zijn zeer verscheiden types. Wat mijn persoonlijk geloof betreft, moet ik zeggen dat vele heiligen, niet allemaal, werkelijk echte sterren zijn aan de hemel van de geschiedenis. En ik zou er willen aan toevoegen dat er voor mij niet alleen bepaalde grote heiligen zijn van wie ik hou en die ik goed ken, “die de weg wijzen”, maar ook gewone heiligen, namelijk goede mensen die ik in mijn leven zie en nooit zullen heilig verklaard worden. Het zijn, om zo te zeggen, bij manier van spreken normale mensen, zonder zichtbaar heldendom, maar in hun dagelijkse goedheid zie ik de waarheid van het geloof. Deze goedheid die zij in het geloof van de Kerk tot rijpheid lieten komen, is voor mij de zekerste apologie van het christendom en het teken dat aantoont waar zich de waarheid bevindt.

In de gemeenschap van de heiligen, al of niet heilig verklaard, die de Kerk dank zij Christus in al haar leden beleeft, genieten wij van hun aanwezigheid en gezelschap en koesteren wij de vaste hoop hun weg te kunnen navolgen en op een dag hetzelfde gelukzalige leven, het eeuwige leven, te kunnen delen.

Dierbare vrienden, hoe groot en mooi en ook hoe simpel, is de christelijke roeping gezien vanuit dit licht! Wij zijn allemaal tot heiligheid geroepen: zij is de maat van het christenleven. Nogmaals, de heilige Paulus drukt het met grote innigheid uit waar hij schrijft: “maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. … Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus” (Ef. 4, 7.11-13). Ik zou iedereen willen uitnodigen zich open te stellen voor de werking van de Heilige Geest, die ons leven omvormt, zodat ook wij stukjes worden van de grote mozaïek van heiligheid die God in de geschiedenis geschapen heeft, opdat het gelaat van Christus in heel zijn schittering straalt. Laat ons geen angst hebben naar boven te streven, naar Gods toppen; laten wij geen angst hebben dat God te veel van ons zou vragen, maar laten wij ons bij elke dagelijkse daad leiden door Zijn woord, ook al voelen wij ons arm, ongeschikt, zondig: Hij is het die ons naar Zijn liefde zal omvormen.

Theresia van Avila (1515-1582), karmelietes en kerklerares

imagesCA1NCMD0Weg van Volmaaktheid H.31,1-2 (vert. Carlos Noyen, Carmelitana)

“Simeon nam het Kind in zijn armen”

In het gebed van rust begint de Heer ons doen inzien dat Hij onze vraag hoort. Hij geeft ons reeds beneden zijn Koninkrijk, opdat we Hem oprecht zouden kunnen loven, zijn Naam zouden heiligen en er zouden toe bijdragen dat allen het eveneens doen. Dit is reeds iets boven natuurlijks, wij kunnen er, spijts al onze inspanningen, niet met eigen middelen toe geraken.

De ziel komt hierdoor tot vrede, of beter gezegd: de Heer vestigt de vrede in ons door zijn aanwezigheid en door het feit dat alle vermogens tot rust komen. Zo deed Hij ook voor de rechtvaardige Simeon. De ziel ziet in dat zij reeds bij haar God is, maar gans anders dan dat zij het met behulp van de uiterlijke zintuigen zouden doen, dat er maar weinig meer nodig is om één te zijn met Hem door de vereniging. Het is niet dat zij Hem met de ogen van het lichaam of van de ziel ziet. De rechtvaardige Simeon zag ook niets anders dan het glorievolle, arme, kleine Kind. In doeken gewikkeld en begeleid door enkelvoudige mensen had hij het kunnen nemen voor een kind van arme lieden, veeleer dan voor de Zoon van de hemelse Vader. Het Kind zelf openbaarde hem wie het was. Zo begrijpt de ziel het hier, maar minder duidelijk. Ze verstaat nog niet hoe ze begrijpt. Ze weet alleen dat ze het Koninkrijk is binnengegaan. Tenminste tot bij de Koning die er haar moet binnenleiden. De ziel lijkt van zo’n grote eerbied doordrongen dat ze zich niet durft te bevragen.

Z. Maria van de Engelen, 16 december vrije gedachtenis

Maria van de EngelenZalige Maria van de Engelen, maagd van onze Orde
vrije gedachtenis

Maria van de Engelen, 1661-1717, nicht van de Heilige Aloysius van Gonzaga, trad op 14 jarige leeftijd in de Karmel van Turijn in. Zij kende de nacht van geloof en deed buitengewone verstervingen. Haar voortdurend gebed, de belangstelling en de liefde die zij voor allen had, maakten haar bekend en velen kwamen haar raad vragen.

Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.

God,
Gij verzekert ons
dat Gij woont in een zuiver hart.
Geef ons door de tussenkomst
van de zalige maagd Maria van de Engelen
zo te leven,
dat Gij U gewaardigt in ons te wonen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Johannes van het Kruis, Hoogfeest 14 december

Om te komen tot alles te smaken,
wil niet smaak hebben in iets;

om te komen tot alles te bezitten,
wil niet iets bezitten in niets;

om te komen tot alles te zijn,
wil niet iets zijn in niets.

Om te komen tot wat je niet smaakt,
moet je gaan waarlangs je niet smaakt;

om te komen tot wat je niet weet,
moet je gaan waarlangs je niet weet;

om te komen tot wat je niet bezit,
moet je gaan waarlangs je niet bezit;

om te komen tot wat je niet bent,
moet je gaan waarlangs je niet bent.

Wanneer je blijft stilstaan bij iets,
laat je na je te werpen op het al ,
want om helemaal te komen tot het al,
moet je helemaal afzien in alles;
en wanneer je ertoe komt het helemaal te bezitten,
moet je het bezitten zonder iets te willen;
want, als je iets wilt bezitten in alles,
heb je niet zuiver in God je schat.

In deze naaktheid. vindt de geest zijn rust en ontspanning; want, omdat hij niets najaagt, vermoeit hem niets op de weg omhoog en drukt niets hem neer op de weg naar beneden; want hij staat in het middelpunt van zijn nederigheid;  jaagt hij iets na, dan vermoeit hij juist daardoor zichzelf.

(Bestijging van de Berg Karmel, Boek I, 13, nrs. 10—13)

Lees verder over de Heilige Johannes van het Kruis op Heiligen

Z. Moeder Maria Maravillas van Jezus, 1891-1974, 11 december vrije gedachtenis

Maria Maravillas van Jezus, geboren in Madrid 1891, als Maria Maravillas Pidal, dochter van Louis Pidal en Cristina de Guzman Muñoz,, is een meer dan trouwe volgelinge van Teresa van Avila geweest. Zij was vanaf haar kindertijd door God aangeraakt en eenmaal in het karmelklooster ingetreden, is zij innerlijk geroepen om vele nieuwe kloosters te stichten.

Zij trad in de Karmel in op 12 oktober 1919. In 1924 stichtte ze een Karmel bij Cerro de los Angeles. Na deze stichting volgden er 9 andere in Spanje en 1 in India.

Op de eerste plaats kwam bij Maria Maravillas bidden en zelfopoffering. Ze had een gepassioneerde ijver voor de Glorie van God en het heil van de zielen. Zelf leidde zij een leven van armoede in het klooster, maar ondanks dat hielp zij hen die in nood waren.

Zij stierf in het klooster van La Alderhuela te Madrid op 11 december 1974. Zij werd door de Zalige Paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 4 mei 2003 in Madrid.

Het ideaal in haar leven: “met Christus in God verborgen”. 

Een dierbare spreuk: “Al wat God belieft; Zoals ’t God belieft; Wanneer ’t God belieft”. 

Lees verder over deze Heilige

H. Teresa Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942), karmelietes, martelares, co-patrones van Europa

edith 4Het gebed van de kerk

“Loof God in zijn heiligdom… Alles wat ademt looft de Heer” (Ps 150)

      In het Oude Verbond had men reeds een zeker begrip van het eucharistisch karakter van het gebed. Het werk van de tent van het Verbond (Ex 25), zoals later de Tempel van Salomo, wordt beschouwd als beeld van de hele schepping die zich verzamelt rond zijn Heer om Hem te aanbidden en te dienen… Evenals in het verhaal van de schepping, waarin de hemel zich als een voorhangsel heeft ontvouwd, deze voorhangsels moeten de wanden van de tent vormen. Zoals de wateren van beneden gescheiden zijn van de wateren van boven, zo scheidt het voorhangsel van de Tempel het Heilige der Heiligen van de buitengebieden… De kandelaar met zeven armen is het symbool van de lichten van de hemel. De lammeren en de vogels staan voor het krioelen van levende wezens die de wateren, de aarde en de lucht bewonen; en zoals de aarde aan de mens werd toevertrouwd, zo komt het de hogepriester toe om zich op te houden in het heiligdom…

Op de plaats van de Tempel van Salomo heeft Christus een tempel gebouwd van levende stenen (1P 2,5), de gemeenschap van de heiligen. Hij bevindt zich op in het midden als de eeuwige hogepriester en op zijn altaar offert Hij zichzelf in eeuwigheid. En de hele schepping is deelnemer geworden van deze liturgie: de aardse vruchten worden er vergeleken met geheimvolle offerandes, de bloemen, de lichten, het voorhangsel en het gordijn van de Tempel, de gewijde priester, evenals de wijding en zegening van het huis van God.

De Cherubijnen zijn niet meer afwezig. Hun gebeeldhouwde vormen tonen de bewaking van het Heilige der Heiligen. Nu de monniken, zij waken opdat de lofzang tot God nooit stopt op aarde als ook in de hemel… Hun lofzangen roepen bij het ochtendgloren de hele schepping op om zich te verenigen, om de Heer te eren: bergen en heuvels, rivieren en watervallen, zeeën en het vast land evenals allen die het bevolken, wolken en winden, regen en sneeuw; alle volkeren van de aarde, alle mensen van alle rassen en talen, en uiteindelijk alle hemelbewoners, de engelen en heiligen (cf Dn 3,57-90)… Wij moeten ons ook bij de eeuwige lofzang voor God voegen, door onze liturgie. Wat wil dat “wij” zeggen? Het gaat niet alleen om de religieuzen…, maar om heel het christelijke volk.

H. Thérèse van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerklerares

therese 4Offerande aan de barmhartige liefde

“Stand houden voor het aangericht van de Mensenzoon”

      O mijn God, gelukzalige Drie-eenheid, ik verlang U te beminnen en U te doen beminnen, te werken voor de verheerlijking van de heilige kerk door de zielen te redden… Ik verlang uw wil volmaakt te vervullen en de graad van glorie te bereiken die U voor mij hebt bereid in uw koninkrijk. Kortom, ik wil heilig worden, maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U, o mijn God, om zelf mijn heiligheid te zijn. Omdat U mij bemind hebt, zelfs zover dat U mij uw enige Zoon hebt gegeven om mijn Zaligmaker en Bruidegom te zijn, behoren de oneindige schatten van zijn verdiensten mij toe. Ik bied U die met blijdschap aan en ik smeek U om mij alleen aan te zien door het Gelaat van Jezus en in zijn Hart dat brandt van liefde.

Ik dank U, o mijn God, voor alle genaden die U mij hebt geschonken, in het bijzonder dat U mij door de smeltkroes van het lijden hebt laten heen gaan. Met blijdschap zal ik U op de laatste dag aanschouwen als U de scepter van het kruis draagt. Omdat U zich gewaardigd hebt mij te doen deelhebben aan dat kostbare kruis, hoop ik in de hemel op U te gelijken en op mijn verheerlijkte lichaam de heilige tekenen te zien schitteren van uw lijden…

Na de ballingschap op de aarde hoop ik van U te gaan genieten in het Vaderland, maar ik wil geen verdiensten verzamelen voor de hemel. Ik wil alleen uit liefde voor U werken, met het enige doel om U plezier te doen, uw heilig Hart te troosten en zielen te redden die U eeuwig zullen liefhebben. Op de avond van mijn leven zal ik voor U verschijnen met lege handen, want ik vraag U niet, Heer, om op mijn werken te letten. Al onze rechtvaardige handelingen hebben smetten in uw ogen. Ik wil mij daarom bekleden met uw eigen gerechtigheid en van uw liefde het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen. Ik wil geen andere troon en geen andere kroon dan U, o mijn Welbeminde! In uw ogen is de tijd niets, een enkele dag is als duizend jaren. U kunt mij dus in een oogwenk klaarmaken om voor U te verschijnen.

Thérèse van het Kind Jezus

Theresia van het kind Jezus (1873-1897), karmelietes te Lisieux, Kerklerares

Mijn Leven 83vtherese15
(vert. J. Laudy, Carmelitana)

“Het Rijk Gods is midden onder u”

Maar boven alles is het evangelie de steun van mijn gebed. Daarin vind ik alles wat mijn arm zieltje nodig heeft. Ik ontdek daar altijd weer nieuwe inzichten in, verborgen en geheimzinnige betekenissen…

Ik begrijp en ik weet uit ervaring “dat het koninkrijk Gods binnen in ons is”. Jezus heeft geen boeken of leraars nodig om te onderrichten. Hij, de Leraar der leraars, onderricht zonder omhaal van woorden. Ik heb Hem nooit horen spreken, maar ik voel dat Hij ieder ogenblik in mij aanwezig is. Hij wijst mij de weg en geeft mij in wat ik moet zeggen of doen. Ik ontdek juist op het ogenblik dat ik het nodig heb bepaalde inzichten die ik eerst nog niet had gevonden. Het meest veelvuldig komen zij in mij op, niet tijdens het gebed, maar eerder tijdens de bezigheden van de dag.

Theresa van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, kerklerares

Brief 197 van 17/09/1896 therese15

“Zo kan dus niemand van u mijn leerling zijn, die geen afstand doet van al wat hij bezit”

Mijn lieve zus, hoe kun je me nu vragen of het mogelijk is om de Goede God lief te hebben zoals ik Hem liefheb?… Mijn verlangen om martelaar te zijn stelt niets voor, dat geeft me niet het onbeperkte vertrouwen dat ik in mijn hart voel. Het zijn om je de waarheid te zeggen de geestelijke rijkdommen die onrechtvaardig maken, als men erop leunt met trots en als men gelooft dat dat iets groots is… Ik voel wel dat het God bevalt in mijn kleine ziel, dat ik mijn kleinheid en mijn armoede liefheb, dat is de blinde hoop die ik op zijn barmhartigheid heb. Dat is mijn enige schat…

Ach, mijn lieve zus…, begrijp dat om Jezus te beminnen.. hoe zwakker men is, zonder verlangens, noch deugden, hoe meer men geschikt is voor de werking van die verterende en omvormende Liefde. Alleen het verlangen om slachtoffer te zijn is genoeg, maar je moet instemmen om arm en krachteloos te blijven, en dat is het moeilijkste, want “de ware arme van geest, waar kun je die vinden? Je moet er ver voor zoeken” heeft de psalmist gezegd. Hij zegt niet dat je moet gaan zoeken onder de grote zielen, maar “ver”, dat wil zeggen in de nederigheid, in het niets.

Laten we dus ver blijven van alles dat glanst, laten we van onze kleinheid houden, laten we er van houden om niets te voelen, dan zullen we arm van geest zijn en Jezus zal ons komen zoeken; hoe ver we ook zijn, Hij zal ons omvormen in vlammen van liefde. Ach! Wat zou ik je graag willen laten begrijpen wat ik voel! Het is het vertrouwen en niets dan het vertrouwen dat ons naar de Liefde moet leiden. Leidt de Vrees niet tot de Gerechtigheid? (Tot de strenge gerechtigheid zoals men dit aan zondaars laat zien, maar die gerechtigheid zal Jezus niet hebben voor hen die Hem beminnen.) Laten we er samen naar toe rennen, aangezien wij de Weg zien. Ja, ik voel het, Jezus wil ons dezelfde genade geven, Hij wil ons voor niets zijn Hemel geven.

H. Elisabeth van de Drie-eenheid

Er is een nieuwe officiële website van Elisabeth van de Drie-eenheid.elisabeth 5

God, die heel en al liefde bent : Vader, Zoon en Heilige Geest,
u hebt aan de zalige Elisabeth van de Drie-eenheid
het geheim ontsluierd van uw aanwezigheid in ons hart :
“die mooie zon van de intimiteit met de Drie”.

(Lees verder en bid het gebed om de canonisatie te vragen van Elisabeth van de Drie-eenheid)

Op 1 oktober 2016 is Elisabeth heilig verklaard door paus Franciscus. Haar gedenkdag is op 9 november. De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid geldt als patroonheilige bij (geestes)ziekten en het verlies van ouders.

 

Paus erkent wonder via de ouders van Theresia van Lisieux

image

ROME (KerkNet) – Paus Franciscus heeft woensdag een wonderlijke genezing erkend die toegeschreven wordt aan Louis en Zelie Martin, de ouders van de heilige Theresia van Lisieux. Kardinaal Amato had eerder al aangekondigd dat het ouderpaar op het einde van de algemene zitting van de bisschoppensynode over het gezin in oktober 2015 in Rome heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de rooms-katholieke Kerk dat een gehuwd koppel samen heilig zal worden verklaard.

Volgens de promotoren van de heiligverklaring erkent het Pauselijke decreet de medisch onverklaarbare genezing van een meisje uit het Spaanse aartsbisdom Valencia, dat in oktober 2008 vroegtijdig werd geboren en dat daarna onder verschillende levensbedreigende kwalen gebukt ging. Toen de kleine Carmen werd getroffen door een ernstige hersenbloeding, die onherstelbare schade zou hebben veroorzaakt, baden haar ouders om de voorspraak van Louis en Zelie Martin. Het meisje overleefde en sterker nog, ze werd opnieuw helemaal gezond. Louis en Zelie Martin werden in 2008 samen zalig verklaard.

Carmen and Mgr Jacques Habert Valencia ( Spain ) May 2013

Carmen and Mgr Jacques Habert Valencia ( Spain ) May 2013

Louis en Zelie Martin huwden in 1858. Zij hadden negen kinderen, waarvan er vijf naar het klooster trokken. Zelie overleed op 46-jarige leeftijd aan kanker. Daarna stond Louis alleen in voor de opvoeding van zijn vijf dochters: Marie, Pauline, Leonie, Celine en Thérèse. Louis Martin overleed in 1894, aan de gevolgen van slagaderverkalking.

bron: RKDocumenten.nl

Publicatiedatum: 18 maart 2015
Laatst bewerkt: 19 maart 2015

H. Thérèse van het Kind Jezus, 1 oktober feest

Heilige Thérèse van het Kind Jezus
Maagd van onze Orde

Thérèse Martin werd te Alençon in Frankrijk geboren in het jaar 1873. Op jeugdige leeftijd trad zij binnen in de Karmel van Lisieux. Daar beleefde zij voluit de deugden van nederigheid, evangelische eenvoud en vertrouwen op God, en door woord en voorbeeld leerde zij deze deugden aan de novicen, die aan haar zorg waren toevertrouwd.

In haar autobiografische geschriften schreef zij haar geestelijke itinerarium neer: In lief en leed, in haar zelfgave voor de zondaars wilde zij niets aan God weigeren en verwachtte zij alles van Zijn barmhartigheid. In de Kerk verlangde zij de liefde te zijn: brandende liefde voor de Hemelse Vader en heldhaftige liefde voor de zusters van haar gemeenschap.

Zij stierf op 30 september 1897, op vierentwintigejarige leeftijd.

God,
Gij opent de deuren van Uw Rijk
voor de kleinen en de eenvoudigen.
Verleen ook ons de genade
de weg van het vertrouwen in te slaan
naar het voorbeeld van de Heilige Thérèse.
Dan zullen wij op haar voorspraak
delen in Uw eeuwige glorie.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

H. Theresia van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerkleraar

Laatste gesprekken, 21/08/1897 therese 4

Zij leefde net als ons van het geloof

Wat was ik graag priester geworden om over de Heilige Maagd te preken! Een keertje zou voor mij genoeg zijn om te zeggen wat ik denk over dit onderwerp.

Ik zou eerst vertellen op welk punt men maar weinig weet over haar leven. Je moet geen dingen zeggen die onwaarschijnlijk zijn en ook niet wat men niet weet; bijvoorbeeld dat de Heilige Maagd toen ze heel klein was, op driejarige leeftijd, naar de tempel ging om zich aan God te offeren met zeer buitengewone gevoelens en brandend van liefde; terwijl ze er misschien alleen maar naar toe is gegaan uit gehoorzaamheid aan haar ouders… Wil een overweging over de Heilige Maagd mij bevallen en me goed doen, dan moet ik haar werkelijke leven zien, niet haar veronderstelde leven; en ik ben er zeker van dat haar werkelijke leven heel eenvoudig was. Men toont haar ongenaakbaar, men zou haar juist navolgbaar moeten tonen, haar deugden duidelijk uit laten komen, zeggen dat zij van het geloof leefde, net als wij, en er bewijzen van geven uit het Evangelie, waarin we lezen: “Ze begrepen niet wat Hij hen zei” (Lc 2,50). En deze andere, niet minder mysterieuze zin: “Zijn ouders waren vol bewondering over wat Hij tegen hen zei” (Lc 2,33). Die bewondering veronderstelt een zekere verbazing, denkt u ook niet?

Iedereen weet dat de Heilige Maagd, de Koningin van de Hemel en van de aarde is, maar ze is meer moeder dan koningin, en men moet omwille van al haar gezag niet zeggen dat zij de glorie van alle heiligen in de schaduw zet, zoals de zon bij zijn opkomst alle sterren laat verdwijnen. Mijn God! dat zou vreemd zijn! Een moeder die de glorie van haar kinderen laat verdwijnen! Ik denk juist het tegenovergestelde, ik geloof dat zij de schittering van de uitverkorenen erg zal laten vermeerderen. Het is goed om over haar voorrechten te praten, maar men moet niet slechts daarover praten… Wie weet zal een bepaalde ziel zelfs een zekere verwijdering gaan voelen voor een zo hoogstaand schepsel en men zegt dan bij zichzelf: “Als dat zo is, dan stellen wij niets voor en blijft er voor ons niets meer over dan een klein hoekje”.

Wat de Heilige Maagd op ons voor heeft, is dat zij niet kon zondigen, dat zij vrijgesteld was van de erfzonde, maar aan de andere kant, heeft ze veel minder kansen gehad dan wij, aangezien zij geen Heilige Maagd had van wie zij kon houden, en dat is des te meer zoetheid voor ons.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • januari 2018
  Z M D W D V Z
  « Dec    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 707 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

%d bloggers liken dit: