Thérèse van het Kind Jezus

Paus Benedictus XVIimagesCA9QPCBZ
Rome, audiëntie van 6 april 2011


de Heilige Theresia van Lisieux

Dierbare broeders en zusters,

Ik zou u vandaag willen spreken over de heilige Theresia van Lisieux, Theresia van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn, die slechts 24 jaar op deze wereld leefde, op het einde van de XIXe eeuw en een heel simpel en verborgen leven leidde, maar na haar dood en de publicatie van haar geschriften, één van de meest gekende en geliefde heiligen geworden is. De “kleine Theresia” heeft nooit opgehouden de simpelste zielen te helpen, kleinen, armen, lijdende mensen die tot haar baden, maar zij heeft eveneens met haar diepe spirituele leer heel de Kerk verlicht, zodanig dat de eerbiedwaardige Paus Johannes Paulus II haar in 1997 de titel van Kerklerares heeft willen verlenen, bij die van Patrones van de Missies, die Pius XI haar in 1939 had verleend. Mijn veelgeliefde voorganger noemde haar “specialiste in de ‘scientia amoris’ (“Novo millennio ineunte”, n. 42). Deze wetenschap, die heel de waarheid van het geloof ziet schitteren in de liefde, verwoordt Theresia hoofdzakelijk in haar levensverhaal, een jaar na haar dood gepubliceerd onder de titel “Histoire d’une âme” (Geschiedenis van een ziel). Het is een boek dat onmiddellijk enorm succes kende, in vele talen vertaald en over de wereld verspreid werd. Ik zou u willen uitnodigen deze kleine en grote schat te herontdekken, deze lichtende commentaar op het Evangelie die zij ten volle beleefde!

De “Geschiedenis van een ziel” is inderdaad een heerlijke Liefdesgeschiedenis, zo authentiek, simpel en fris verteld dat de lezer niet anders kan dan gefascineerd zijn! Maar wat is die Liefde die heel het leven van Theresia vulde, van haar kindertijd tot haar dood? Dierbare vrienden, deze Liefde heeft een gelaat, draagt een naam, het is Jezus! De heilige spreekt voortdurend over Jezus. Laten wij dan de grote fases van haar leven doorlopen, om door te dringen tot de kern van haar leer.

Theresia wordt geboren op 2 januari1873 inAlençon, een stad in Normandië, Frankrijk. Zij is de laatste dochter van Louis en Zélie Martin, voorbeeldige echtgenoten en ouders, samen zalig verklaard op 19 oktober 2008. Zij hadden negen kinderen; vier van hen stierven jong. De vijf meisjes bleven in leven en werden allen kloosterlinge. Op de leeftijd van 4 jaar, werd Theresia diep getroffen door de dood van haar moeder (Ms A, 13r). Haar vader vestigde zich toen met zijn dochters in de stad Lisieux, waar heel het leven van de heilige zich zal afspelen. Later werd Theresia, die getroffen werd door een ernstige zenuwziekte, genezen door een genade, die zijzelf omschrijft als de “glimlach van de Maagd” (ibid., 29v-30v). Zij ontving daarna de Eerste Communie, die ze intens beleefde (ibid., 35r) en plaatste Jezus Eucharistie in het centrum van haar leven.

De “genade van Kerstmis” 1886 tekent een belangrijke wending die zij haar “volledige bekering” noemt (ibid., 44v-45v). Zij genas namelijk helemaal van haar kinderlijke overgevoeligheid en begint een “reuzenwedloop”. Op de leeftijd van 14, nadert Theresia met een groot geloof steeds dichter tot de gekruisigde Jezus en neemt het schijnbaar hopeloze geval ter harte van een ter dood veroordeelde misdadiger zonder berouw (ibid., 45v-46v). “Ik wou tot elke prijs verhinderen dat hij in de hel terechtkwam”, schrijft de heilige, in de zekerheid dat haar gebed hem in contact zou brengen met het verlossende Bloed van Jezus. Het is haar eerste fundamentele ervaring van geestelijk moederschap: “ik had zoveel vertrouwen in de oneindige Barmhartigheid van Jezus”, schrijft zij. Met de allerheiligste Maagd Maria, bemint, gelooft en hoopt de jonge Theresia met “een moederhart” (cfr. PR 6/10r).

In november 1887, gaat Theresia met haar vader en zus Céline op bedevaart naar Rome (ibid., 55v-67r). Voor haar is het hoogtepunt de audiëntie bij Paus Leo XIII, aan wie zij de toelating vraagt in te treden in de karmel van Lisieux; zij was amper 15 jaar. Een jaar later wordt haar verlangen werkelijkheid: zij wordt karmelietes “om de zielen te redden en voor de priesters te bidden” (ibid., 69v). Tegelijk begint ook de pijnlijke en vernederende geestesziekte van haar vader. Het is een groot verdriet dat Theresia brengt tot de contemplatie van het Aanschijn van Jezus in Zijn lijden (ibid., 71rv). Zo drukt de naam van de kloosterlinge – zuster Theresia van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn – het programma uit van heel haar leven, in de gemeenschap met de centrale mysteries van de Menswording en Verlossing. Haar religieuze professie op het feest van de Geboorte van Maria, op 8 september 1890, is voor haar een waar geestelijk huwelijk in evangelische “kleinheid”, gekenmerkt door het symbool van de bloem: “Welk een mooi feest, de Geboorte van Maria, om Jezus’ bruid te worden! – schrijft zij – zij was de kleine heilige maagd van toen die haar kleine bloem aan de kleine Jezus geeft” (ibid., 77r). Voor Theresia betekent kloosterlinge zijn, bruid van Jezus zijn en moeder van de zielen (Ms B, 2v). Dezelfde dag schrijft de heilige een gebed dat naar heel haar levensoriëntatie verwijst: zij vraagt Jezus de gave van de oneindige Liefde, de kleinste te zijn, en zij vraagt vooral het heil van alle mensen: “Moge geen enkele ziel vandaag vervloekt zijn” (Pr. 2). Haar Offerande aan de Barmhartige Liefde, op het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid, 1895, is van groot belang (Ms A, 83v-84r; Pr. 6): een offerande die Theresia onmiddellijk met haar medezusters deelde, zij was reeds assistente novicemeesteres.

Tien jaar na de “genade van Kerstmis”, in 1896, komt de “genade van Pasen” die de laatste periode in het leven van Theresia inzet met de aanvang van haar lijden in diepe vereniging met het lijden van Jezus. Het is lichamelijk lijden, met de ziekte die doorheen veel lijden naar haar dood zal voeren, maar het is vooral zielenlijden, met een heel pijnlijke beproeving van het geloof (Ms C, 4v-7v). Met Maria naast Jezus’ Kruis, beleeft Theresia dan het meest heldhaftige geloof als een licht in de duisternis dat haar ziel overstroomt. De karmelietes is zich ervan bewust deze grote beproeving door te maken voor het heil van alle atheïsten in de moderne wereld, die zij “broeders” noemt. Zij beleeft de broederliefde dan nog intenser (8r-33v): voor de zusters van haar gemeenschap, voor haar twee geestelijke broeders missionarissen, voor de priesters en alle mensen, in het bijzonder die het meest veraf zijn. Zij wordt werkelijk een “universele zuster”! Haar innemende en glimlachende liefde is de uitdrukking van haar diepe vreugde waarvan zij ons het geheim onthult: “Jezus, het is mijn vreugde U te beminnen” (P 45/7). In deze lijdenscontext, door de kleine dingen van het dagelijks leven met een grote liefde te beleven, brengt de heilige haar roeping – in het hart van de Kerk de liefde te zijn – tot voltooiing (Ms B, 3v).

Theresia sterft op de avond van 30 september 1897 terwijl zij de simpele woorden zegt, “Mijn God, ik bemin U!”, en zij naar het kruisbeeld kijkt dat ze in de handen houdt. Deze laatste woorden van de heilige zijn de sleutel van heel haar leer, van haar interpretatie van het Evangelie. De daad van liefde die zij in haar laatste adem verwoordt, was als de onophoudelijke ademhaling van haar ziel, als haar hartslag. De simpele woorden “Jezus, ik bemin U” staan in het centrum van al haar geschriften. De daad van liefde voor Jezus dompelt haar onder in de Allerheiligste Drie-eenheid. Zij schrijft: “Oh, Gij weet het, Goddelijke Jezus, ik bemin U, / de Geest van Liefde ontvlamt mij met Zijn vuur,/ door U te beminnen trek ik de Vader aan” (P 17/2).

Dierbare vrienden, ook wij zouden met de heilige Theresia van het Kind Jezus elke dag tot de Heer moeten herhalen dat wij willen leven uit liefde voor Hem en voor de anderen, dat wij in de leerschool van de heiligen willen leren liefhebben op een authentieke en totale manier. Theresia is één van de “kleinen” uit het Evangelie die zich door God laten binnenleiden in de diepte van Zijn mysterie. Een gids voor allen, vooral voor hen die in het volk Gods het ambt beoefenen van theoloog. Met nederigheid en liefde, geloof en hoop, gaat Theresia voortdurend tot in het hart van de Heilige Schrift die het Mysterie van Christus omsluit. En deze lezing van de Bijbel, gevoed door de kennis van de liefde, is niet tegengesteld aan academische kennis. De wetenschap van de heiligen, waarover zij zelf spreekt op de laatste bladzijde van de “Geschiedenis van een ziel” is inderdaad de hoogste kennis. “Alle heiligen hebben het begrepen en vooral misschien degenen die het heelal vullen met de verlichting van de Evangelische leer. Is het niet uit het gebed dat heiligen als Paulus, Augustinus, Johannes van het Kruis, Thomas van Aquino, Franciscus, Dominicus en zo vele andere beroemde Vrienden van God, deze Goddelijke kennis geput hebben die de grootste genieën in vervoering brengt?” (Ms C, 36r). Onafscheidelijk van het Evangelie, is voor Theresia de Eucharistie het Sacrament van de Goddelijke Liefde die zich tot het uiterste verlaagt om ons tot Hem te verheffen. In haar laatste brief, op een prentje dat het Kind Jezus in de geconsacreerde Hostie voorstelt, schrijft de heilige deze simpele woorden: “Ik kan geen angst hebben van een God die zich voor mij zo klein gemaakt heeft! (…) Ik bemin Hem want Hij is slechts Liefde en Barmhartigheid!” (LT 266).

In het Evangelie ontdekt Theresia vooral de barmhartigheid van Jezus, zodat zij beweert: “Mij heeft Hij Zijn oneindige barmhartigheid gegeven en daar doorheen schouw en aanbid ik de andere Goddelijke volmaaktheden! (…). Dan lijkt alles mij stralend van liefde, zelfs de Gerechtigheid (en misschien nog meer dan al de andere) lijkt mij met liefde bekleed” (Ms A, 84r). Zo schrijft zij op de laatste lijnen van de “Geschiedenis van een ziel”: “Ik moet slechts de ogen op het Heilig Evangelie werpen en dadelijk adem ik de geuren in van Jezus’ leven en weet ik naar waar ik lopen moet … het is niet naar de eerste, doch naar de laatste plaats dat ik mij begeef … Ja ik voel het, zelfs al had ik alle zonden op mijn geweten die men kan begaan, ik zou mij met een gebroken hart van berouw  in Jezus’ armen werpen, omdat ik weet hoezeer Hij van de verloren zoon houdt die naar Hem terugkeert” (Ms C, 36v-37r). “Vertrouwen en liefde” zijn dus het eindpunt van haar levensverhaal, twee woorden die heel haar weg van heiligheid verlicht hebben als lichtbakens, om anderen te kunnen leiden op haar eigen “kleine weg van vertrouwen en liefde”, van het geestelijk kindschap (Ms C, 2v-3r; LT 226). Vertrouwen als dat van een kind dat zich overgeeft aan Gods handen, en onafscheidelijk is van een sterk engagement, radicaal door ware liefde die totale zelfgave is, voor altijd, zoals de heilige zegt wanneer ze Maria schouwt: “Beminnen is alles geven en zichzelf geven” (“Waarom ik U bemin, o Maria”, P 54/22). Zo wijst Theresia iedereen erop dat het christenleven erin bestaat de doopgenade ten volle te beleven in volledige zelfgave aan de liefde van de Vader, om in Christus, in het vuur van de Heilige Geest, zijn liefde voor de anderen te beleven.

Een biografie met foto’s en afbeeldingen van de H. Thérèse
deel 1(Eng)
deel 2(Eng)

 top

Thérèse van het Kind Jezus

“Maar ik heb vooral begrepen dat de naastenliefde niet in de grond van het eigen hart besloten moet blijven. Niemand, heeft Jezus gezegd, steekt een fakkel aan om hem onder de korenmaat te zetten. Men zet die op een kandelaar, opdat hij allen verlichten kan die in het huis zijn. Ik denk dat die fakkel een beeld is van de naastenliefde, die niet alleen degenen die mij lief zijn moet verlichten en blij maken, maar allen die in het huis zijn, niemand uitgezonderd”.

Thérèse zal voortaan evenveel vurigheid en vindingrijkheid aan de dag leggen om haar zusters plezier te doen, als ze deed om de Heer te behagen. Ze moet, net als een kaars, allen die in huis zijn verlichten en verblijden.

top

Brief 142

“Wie de wil van mijn Vader volbrengt, … hij is mijn broeder en zuster en moeder”

“Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, zegt de Heer.” (cf Is 55,8) De verdienste bestaat niet uit iets doen of uit veel geven, maar eerder uit ontvangen, en uit veel liefhebben. Er wordt gezegd dat het beter is te geven dan te ontvangen (Hand 20,35), en dat is waar, maar wanneer Jezus de zachtheid wil geven, dan zal het niet elegant zijn om dat te weigeren. Laten we het aannemen en alles geven wat Hij wil, de volmaaktheid bestaat uit het doen van zijn wil, en de ziel die zich volledig aan Hem overgeeft, wordt door Jezus Zelf “zijn moeder en zijn zuster” en heel zijn familie genoemd. Verderop zegt Hij: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toegaan en Wij zullen bij hem komen wonen” (Joh 14,23). Ach hoe eenvoudig is het om aan Jezus te bevallen, om zijn hart te verheugen, er is slechts liefhebben nodig zonder naar zichzelf te kijken, zonder teveel zijn eigen fouten te bezien…

De leiders zullen voorop gaan in de volmaaktheid door veel deugdelijke handelingen te doen en ze hebben gelijk, maar mijn leidsman die Jezus zelf is, leert me niet om mijn handelingen te tellen; Hij leert me om alles met liefde te doen, om niets te weigeren, om tevreden te zijn wanneer Hij me een reden geeft om Hem te bewijzen dat ik van Hem houd, maar dat gebeurt in vrede, in overgave; Jezus doet alles in mij, ik doe niets.

Lees verder over deze grote Heilige

top

Een verborgen schat

      De bruid uit het Hooglied zegt dat ze opstaat om haar Geliefde te zoeken in de stad, maar tevergeefs; toen ze de stad uit was vond ze Degene die ze lief had (Hoogl.3,1-4). Jezus wil niet dat we rust vinden in zijn aanbiddelijke aanwezigheid, Hij verbergt zich… O wat is die stilte van Jezus melodieus voor mijn hart. Hij heeft zich arm gemaakt opdat wij liefde voor Hem kunnen hebben. Hij houdt de hand voor ons op als een bedelaar opdat op de stralende dag van het oordeel, als Hij in zijn glorie verschijnt, Hij ons deze tedere woorden kan laten horen: “Komt gezegenden van mijn Vader,… want Ik had honger en jij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en jij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en jij hebt Mij geherbergd; Ik was ziek en jij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en jij bent bij Mij gekomen” (Mat. 25,34-36). Jezus zelf heeft deze woorden uitgesproken, Hij wil onze liefde, Hij bedelt er om. Hij geeft zich over aan onze genade, Hij wil niets nemen zonder dat wij het Hem geven…

Jezus is een verborgen schat, een onschatbaar bezit dat slechts weinig zielen weten te vinden, want Hij is verborgen en de wereld houdt van alles dat blinkt. Ach, als Jezus het had gewild om zich aan alle zielen te tonen met onuitwisbare gaven, zou er niemand zijn die Hem geminacht zou hebben, maar Hij wil niet dat we van Hem houden om zijn gaven, Hij moet zelf onze beloning zijn.

Om verborgen dingen te vinden, moet men zichzelf verbergen; ons leven moet een mysterie zijn, wij moeten op Jezus lijken, op Jezus wiens gelaat verborgen is (Jes 53,3)… Jezus houdt van u met zo’n grote liefde dat als u Hem zou zien, u in extase zou zijn van geluk…, maar u ziet Hem niet en u lijdt. Weldra zal Jezus “opstaan om alle zachtmoedigen en nederigen van de aarde te redden” (Ps.75,10).

Brief 145

H. Thérèse

top

Litanie van de Heilige Thérèse van het Kind Jezus

Heer ontferm U over onstherese7
Christus ontferm  U over ons
Heer ontferm U over ons
Christus aanhoor ons
Christus verhoor ons
God, hemelse Vader,  ontferm  U over ons
God, de Zoon, verlosser der wereld,  ontferm  U over ons
God, Heilige Geest,  ontferm  U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God,  ontferm  U over ons
Heilige Maria, bid voor ons
Heilige Jozef, bid voor ons
Heilige Thérèse van Jezus, geestelijke moeder van de kleine Thérèse, bid voor ons
Heilige Joannes van het Kruis, leermeester der kleine Thérèse, bid voor ons
Heilige patroonheiligen der kleine Thérèse, bid voor ons
Heilige kleine Thérèse welbemind kind van God, bid voor ons
kleine zuster van het Kind Jezus, bid voor ons
voorkomen en overladen door de genaden van de Heilige Geest,
lieve bloem van de allergenadigste Maagd Maria,
wonder van heiligheid
verteerd van liefde tot God,
brandend van ijver voor de glorie van God,
vol betrouwen op God,
voorbeeld van nederigheid,
spiegel van evangelische eenvoud,
brandend van dorst voor het heil der zielen,
bereidwillig slachtoffer voor de bekering van de zondaars,
beschermster der priesters,
apostel der apostelen,
moeder der zielen,
minnend kind van onze Moeder de H. Kerk,
die, van uw prilste jeugd niets anders zocht dan aan Jezus te behagen,
die brandde van begeerte om heilig te worden,
die zo goed begrepen hebt dat God onze goede Vader is,
die in de afgrond van Gods barmhartigheid hebt geschouwd,
die u tot slachtoffer van Gods barmhartige liefde hebt aangeboden,
die u hebt gevoed met de lessen van het evangelie,
die ons de kleine weg der geestelijke kindsheid hebt aangeleerd,
die de mysteries van het kruis hebt doorgrond,
die de geheimen van Jezus heilig gelaat hebt begrepen,
die u geheiligd hebt door getrouwheid in het kleine,
die in een laatste act van liefde tot God gestorven zeit,
die beloofd hebt uw hemel door te brengen met goed doen op aarde,
die door God gezonden werd om Hem te doen beminnen zoals gij Hem bemind hebt,
gekroond met glorie in de hemel en op aarde,
vol medelijden  met het lijdend mensdom,
machtige Patrones der zendelingen,
liefelijke rozenstrooister,
heerlijke bloem van de Karmel,
roem der Katholieke Kerk,
fonkelende ster aan het hemels hof,
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
spaar ons Heer!
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
verhoor ons Heer!
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons!
Bid voor ons, o heilige kleine Thérèse!
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden!
LAAT ONS BIDDEN:
Heer, die gezegd hebt: “Indien gij niet wordt als kleine kinderen zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan”, verleen ons, wij smeken er U om, de nederigheid en de eenvoud der heilige maagd Thérèse na te volgen, opdat wij met haar het eeuwige loon van de hemel mogen verdienen. Gij die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

top

Advertenties
Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • juni 2018
  Z M D W D V Z
  « Mei    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 708 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

 • Advertenties
%d bloggers liken dit: