Overdenking

Bij onze Heilige Teresa zien we heel duidelijk de ‘grond van de ziel’  terug in haar ‘zevende verblijf’ in het Kasteel van de ziel.

Ziel, zoeken moet je jezelf in Mij,St. Teresa de Jesus
en Mij moet je zoeken in jezelf.

Zo heeft, o ziel, de liefde
jouw beeld in Mij kunnen prenten,
dat geen wijs schilder,
met al zijn meesterschap,
dat beeld zou kunnen maken.

Jij werd uit liefde geschapen,
mooi, knap en zo diep
in mijn binnenste getekend, dat,
als jij jezelf verliest, mijn lief, ziel,
jij jezelf moet zoeken in Mij.

Ik weet, als jij je ooit zou vinden
getekend in mijn hart
en zo naar het leven uitgebeeld,
dat het je verheugen zou,
bij het zien van jezelf,
je zo prachtig getekend te zien.

En mocht je soms niet weten
waar je Mij zult vinden,
dwaal dan niet van hier naar ginds,
maar, als je Mij vinden wilt,
moet je Mij in jezelf zoeken.

Want jij bent mijn onderdak,
jij bent mijn thuis en verblijf,
en daarom klop ik altijd bij jou aan,
wanneer ik vind in jouw gedachten de deur gesloten.

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,
want om Mij te vinden
zal het genoeg zijn Mij alleen maar te roepen;
Ik zal dan zonder talmen naar jou toe gaan
en Mij moet je zoeken in jezelf.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Hein Blommestijn.

Onze Lieve Vrouw, Koningin van Vrede Patrones van de Vlaamse Karmelprovincie, 9 februari

Maria1Onze Lieve Vrouw, Koningin van Vrede Patrones van de Vlaamsse Karmelprovincie, 9 februari feest

Reeds vanaf 1662 is de Belgische karmelprovincie toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, Koningin van Vrede, en aan Sint Jozef. Na de Franse Revolutie wordt de provincie in 1850 heropgericht en in 1853 opnieuw aan de Koningin van Vrede en Sint Jozef toevertrouwd. Wanneer uiteindelijk in 1885 de Belgische karmelprovincie gesplitst wordt in een Vlaamse en een Waalse, wordt de eerste nogmaals toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Vrede en Sint Jozef. Het Vlaamse karmelzegel draagt daarom ook de inscriptie: Reginae Pacis et Sancti Joseph.

God, wij weten dat de zalige Maagd Maria, de Moeder van Uw Zoon, alles wat er gebeurde in haar hart bewaarde en het overwoog bij zichzelf. Geef ons op haar voorspraak de gemoedsrust en vrede die de wereld ons niet geven kan. Dan zullen wij van harte Uw geboden toegedaan zijn, van vrees voor het kwaad bevrijd zijn en door Uw bescherming in vrede mogen leven. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heiligen van de Karmel

De profeet Elia, Terese van Jezus,heiligen2
Johannes van het Kruis, Thérèse van het Kind Jezus,
Maria van de Menswording,
Simon Stock, Maria Magdalena de ‘Pazzi’,
Anna van de heilige Bartholomeus,
Teresia van Jezus ‘de Los Andes’,
Joannes Soreth,
Teresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
Maria van de Gekruisigde Jezus, Albertus van Jeruzalem, Elisabeth van de Drie-eenheid,
Rafaël van de heilige Jozef (Kalinowski),
Maria van de Engelen, Petrus Thomas
Cyriacus Elia Chavara
Andreas Corsini, Baptista Spagnoli
Maria Angeles van de heilige Jozef en vele anderen

De Teresiaanse Karmel heeft een grote genade ontvangen van God. Hij heeft ons veel mensen gegeven, die ons de weg naar Hem willen wijzen. Een Heilige is iemand die zo’n voorbeeldig vroom en deugdzaam leven heeft geleid, dat de Kerk officieel verklaart dat hij/zij vereerd mag worden. Hun leven wordt daarmee ten voorbeeld gesteld.
Naar wij aannemen en geloven zijn Heiligen zo met God verbonden dat wij, die nu nog op aarde leven, hen kunnen aanroepen opdat zij bij God onze voorspreker kunnen zijn. In de Geloofsbelijdenis van de Katholieke Kerk wordt gesproken van de ‘gemeenschap van Heiligen’. Een gemeenschap die ons herinnert aan de opdracht tot rechtvaardiging. Heiligen zijn mensen die door hun geloof een bijzondere plaats bij God innemen. Het is belangrijk op te merken, dat een mens zich niet zelf kan heiligen. Hij blijft altijd afhankelijk van de genade van God. De mens kan en moet bij zijn heiliging wel meewerken.

Lees verder bij Heilligen en bij meer Heiligen

Paus Benedictus XVI – Audiëntie 13 april 2011

Heiligheid


Dierbare broeders en zusters,

Tijdens de algemene audiënties van de twee laatste jaren hebben de figuren van een groot aantal mannelijke en vrouwelijke heiligen ons vergezeld: we hebben hen van meer nabij leren kennen en begrijpen dat heel de Kerkgeschiedenis getekend is door deze mannen en vrouwen, die door hun geloof, liefde en leven voor zo vele generaties lichtbakens geweest zijn, ook voor ons. Heiligen manifesteren op verschillende manieren de krachtige en omvormende aanwezigheid van de Verrezene; zij hebben hun leven zo geheel door Christus laten grijpen dat zij met de heilige Paulus kunnen zeggen: “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij” (Gal. 2, 20). Hun voorbeeld volgen, hun voorspraak inroepen, met hen in gemeenschap treden, “verbindt ons met Christus, van wie alle genade en het leven van het volk van God zelf als uit hun bron en oorsprong voortvloeien”  1 . Aan het einde van deze catechesecyclus, zou ik enkele gedachten over heiligheid willen aanreiken.

Wat wil heilig zijn, zeggen? Wie is geroepen heilig te zijn? Men is nog dikwijls geneigd te denken dat heiligheid voorbehouden is voor enkele zeldzame uitverkorenen. De heilige Paulus spreekt daarentegen over Gods grote plan van God: “In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht” (Ef. 1, 4). En hij spreekt over ons allen. In het centrum van Gods plan staat Christus, in wie God Zijn gelaat toont: het mysterie dat in de eeuwen verborgen was, heeft zich ten volle getoond in het Woord dat mens geworden is. Paulus zegt: “Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid” (Kol. 1, 19). In Christus is de levende God nabij willen komen, zichtbaar, aanraakbaar, hoorbaar, opdat iedereen zou kunnen putten uit Zijn volheid aan genade en waarheid 2 . Daarom kent heel het christelijk bestaan één enkele wet boven alles, degene die de heilige Paulus uitdrukt in een formule die in al zijn geschriften terugkeert: in Jezus Christus. Heiligheid, de volheid van christelijk leven, bestaat niet in buitengewone ondernemingen, maar in de vereniging met Christus, in het beleven van Zijn mysteries, in het eigen maken van Zijn houding, gedachten, gedragingen. De maat van heiligheid wordt gegeven door de maat die Christus in ons bereikt, door de maat waarin wij ons leven door de kracht van de Heilige Geest naar het Zijne modelleren. Het is conform zijn met Jezus, zoals de heilige Paulus zegt: “Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon” (Rom. 8, 29). En de heilige Augustinus roept uit: “Mijn leven zal levend zijn helemaal van U vervuld”  3 . Het spreekt in de Constitutie over de Kerk duidelijk over de universele roeping tot heiligheid door te zeggen dat niemand ervan is uitgesloten: “In de menigvuldige levensvormen en –taken is het één en dezelfde heiligheid waarnaar allen streven die, door de Geest van God bewogen, … de arme, nederige en kruis dragende Christus navolgen, om ook aan zijn heerlijkheid deelachtig te worden”  4 .Doch de vraag blijft: hoe kunnen wij de weg van de heiligheid gaan, aan die oproep beantwoorden? Kan ik het op eigen kracht? Het antwoord is duidelijk: een heilig leven is niet hoofdzakelijk de vrucht van onze inspanning, van onze daden, want het is God, de driemaal Heilige  5  die ons heilig maakt, het is de werking van de Heilige Geest die ons binnenin bezielt, het is het leven van de verrezen Christus zelf dat ons meegedeeld wordt en omvormt. Om het nog eens te zeggen met het Tweede Vaticaans Concilie: “De leerlingen van Christus zijn geenszins volgens hun werken, maar volgens zijn heilsbestel en genade door God geroepen en in Christus gerechtvaardigd. Door het doopsel in het geloof zijn wij ware kinderen van God, deelachtig aan de goddelijke natuur en dus werkelijk heilig geworden. Zij behoren dan ook de heiligmaking die zij ontvingen in hun leven met Gods genade te bewaren en te volbrengen”  6 . Heiligheid heeft dus haar eerste oorsprong in de doopgenade, in het feit op het Paasmysterie van Christus geënt te zijn, waarmee ons Zijn Geest werd meegedeeld, Zijn leven als Verrezene. De heilige Paulus benadrukt heel krachtig de omvorming die de doopgenade in de mens voltrekt en hij creëert er een nieuwe terminologie voor: met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus verrezen, met Christus levend gemaakt: ons bestaan is onlosmakelijk met het Zijne verbonden. “Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, – schrijft hij – opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden” (Rom. 6, 4). Maar God respecteert onze vrijheid altijd en vraagt dat wij deze gave zouden aanvaarden en leven volgens de vereisten die het met zich meebrengt, Hij vraagt dat wij ons laten omvormen door de werking van de Heilige Geest, door onze wil in overeenstemming te brengen met Gods wil.

Hoe kan onze manier van denken en handelen de manier van denken en handelen worden van Christus en met Christus? Wat is de ziel van de heiligheid? Ook hier preciseert het Tweede Vaticaans Concilie:

“ ‘God is liefde; wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem’ (1 Joh. 4, 16). Zijn liefde nu heeft God in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken  7 . Daarom is de eerste en meest onontbeerlijke gave de liefde, waardoor wij God boven alles en de naaste om zijnentwil beminnen. Om echter deze liefde als vruchtbaar zaad te laten groeien en vrucht te laten dragen, moet iedere gelovige gaarne naar het woord van God luisteren en zijn wil, met behulp van zijn genade, metterdaad uitvoeren, dikwijls aan de sacramenten, vooral aan de eucharistie, en aan de heilige handelingen deelnemen en zich met standvastigheid toeleggen op het gebed, de zelfverloochening, de ijverige broederdienst en de beoefening van alle deugden. Want de liefde, die de band van de volmaaktheid is en de vervulling van de wet  8 , beheert en bezielt alle heilsmiddelen en voert ze naar hun doel”  9 .

Misschien is die taal van het Tweede Vaticaans Concilie voor ons nog een beetje te plechtig, misschien moeten wij de dingen nog eenvoudiger zeggen. Wat is de essentie? Essentieel is, nooit een zondag te laten voorbijgaan zonder een ontmoeting met de verrezen Christus in de Eucharistie; dat is geen last die erbij komt, maar een licht voor de hele week. De dag niet beginnen noch eindigen zonder tenminste een kort contact met God te hebben. En op de weg van ons leven, de wegwijzers volgen die God ons heeft meegedeeld in de tien geboden, met Christus gelezen, die eenvoudigweg de uitleg zijn van wat naastenliefde is in de gegeven situaties. Dit lijkt mij de ware eenvoud en grootheid van een heilig leven: de ontmoeting met de Verrezene op zondag; het contact met God bij de aanvang en op het einde van de dag; bij beslissingen de wegwijzers volgen die God ons gegeven heeft en niets anders zijn dan vormen van liefde. “Zo is de liefde, zowel tot God als tot de naaste, het kenmerk van de ware leerling van Christus”  10 . Dat is de ware eenvoud, grootheid en diepgang van het christelijk leven, van het feit heilig te zijn.

Ziedaar waarom de heilige Augustinus in zijn commentaar op het vierde hoofdstuk van de Eerste Brief van de heilige Johannes, kan zeggen: “dilige et fac quod vis”, “bemin en doe wat ge wil”. En hij vervolgt: “zwijgt ge, zwijg dan uit liefde; spreekt ge, spreek dan uit liefde; verbetert ge, verbeter dan uit liefde; vergeeft ge, vergeef dan uit liefde; dat de bron van de liefde in u zij, want uit die bron kan niets anders voortkomen dan het goede”  11 . Wie door de liefde geleid wordt, wie de liefde ten volle beleeft, wordt door God geleid, want God is liefde. Dat geeft aan dit grote woord, “dilige et fac quod vis”, “bemin en doe wat ge wil”, zijn waarde.

Wij kunnen ons zonder twijfel afvragen: kunnen wij met onze beperktheden, met onze zwakheid, naar zo’n verheven toppen streven? In de loop van het liturgische jaar nodigt de Kerk ons uit een menigte van heiligen te gedenken, ’t is te zeggen degenen die de liefde ten volle beleefd hebben, die Christus in hun dagelijks leven wisten te beminnen en te volgen. Zij zeggen ons dat het mogelijk is deze weg te begaan. In elke periode van de Kerkgeschiedenis, in elke streek op de wereldbol, behoorden de heiligen tot alle leeftijden en levensstaten, zij hebben het concrete gelaat van elk volk, taal en natie. En zij zijn zeer verscheiden types. Wat mijn persoonlijk geloof betreft, moet ik zeggen dat vele heiligen, niet allemaal, werkelijk echte sterren zijn aan de hemel van de geschiedenis. En ik zou er willen aan toevoegen dat er voor mij niet alleen bepaalde grote heiligen zijn van wie ik hou en die ik goed ken, “die de weg wijzen”, maar ook gewone heiligen, namelijk goede mensen die ik in mijn leven zie en nooit zullen heilig verklaard worden. Het zijn, om zo te zeggen, bij manier van spreken normale mensen, zonder zichtbaar heldendom, maar in hun dagelijkse goedheid zie ik de waarheid van het geloof. Deze goedheid die zij in het geloof van de Kerk tot rijpheid lieten komen, is voor mij de zekerste apologie van het christendom en het teken dat aantoont waar zich de waarheid bevindt.

In de gemeenschap van de heiligen, al of niet heilig verklaard, die de Kerk dank zij Christus in al haar leden beleeft, genieten wij van hun aanwezigheid en gezelschap en koesteren wij de vaste hoop hun weg te kunnen navolgen en op een dag hetzelfde gelukzalige leven, het eeuwige leven, te kunnen delen.

Dierbare vrienden, hoe groot en mooi en ook hoe simpel, is de christelijke roeping gezien vanuit dit licht! Wij zijn allemaal tot heiligheid geroepen: zij is de maat van het christenleven. Nogmaals, de heilige Paulus drukt het met grote innigheid uit waar hij schrijft: “maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. … Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus” (Ef. 4, 7.11-13). Ik zou iedereen willen uitnodigen zich open te stellen voor de werking van de Heilige Geest, die ons leven omvormt, zodat ook wij stukjes worden van de grote mozaïek van heiligheid die God in de geschiedenis geschapen heeft, opdat het gelaat van Christus in heel zijn schittering straalt. Laat ons geen angst hebben naar boven te streven, naar Gods toppen; laten wij geen angst hebben dat God te veel van ons zou vragen, maar laten wij ons bij elke dagelijkse daad leiden door Zijn woord, ook al voelen wij ons arm, ongeschikt, zondig: Hij is het die ons naar Zijn liefde zal omvormen.

Theresia van Avila (1515-1582), karmelietes en kerklerares

imagesCA1NCMD0Weg van Volmaaktheid H.31,1-2 (vert. Carlos Noyen, Carmelitana)

“Simeon nam het Kind in zijn armen”

In het gebed van rust begint de Heer ons doen inzien dat Hij onze vraag hoort. Hij geeft ons reeds beneden zijn Koninkrijk, opdat we Hem oprecht zouden kunnen loven, zijn Naam zouden heiligen en er zouden toe bijdragen dat allen het eveneens doen. Dit is reeds iets boven natuurlijks, wij kunnen er, spijts al onze inspanningen, niet met eigen middelen toe geraken.

De ziel komt hierdoor tot vrede, of beter gezegd: de Heer vestigt de vrede in ons door zijn aanwezigheid en door het feit dat alle vermogens tot rust komen. Zo deed Hij ook voor de rechtvaardige Simeon. De ziel ziet in dat zij reeds bij haar God is, maar gans anders dan dat zij het met behulp van de uiterlijke zintuigen zouden doen, dat er maar weinig meer nodig is om één te zijn met Hem door de vereniging. Het is niet dat zij Hem met de ogen van het lichaam of van de ziel ziet. De rechtvaardige Simeon zag ook niets anders dan het glorievolle, arme, kleine Kind. In doeken gewikkeld en begeleid door enkelvoudige mensen had hij het kunnen nemen voor een kind van arme lieden, veeleer dan voor de Zoon van de hemelse Vader. Het Kind zelf openbaarde hem wie het was. Zo begrijpt de ziel het hier, maar minder duidelijk. Ze verstaat nog niet hoe ze begrijpt. Ze weet alleen dat ze het Koninkrijk is binnengegaan. Tenminste tot bij de Koning die er haar moet binnenleiden. De ziel lijkt van zo’n grote eerbied doordrongen dat ze zich niet durft te bevragen.

Z. Maria van de Engelen, 16 december vrije gedachtenis

Maria van de EngelenZalige Maria van de Engelen, maagd van onze Orde
vrije gedachtenis

Maria van de Engelen, 1661-1717, nicht van de Heilige Aloysius van Gonzaga, trad op 14 jarige leeftijd in de Karmel van Turijn in. Zij kende de nacht van geloof en deed buitengewone verstervingen. Haar voortdurend gebed, de belangstelling en de liefde die zij voor allen had, maakten haar bekend en velen kwamen haar raad vragen.

Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.

God,
Gij verzekert ons
dat Gij woont in een zuiver hart.
Geef ons door de tussenkomst
van de zalige maagd Maria van de Engelen
zo te leven,
dat Gij U gewaardigt in ons te wonen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Johannes van het Kruis, Hoogfeest 14 december

Om te komen tot alles te smaken,
wil niet smaak hebben in iets;

om te komen tot alles te bezitten,
wil niet iets bezitten in niets;

om te komen tot alles te zijn,
wil niet iets zijn in niets.

Om te komen tot wat je niet smaakt,
moet je gaan waarlangs je niet smaakt;

om te komen tot wat je niet weet,
moet je gaan waarlangs je niet weet;

om te komen tot wat je niet bezit,
moet je gaan waarlangs je niet bezit;

om te komen tot wat je niet bent,
moet je gaan waarlangs je niet bent.

Wanneer je blijft stilstaan bij iets,
laat je na je te werpen op het al ,
want om helemaal te komen tot het al,
moet je helemaal afzien in alles;
en wanneer je ertoe komt het helemaal te bezitten,
moet je het bezitten zonder iets te willen;
want, als je iets wilt bezitten in alles,
heb je niet zuiver in God je schat.

In deze naaktheid. vindt de geest zijn rust en ontspanning; want, omdat hij niets najaagt, vermoeit hem niets op de weg omhoog en drukt niets hem neer op de weg naar beneden; want hij staat in het middelpunt van zijn nederigheid;  jaagt hij iets na, dan vermoeit hij juist daardoor zichzelf.

(Bestijging van de Berg Karmel, Boek I, 13, nrs. 10—13)

Lees verder over de Heilige Johannes van het Kruis op Heiligen

Z. Moeder Maria Maravillas van Jezus, 1891-1974, 11 december vrije gedachtenis

Maria Maravillas van Jezus, geboren in Madrid 1891, als Maria Maravillas Pidal, dochter van Louis Pidal en Cristina de Guzman Muñoz,, is een meer dan trouwe volgelinge van Teresa van Avila geweest. Zij was vanaf haar kindertijd door God aangeraakt en eenmaal in het karmelklooster ingetreden, is zij innerlijk geroepen om vele nieuwe kloosters te stichten.

Zij trad in de Karmel in op 12 oktober 1919. In 1924 stichtte ze een Karmel bij Cerro de los Angeles. Na deze stichting volgden er 9 andere in Spanje en 1 in India.

Op de eerste plaats kwam bij Maria Maravillas bidden en zelfopoffering. Ze had een gepassioneerde ijver voor de Glorie van God en het heil van de zielen. Zelf leidde zij een leven van armoede in het klooster, maar ondanks dat hielp zij hen die in nood waren.

Zij stierf in het klooster van La Alderhuela te Madrid op 11 december 1974. Zij werd door de Zalige Paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 4 mei 2003 in Madrid.

Het ideaal in haar leven: “met Christus in God verborgen”. 

Een dierbare spreuk: “Al wat God belieft; Zoals ’t God belieft; Wanneer ’t God belieft”. 

Lees verder over deze Heilige

H. Teresa Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942), karmelietes, martelares, co-patrones van Europa

edith 4Het gebed van de kerk

“Loof God in zijn heiligdom… Alles wat ademt looft de Heer” (Ps 150)

      In het Oude Verbond had men reeds een zeker begrip van het eucharistisch karakter van het gebed. Het werk van de tent van het Verbond (Ex 25), zoals later de Tempel van Salomo, wordt beschouwd als beeld van de hele schepping die zich verzamelt rond zijn Heer om Hem te aanbidden en te dienen… Evenals in het verhaal van de schepping, waarin de hemel zich als een voorhangsel heeft ontvouwd, deze voorhangsels moeten de wanden van de tent vormen. Zoals de wateren van beneden gescheiden zijn van de wateren van boven, zo scheidt het voorhangsel van de Tempel het Heilige der Heiligen van de buitengebieden… De kandelaar met zeven armen is het symbool van de lichten van de hemel. De lammeren en de vogels staan voor het krioelen van levende wezens die de wateren, de aarde en de lucht bewonen; en zoals de aarde aan de mens werd toevertrouwd, zo komt het de hogepriester toe om zich op te houden in het heiligdom…

Op de plaats van de Tempel van Salomo heeft Christus een tempel gebouwd van levende stenen (1P 2,5), de gemeenschap van de heiligen. Hij bevindt zich op in het midden als de eeuwige hogepriester en op zijn altaar offert Hij zichzelf in eeuwigheid. En de hele schepping is deelnemer geworden van deze liturgie: de aardse vruchten worden er vergeleken met geheimvolle offerandes, de bloemen, de lichten, het voorhangsel en het gordijn van de Tempel, de gewijde priester, evenals de wijding en zegening van het huis van God.

De Cherubijnen zijn niet meer afwezig. Hun gebeeldhouwde vormen tonen de bewaking van het Heilige der Heiligen. Nu de monniken, zij waken opdat de lofzang tot God nooit stopt op aarde als ook in de hemel… Hun lofzangen roepen bij het ochtendgloren de hele schepping op om zich te verenigen, om de Heer te eren: bergen en heuvels, rivieren en watervallen, zeeën en het vast land evenals allen die het bevolken, wolken en winden, regen en sneeuw; alle volkeren van de aarde, alle mensen van alle rassen en talen, en uiteindelijk alle hemelbewoners, de engelen en heiligen (cf Dn 3,57-90)… Wij moeten ons ook bij de eeuwige lofzang voor God voegen, door onze liturgie. Wat wil dat “wij” zeggen? Het gaat niet alleen om de religieuzen…, maar om heel het christelijke volk.

H. Thérèse van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerklerares

therese 4Offerande aan de barmhartige liefde

“Stand houden voor het aangericht van de Mensenzoon”

      O mijn God, gelukzalige Drie-eenheid, ik verlang U te beminnen en U te doen beminnen, te werken voor de verheerlijking van de heilige kerk door de zielen te redden… Ik verlang uw wil volmaakt te vervullen en de graad van glorie te bereiken die U voor mij hebt bereid in uw koninkrijk. Kortom, ik wil heilig worden, maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U, o mijn God, om zelf mijn heiligheid te zijn. Omdat U mij bemind hebt, zelfs zover dat U mij uw enige Zoon hebt gegeven om mijn Zaligmaker en Bruidegom te zijn, behoren de oneindige schatten van zijn verdiensten mij toe. Ik bied U die met blijdschap aan en ik smeek U om mij alleen aan te zien door het Gelaat van Jezus en in zijn Hart dat brandt van liefde.

Ik dank U, o mijn God, voor alle genaden die U mij hebt geschonken, in het bijzonder dat U mij door de smeltkroes van het lijden hebt laten heen gaan. Met blijdschap zal ik U op de laatste dag aanschouwen als U de scepter van het kruis draagt. Omdat U zich gewaardigd hebt mij te doen deelhebben aan dat kostbare kruis, hoop ik in de hemel op U te gelijken en op mijn verheerlijkte lichaam de heilige tekenen te zien schitteren van uw lijden…

Na de ballingschap op de aarde hoop ik van U te gaan genieten in het Vaderland, maar ik wil geen verdiensten verzamelen voor de hemel. Ik wil alleen uit liefde voor U werken, met het enige doel om U plezier te doen, uw heilig Hart te troosten en zielen te redden die U eeuwig zullen liefhebben. Op de avond van mijn leven zal ik voor U verschijnen met lege handen, want ik vraag U niet, Heer, om op mijn werken te letten. Al onze rechtvaardige handelingen hebben smetten in uw ogen. Ik wil mij daarom bekleden met uw eigen gerechtigheid en van uw liefde het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen. Ik wil geen andere troon en geen andere kroon dan U, o mijn Welbeminde! In uw ogen is de tijd niets, een enkele dag is als duizend jaren. U kunt mij dus in een oogwenk klaarmaken om voor U te verschijnen.

Thérèse van het Kind Jezus

Theresia van het kind Jezus (1873-1897), karmelietes te Lisieux, Kerklerares

Mijn Leven 83vtherese15
(vert. J. Laudy, Carmelitana)

“Het Rijk Gods is midden onder u”

Maar boven alles is het evangelie de steun van mijn gebed. Daarin vind ik alles wat mijn arm zieltje nodig heeft. Ik ontdek daar altijd weer nieuwe inzichten in, verborgen en geheimzinnige betekenissen…

Ik begrijp en ik weet uit ervaring “dat het koninkrijk Gods binnen in ons is”. Jezus heeft geen boeken of leraars nodig om te onderrichten. Hij, de Leraar der leraars, onderricht zonder omhaal van woorden. Ik heb Hem nooit horen spreken, maar ik voel dat Hij ieder ogenblik in mij aanwezig is. Hij wijst mij de weg en geeft mij in wat ik moet zeggen of doen. Ik ontdek juist op het ogenblik dat ik het nodig heb bepaalde inzichten die ik eerst nog niet had gevonden. Het meest veelvuldig komen zij in mij op, niet tijdens het gebed, maar eerder tijdens de bezigheden van de dag.

Theresa van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, kerklerares

Brief 197 van 17/09/1896 therese15

“Zo kan dus niemand van u mijn leerling zijn, die geen afstand doet van al wat hij bezit”

Mijn lieve zus, hoe kun je me nu vragen of het mogelijk is om de Goede God lief te hebben zoals ik Hem liefheb?… Mijn verlangen om martelaar te zijn stelt niets voor, dat geeft me niet het onbeperkte vertrouwen dat ik in mijn hart voel. Het zijn om je de waarheid te zeggen de geestelijke rijkdommen die onrechtvaardig maken, als men erop leunt met trots en als men gelooft dat dat iets groots is… Ik voel wel dat het God bevalt in mijn kleine ziel, dat ik mijn kleinheid en mijn armoede liefheb, dat is de blinde hoop die ik op zijn barmhartigheid heb. Dat is mijn enige schat…

Ach, mijn lieve zus…, begrijp dat om Jezus te beminnen.. hoe zwakker men is, zonder verlangens, noch deugden, hoe meer men geschikt is voor de werking van die verterende en omvormende Liefde. Alleen het verlangen om slachtoffer te zijn is genoeg, maar je moet instemmen om arm en krachteloos te blijven, en dat is het moeilijkste, want “de ware arme van geest, waar kun je die vinden? Je moet er ver voor zoeken” heeft de psalmist gezegd. Hij zegt niet dat je moet gaan zoeken onder de grote zielen, maar “ver”, dat wil zeggen in de nederigheid, in het niets.

Laten we dus ver blijven van alles dat glanst, laten we van onze kleinheid houden, laten we er van houden om niets te voelen, dan zullen we arm van geest zijn en Jezus zal ons komen zoeken; hoe ver we ook zijn, Hij zal ons omvormen in vlammen van liefde. Ach! Wat zou ik je graag willen laten begrijpen wat ik voel! Het is het vertrouwen en niets dan het vertrouwen dat ons naar de Liefde moet leiden. Leidt de Vrees niet tot de Gerechtigheid? (Tot de strenge gerechtigheid zoals men dit aan zondaars laat zien, maar die gerechtigheid zal Jezus niet hebben voor hen die Hem beminnen.) Laten we er samen naar toe rennen, aangezien wij de Weg zien. Ja, ik voel het, Jezus wil ons dezelfde genade geven, Hij wil ons voor niets zijn Hemel geven.

H. Elisabeth van de Drie-eenheid

Er is een nieuwe officiële website van Elisabeth van de Drie-eenheid.elisabeth 5

God, die heel en al liefde bent : Vader, Zoon en Heilige Geest,
u hebt aan de zalige Elisabeth van de Drie-eenheid
het geheim ontsluierd van uw aanwezigheid in ons hart :
“die mooie zon van de intimiteit met de Drie”.

(Lees verder en bid het gebed om de canonisatie te vragen van Elisabeth van de Drie-eenheid)

Op 1 oktober 2016 is Elisabeth heilig verklaard door paus Franciscus. Haar gedenkdag is op 9 november. De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid geldt als patroonheilige bij (geestes)ziekten en het verlies van ouders.

 

Paus erkent wonder via de ouders van Theresia van Lisieux

image

ROME (KerkNet) – Paus Franciscus heeft woensdag een wonderlijke genezing erkend die toegeschreven wordt aan Louis en Zelie Martin, de ouders van de heilige Theresia van Lisieux. Kardinaal Amato had eerder al aangekondigd dat het ouderpaar op het einde van de algemene zitting van de bisschoppensynode over het gezin in oktober 2015 in Rome heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de rooms-katholieke Kerk dat een gehuwd koppel samen heilig zal worden verklaard.

Volgens de promotoren van de heiligverklaring erkent het Pauselijke decreet de medisch onverklaarbare genezing van een meisje uit het Spaanse aartsbisdom Valencia, dat in oktober 2008 vroegtijdig werd geboren en dat daarna onder verschillende levensbedreigende kwalen gebukt ging. Toen de kleine Carmen werd getroffen door een ernstige hersenbloeding, die onherstelbare schade zou hebben veroorzaakt, baden haar ouders om de voorspraak van Louis en Zelie Martin. Het meisje overleefde en sterker nog, ze werd opnieuw helemaal gezond. Louis en Zelie Martin werden in 2008 samen zalig verklaard.

Carmen and Mgr Jacques Habert Valencia ( Spain ) May 2013

Carmen and Mgr Jacques Habert Valencia ( Spain ) May 2013

Louis en Zelie Martin huwden in 1858. Zij hadden negen kinderen, waarvan er vijf naar het klooster trokken. Zelie overleed op 46-jarige leeftijd aan kanker. Daarna stond Louis alleen in voor de opvoeding van zijn vijf dochters: Marie, Pauline, Leonie, Celine en Thérèse. Louis Martin overleed in 1894, aan de gevolgen van slagaderverkalking.

bron: RKDocumenten.nl

Publicatiedatum: 18 maart 2015
Laatst bewerkt: 19 maart 2015

H. Andreas Corsini, begin 14e eeuw-1374

Heilige Andreas Corsini, bisschop van onze Orde
vrije gedachtenis 9 januari

Andreas Corsini werd in het begin van de 14e eeuw geboren in Firenze. Aan de gebeden en tranen van zijn moeder dankt deze rijke Florentijn zijn bekering en zin voor boete en nederigheid. Hij wordt karmeliet in zijn geboortestad. Op een generaal kapittel wordt hij verkozen tot provinciale overste van Tuscia. Op 13 oktober van het jaar 1349 wordt hij benoemd tot bisschop van Fiesole. Hij leidde zijn diocees door een opmerkelijke liefde, apostolische ijver, wijsheid en een uitgesproken aandacht voor de armen. Hij stierf op 6 januari 1374.

God,
Gij hebt verkondigd
dat zij die vrede brengen
uw kinderen zullen genoemd worden.
Help ons op voorspraak van de H. Andreas
dienaar van de vrede,
altijd en overal de rechtvaardigheid te beogen.
Want deze alleen kan de mensen
de duurzame en ware vrede verzekeren.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

H. Petrus Thomas, 1305-1366

Heilige Petrus Thomas, bisschop van onze Orde
vrije gedachtenis 8 januari

Petrus Thomas werd in het jaar 1305 geboren in een dorp nabij Sarlat in de Dordogne (Frankrijk). Op twintigjarige leeftijd trad hij in de Karmel. In 1345 werd hij benoemd tot algemeen procurator aan het pauselijk hof dat toen te Avignon gevestigd was. In 1354 werd hij door één van de pausen van Avignon tot bisschop gewijd. Hij stond aan het hoofd van meerdere pauselijke gezantschappen om door zijn bemiddeling vrede te stichten en om de eenheid met de Oosterse Kerken van de Balkan en te Constantinopel te bevorderen. In 1359 werd hij verplaatst naar de bisschopszetel van Corona in de Griekse Peloponnesus. Hier was hij tevens pauselijk legaat voor het Oosten. In 1363 werd hij bevorderd tot aartsbisschop van Creta en tenslotte in 1364 tot Latijnse patriarch van Constantinopel. In deze laatste functie verwierf hij zich een grote naam als apostel voor de eenheid van de Kerk. Tijdens een kruistocht werd hij in Alexandrië gewond. Hij stierf in 1366 op Cyprus in de stad Famaugusta. Men bewaart van zijn hand een traktaat waarin hij zijn geloof uitspreekt in de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria.

God,
Gij hebt in het hart van de H. bisschop Petrus Thomas
de ijver opgewekt
om overal vrede te stichten
en de eenheid onder de christenen te bevorderen.
Verleen dat wij in navolging van hem
en op zijn voorspraak
leven als overtuigde gelovigen,
en waar wij maar kunnen
banden van vrede smeden.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Cyriacus Elia Chavara 1805-1871

Z. Cyriacus Elia Chavara, priester van onze Orde
vrije gedachtenis 3 januari

De Z. Cyriacus Elia Chavara, medestichter en eerste generaal prior van de Congregatie van de Karmelieten van Maria Immaculata, werd geboren te Kainakary in Kerala (India), op 10 februari 1805. Hij trad in het seminarie in 1818 en werd priester gewijd in 1829. Hij deed zijn religieuze professie in 1855 in de door hem gestichte congregatie. In 1861 werd hij vicaris-generaal benoemd voor de Syro-Malabaarse Kerk. In deze hoedanigheid verdedigde hij de kerkelijke eenheid die bedreigd werd door een schisma, toen Mar Tomas Rochos uit Mesopotamië gezonden was om nestoriaanse bisschoppen te wijden. Gedurende heel zijn leven werkte hij voor de vernieuwing van de Kerk in Malabar. Hij was ook medestichter, in 1866, van de Congregatie van de Zusters van de Moeder van de Karmel. Bovenal was hij een man van gebed, vol ijver voor de Heer in de Eucharistie en hij was de Onbevlekte Maagd bijzonder toegewijd. Hij stierf te Koonammavu in 1871. Zijn lichaam werd overgebracht naar Mannanam in 1889.

Heer God,
Gij hebt de Z. Cyriacus Elia, Uw priester,
doen opstaan om de eenheid van de Kerk te versterken.
Verleen dat door zijn voorspraak
wij door de Heilige Geest verlicht mogen worden
om de tekenen van de tijd met wijsheid te lezen
en de evangelische boodschap te verspreiden
door het woord als ook door het voorbeeld.
Wij vragen dit
door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Maria van de Engelen – 16 december vrije gedachtenis

Z. Maria van de Engelen, maagd van onze Orde
Maria van de Engelen, 1661-1717, nicht van de H. Aloysius van Gonzaga, trad op veertienjarige leeftijd in de karmel van Turijn in. Zij kende de nacht van het geloof en deed buitengewone verstervingen. Haar voortdurend gebed, de belangstelling en de liefde die zij voor allen had, maakten haar bekend en velen kwamen haar raad vragen.

‘De wijze maagd koos het beste deel,
Het zal haar niet ontnomen worden’

God,
Gij verzekert ons
dat Gij woont in een zuiver hart.
Geef ons door de tussenkomst
van de Zalige maagd Maria van de Engelen
zo te leven,
dat Gij U gewaardigt in ons te wonen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder over de Zalige Maria van de Engelen

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • maart 2017
  Z M D W D V Z
  « Feb    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 704 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

%d bloggers liken dit: