HH. Louis & Zélie Martin heilig verklaard

Paus verklaart echtpaar, religieuze en priester heilig

Rome (RKK) 18 oktober 2015 – Paus Franciscus heeft vandaag bij aanvang van een mis op het Sint-Pietersplein vier zaligen gecanoniseerd. Twee van hen vormden het Franse echtpaar Louis Martin en Zélie Guérin, de ouders van Sint-Teresia van Lisieux. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat twee echtgenoten tegelijk werden heiligverklaard. De andere nieuwe heiligen zijn de Spaanse kloosterzuster María Isabel Salvat Romero en de Italiaanse priester Vincenzo Grossi.

Aan de plechtigheid namen tienduizenden gelovigen deel, onder wie officiële afvaardigingen van de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten uit Frankrijk, Spanje en Italië. Nadat de paus de Latijnse canonisatieformule had uitgesproken, werden er relieken van de nieuwe heiligen bij het altaar geplaatst. 

image

HH. Louis & Zélie Martin
Louis Martin kwam uit een militaire familie. Zelf werd hij geen militair maar horlogemaker. Op 12 juli 1858 trouwde hij met Marie-Azélie Guérin, een kantwerkster die kloosterling had willen worden maar deze wens wegens een zwakke gezondheid had moeten laten varen. Beiden stemden in met een kuis huwelijk. Een priester zei hun dat God echter andere plannen met hen had. Het Franse echtpaar kreeg negen kinderen. Vier van hen stierven heel jong en vijf werden kloosterzuster. Moeder Martin stierf in 1877 en haar echtgenoot in 1894.

Zie ook:
Paus verklaart Frans echtpaar heilig – http://nos.nl/l/2063762

Advertenties

H. Elisabeth van de Drie-eenheid 1880-1906

sluiting van het diocesaan proces “aangaande het mirakel”!

Op zaterdag 25 augustus 2012 werd tijdens de Vespersdienst, voorgegaan door aartsbisschop Roland Minnerath in het kamelklooster te Dijon-Flavignerot, het diocesaan proces tot erkenning van het mirakel toegeschreven aan de zalige Elisabeth van de Drie-eenheid plechtig afgesloten.

Alle leden van het kerkelijk tribunaal, de expert-arts alsook de vertaler, zweerden op de Bijbel, dat ze alles volbracht hebben zoals door het canoniek recht bepaald wordt. Daarna werd het dossier -dat 1759 pagina’s telt- betreffende de wonderbare genezing van onze seculiere karmelzus Marie-Paul Stevens die op 2 april 2002 plaats vond, verzegeld door de kanselier van het aartsbisdom Dijon.

(Marie-Paul is een professor in religie op de Broeders Maristen School in Malmedy. In mei 1997, begon ze veel moeite te krijgen met articuleren, gelijktijdig begon het begin van een speeksel dysfunctie. Op advies van een bevriende arts, onderging ze klinische analyses, met als gevolg een diagnose van het syndroom van Sjögren. Deze ziekte zou geleidelijk aan invloed hebben op verschillende immuun systemen van het lichaam.)

De families Chevignard en Catez, talrijke diocesane priesters, Italiaanse en Franse karmelieten, vele vrienden, lezers en kenners van Elisabeth, alsook een Belgische delegatie ondersteunden door hun aanwezigheid onze zus op deze indrukwekkende gebeurtenis ! Met grote innerlijke vreugde, vertrouwvolle overgave en liefdevolle beschikbaarheid draaiden we samen deze belangrijke bladzijde, na meer dan 1 jaar ingrijpende medische onderzoeken en talrijke overhoringen, waarin Marie-Paul aangemoedigd door enkele karmelbroers en zussen, alles prijsgaf tot lof van de “grote Drie” en voor de uitstraling van Elisabeths spiritualiteit.

Dankbaar zongen de aanwezigen het “Magnificat” en applaudisseerden toen P. Antonio Sangalli, vice-postulator voor deze causa, de door de bisschop verzegelde brief toonde aan de karmelietessen, familieleden, aanwezige vrienden en aan Marie-Paul. Spontaan zoals we haar kennen, dankte ze deze Italiaanse karmelbroer met de woorden : “Ga, ga naar Rome, alles tot glorie van de Drie-eenheid, voor de uitstraling van Elisabeth mijn grote zus en tot vreugde van alle mensen.”

Intussen werd het lijvig dossier door de postulator van de karmelorde naar de Congregatie van de heiligverklaringen te Rome gebracht, waar 7 artsen en 5 theologen het onderzoek zullen voeren, onder leiding van de aangestelde kardinalen die dan hun besluiten zullen meedelen aan de Paus. Deze roept dan het buitengewoon Magisterium bijeen en beslissen of en wanneer Zalige Elisabeth van de Drie-eenheid, op grond van de erkenning van het mirakel, kan worden heilig verklaard.

Vreugde in onze karmelprovincie die, na de kritische editie van Elisabeths Geschriften, Biografie en Concordantie door P Koen De Meester uitgegeven en de wonderbare genezing van Marie-Paul voor altijd intens verbonden blijft met Elisabeth van de Drie-eenheid.

 

Op 1 oktober 2016 is Elisabeth heilig verklaard door paus Franciscus. Haar gedenkdag is op 9 november. De heilige Elisabeth van de Triniteit geldt als patroonheilige bij (geestes)ziekten en het verlies van ouders.

H. Thérèse van het Kind Jezus, 1 oktober feest

Heilige Thérèse van het Kind Jezus
Maagd van onze Orde

Thérèse Martin werd te Alençon in Frankrijk geboren in het jaar 1873. Op jeugdige leeftijd trad zij binnen in de Karmel van Lisieux. Daar beleefde zij voluit de deugden van nederigheid, evangelische eenvoud en vertrouwen op God, en door woord en voorbeeld leerde zij deze deugden aan de novicen, die aan haar zorg waren toevertrouwd.

In haar autobiografische geschriften schreef zij haar geestelijke itinerarium neer: In lief en leed, in haar zelfgave voor de zondaars wilde zij niets aan God weigeren en verwachtte zij alles van Zijn barmhartigheid. In de Kerk verlangde zij de liefde te zijn: brandende liefde voor de Hemelse Vader en heldhaftige liefde voor de zusters van haar gemeenschap.

Zij stierf op 30 september 1897, op vierentwintigejarige leeftijd.

God,
Gij opent de deuren van Uw Rijk
voor de kleinen en de eenvoudigen.
Verleen ook ons de genade
de weg van het vertrouwen in te slaan
naar het voorbeeld van de Heilige Thérèse.
Dan zullen wij op haar voorspraak
delen in Uw eeuwige glorie.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

H. Johannes van het Kruis (1542-1591), karmeliet, Kerkleraar


Bestijging van de Berg Karmel, Boek 2

“Zo iemand mijn dienaar wil zijn, hij volge Mij na”

      “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen”, zei Jezus (Mc 8,34). Kon ons toch maar iemand duidelijk maken hoe ver deze verloochening moet gaan volgens de wil van onze Heer! In alle geval moet zij als het ware een tijdelijke, natuurlijke en geestelijke dood en verloochening zijn van alles wat de waardering van de eigen wil betreft. Daarin bestaat de totale verloochening. Dit wilde onze Zaligmaker hier zeggen (Jo. 12 : 25) toen Hij Wie ziel wil redden zal ze verliezen. Dit betekent: Wie iets voor zichzelf wil bezitten of zoeken zal zijn ziel verliezen. Wie zijn ziel om Mijnentwil verliest zal ze redden. Dit betekent: Wie om Christus verzaakt aan alles wat hij kan verlangen en smaken, en slechts datgene uitkiest wat het meest gelijkt op het kruis- dit noemt de Heer Zelf bij Johannes “zijn ziel haten” die zal ze redden.

Onze Heer zei ook: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mt 11:30). Deze last nu is het kruis. Als de mens besluit dit kruis op zich te nemen en het te dragen, dit wil zeggen als hij in ernst het plan opvat in alles de inspanning te zoeken en te dragen omwille van God, dan zal hij in dat alles grote verkwikking en zoetheid vinden om zo, van alles ontbloot en zonder iets te verlangen, op deze weg voort te gaan.

H. Johannes van het Kruis

‘In navolging van de Zoon, gehoorzaam aan de Vader’

H Theresia-Benedicta van het Kruis, 1891-1942

Overdenking

“Uw wil geschiede!” (Mt 6,10) Dat was heel het leven van de Verlosser. Hij kwam in de wereld om de wil van de Vader te vervullen, niet alleen om de zonde van de ongehoorzaamheid uit te bannen (Rm 5,18), maar ook om de mensen volgens hun roeping op de weg van de gehoorzaamheid te brengen.

Aan de wil van de geschapen wezens is het niet gegeven om vrij te zijn door baas te zijn over zichzelf; het geschapen wezen is geroepen om zich aan de wil van de Vader aan te passen. Als zij zich er uit vrije wil aan over geeft, dan kan zij vrijuit deelnemen aan het vervolmaken van de schepping. Als zij weigert, dan verliest het vrije schepsel ook haar vrijheid. De mens beschikt nog over een vrije wil, maar zij wordt verleid door de dingen van deze wereld; zij trekken aan hem en duwen hem in de richtingen die hem verwijderen van de ontwikkeling van zijn natuur, zoals God het heeft gewild en ze brengen hem van het doel af waar hij zichzelf in zijn oorspronkelijke vrijheid op had gericht. Bovendien verliest hij over deze oorspronkelijke vrijheid de zekerheid van de oplossing. Hij wordt veranderlijk en besluiteloos, uit elkaar getrokken door twijfels en scrupules of verhard in zijn dwaling.

Tegen dat is geen enkel geneesmiddel, behalve de weg van de navolging van Christus, de Mensenzoon, die alleen direct aan de Vader in de hemelen gehoorzaamde, maar zich ook ondergeschikt maakte aan de mensen die voor Hem de wil van de Vader betekenden. De gehoorzaamheid zoals God die heeft gewild, bevrijdt onze wil die slaaf is van alle bindingen met de geschapen dingen en brengt haar terug naar de vrijheid. Het is dus ook de weg naar de zuiverheid van hart.

Lees en luister over Dr. Edith Stein, karmelietes, martelares en patrones van Europa.

H. Theresia van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerkleraar

Laatste gesprekken, 21/08/1897 therese 4

Zij leefde net als ons van het geloof

Wat was ik graag priester geworden om over de Heilige Maagd te preken! Een keertje zou voor mij genoeg zijn om te zeggen wat ik denk over dit onderwerp.

Ik zou eerst vertellen op welk punt men maar weinig weet over haar leven. Je moet geen dingen zeggen die onwaarschijnlijk zijn en ook niet wat men niet weet; bijvoorbeeld dat de Heilige Maagd toen ze heel klein was, op driejarige leeftijd, naar de tempel ging om zich aan God te offeren met zeer buitengewone gevoelens en brandend van liefde; terwijl ze er misschien alleen maar naar toe is gegaan uit gehoorzaamheid aan haar ouders… Wil een overweging over de Heilige Maagd mij bevallen en me goed doen, dan moet ik haar werkelijke leven zien, niet haar veronderstelde leven; en ik ben er zeker van dat haar werkelijke leven heel eenvoudig was. Men toont haar ongenaakbaar, men zou haar juist navolgbaar moeten tonen, haar deugden duidelijk uit laten komen, zeggen dat zij van het geloof leefde, net als wij, en er bewijzen van geven uit het Evangelie, waarin we lezen: “Ze begrepen niet wat Hij hen zei” (Lc 2,50). En deze andere, niet minder mysterieuze zin: “Zijn ouders waren vol bewondering over wat Hij tegen hen zei” (Lc 2,33). Die bewondering veronderstelt een zekere verbazing, denkt u ook niet?

Iedereen weet dat de Heilige Maagd, de Koningin van de Hemel en van de aarde is, maar ze is meer moeder dan koningin, en men moet omwille van al haar gezag niet zeggen dat zij de glorie van alle heiligen in de schaduw zet, zoals de zon bij zijn opkomst alle sterren laat verdwijnen. Mijn God! dat zou vreemd zijn! Een moeder die de glorie van haar kinderen laat verdwijnen! Ik denk juist het tegenovergestelde, ik geloof dat zij de schittering van de uitverkorenen erg zal laten vermeerderen. Het is goed om over haar voorrechten te praten, maar men moet niet slechts daarover praten… Wie weet zal een bepaalde ziel zelfs een zekere verwijdering gaan voelen voor een zo hoogstaand schepsel en men zegt dan bij zichzelf: “Als dat zo is, dan stellen wij niets voor en blijft er voor ons niets meer over dan een klein hoekje”.

Wat de Heilige Maagd op ons voor heeft, is dat zij niet kon zondigen, dat zij vrijgesteld was van de erfzonde, maar aan de andere kant, heeft ze veel minder kansen gehad dan wij, aangezien zij geen Heilige Maagd had van wie zij kon houden, en dat is des te meer zoetheid voor ons.

Z. Maria van Jezus 1560-1640, 12 september vrije gedachtenis

Zalige Maria van Jezus 
Maagd van onze Orde

De gelukzalige Maria van Jezus werd geboren op 18 augustus 1560 te Tartanedo in Spanje. Heel vroeg reeds had zij een grote genegenheid voor Onze Lieve Vrouw en een verlangen naar stil gebed. Op jeugdige leeftijd trad zij in de Karmel in. Onze Heilige Moeder Teresa had voor haar de grootste waardering. Op heldhaftige wijze heeft Maria van Jezus de deugd beoefend en gelouterd door diep lijden had zij een leven van genadevol gebed. Zij stierf op 13 september 1640 en werd op 14 november 1976 zaligverklaard.

God,
Gij hebt de zalige maagd Maria van Jezus,
de mysteries van Uw Zoon laten schouwen
en haar gemaakt tot een trouwe weergave
van zijn liefde voor haar.
Verleen ons op haar voorspraak,
dat wij Jezus zoeken met gloedvol geloof.
Zo zullen wij Hem in onszelf aanwezig tonen
door daden van liefde.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Thérèse van het kind Jezus (1873-1897), karmelietes te Lisieux, Kerklerares

Autobiografisch manuscript C, 15v° – 16r° (Carmelitana)

De liefde voor de vijanden

     “U hebt gehoord dat er gezegd is: Van uw vriend zult u houden en uw vijand zult u haten. Ik voor mij zeg u : houdt van uw vijanden, bidt voor hen die u vervolgen” (Mt 5,43-44). In de Karmel vind je ongetwijfeld geen “vijanden”, maar er blijven wel sympathieën bestaan. Je voelt je aangetrokken tot de ene zuster terwijl je bij de andere een grote omweg zou willen maken om haar te vermijden. Zo wordt zij, zonder dat zijzelf er iets van weet, iemand waar men het land aan heeft. Welnu, Jezus zegt mij dat ik moet houden van die zuster, dat ik voor haar moet bidden, ook al zou ik uit haar gedrag opmaken dat zij niets om mij geeft: “Als u  houdt van degenen die van u houden, welk loon verdient u dan? Want ook de zondaars houden van hen die hen liefhebben” (Lukas, 6).

En het is niet genoeg om van hen te houden, je moet het ook bewijzen! Aan een vriend geef je uiteraard graag een cadeautje, het is leuk hem een verrassing te bezorgen, maar dat is geen naastenliefde want de zondaars doen dat ook. Jezus leert mij ook : “Geef aan ieder die u iets vraagt. En als iemand iets neemt wat u toebehoort, vraag, het niet terug”. Geven aan al degenen die vragen is minder prettig dan zelf spontaan aanbieden. Bovendien : als je iets vriendelijk gevraagd wordt, kost het niet veel moeite om te geven. Maar als daarbij ongelukkigerwijze weinig fijngevoelige woorden worden gebruikt, verzet zich ons hart daar dadelijk tegen … Valt het moeilijk om te geven wanneer iemand iets vraagt, nog moeilijker is het om iets te laten afnemen wat ons toebehoort zonder het terug te vragen. 0 Moeder, ik zeg dat dit moeilijk is, ik zou eerder moeten zeggen dat dit moeilijk lijkt, want het juk van de Heer is zacht en licht” (Mt 11,30). Als je het op je wilt nemen voel je meteen de vreugde ervan en roep je uit met de psalmist: ”Ik heb gelopen op de weg van uw geboden, sinds U mijn hart hebt verruimd” (Ps 119,32). Alleen de naastenliefde kan mijn hart ruimer maken. O Jezus sinds die heerlijke vlam het verteert, loop ik met vreugde over de weg van uw nieuw gebod! (Joh 13,34).

Lees verder over de Heilige Thérèse

H. Teresia Margareta Redi 1747-1770, 1 september gedachtenis

Heilige Teresia Margareta Redi van het Heilig Hart van Jezus
Maagd van onze Orde

Teresia Margareta werd in 1747 te Arezzo in Toscane uit een adellijke familie geboren. Op 1 september 1784 trad zij in bij de ongeschoeide karmelietessen van Firenze. Een uitzonderlijke geestelijke ervaring viel haar ten deel n.a.v. het vers uit de eerste brief van de Apostel Johannes: ‘God is liefde’.

Diep voelde zij voortaan in zich de roeping tot een verborgen leven in liefde en zelfverloochening. Lang wachtte zij niet om deze roep te beantwoorden en zij gaf er concrete gestalte aan door een heldhaftige beoefening van de naastenliefde.

Zij stierf te Firenze in 1770.

God,
Gij hebt de Heilige Teresia Margareta verleend
zich te verkwikken
aan de levende bronnen van de Verlosser:
aan de onschatbare rijkdom
van Zijn nederigheid en liefde.
Geef ons op haar voorspraak
dat wij nooit van de liefde van Christus
gescheiden raken.
Die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Maria van de Gekruisigde Jezus 1846-1878, vrije gedachtenis

Mariam Baouardy werd in 1846 te Galilea geboren uit een Grieks-Melchitische Katholieke familie. Zij trad toe tot de Karmelorde te Pau in Frankrijk. Haar geloften legde zij af te Mangalore in Indie, waar zij als medestichteres in 1870 was aangekomen. Vanaf 1872 verblijft zij weer in Frankrijk. In 1875 keert zij naar haar geboorteland, het Heilig Land, terug, waar zij actief meehelpt bij de vestiging van de orde. Zo bouwt zij mee aan de karmels van Betlehem en Nazareth. Zij was begenadigd met vele bovennatuurlijke gaven. Maar vooral de nederigheid kenmerkte haar. Zij had een uitermate grote verering voor de Heilige Geest als ook een uitgesproken liefde voor de Kerk en de Paus. Zij stierf te Betlehem in het jaar 1878.

God onze Vader,
Gij zijt de vergeving van onze zonden
en onze troost.
Gij hebt het nederige meisje van het Heilig Land,
de gelukzalige Maria van de Gekruisigde Jezus,
gebracht tot de aanschouwing
van de geheimen van uw Zoon
en haar gemaakt tot een uitzonderlijke getuige
van liefde tot de Heilige Geest.
Op haar voorspraak vragen wij
te mogen deelhebben aan de smarten van Christus,
om dan ook het geluk te ervaren
zijn heerlijkheid te mogen zien.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • oktober 2017
  Z M D W D V Z
  « Sep    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 707 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

%d bloggers liken dit: