H. Thérèse van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerklerares

therese 4Offerande aan de barmhartige liefde

“Stand houden voor het aangericht van de Mensenzoon”

      O mijn God, gelukzalige Drie-eenheid, ik verlang U te beminnen en U te doen beminnen, te werken voor de verheerlijking van de heilige kerk door de zielen te redden… Ik verlang uw wil volmaakt te vervullen en de graad van glorie te bereiken die U voor mij hebt bereid in uw koninkrijk. Kortom, ik wil heilig worden, maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U, o mijn God, om zelf mijn heiligheid te zijn. Omdat U mij bemind hebt, zelfs zover dat U mij uw enige Zoon hebt gegeven om mijn Zaligmaker en Bruidegom te zijn, behoren de oneindige schatten van zijn verdiensten mij toe. Ik bied U die met blijdschap aan en ik smeek U om mij alleen aan te zien door het Gelaat van Jezus en in zijn Hart dat brandt van liefde.

Ik dank U, o mijn God, voor alle genaden die U mij hebt geschonken, in het bijzonder dat U mij door de smeltkroes van het lijden hebt laten heen gaan. Met blijdschap zal ik U op de laatste dag aanschouwen als U de scepter van het kruis draagt. Omdat U zich gewaardigd hebt mij te doen deelhebben aan dat kostbare kruis, hoop ik in de hemel op U te gelijken en op mijn verheerlijkte lichaam de heilige tekenen te zien schitteren van uw lijden…

Na de ballingschap op de aarde hoop ik van U te gaan genieten in het Vaderland, maar ik wil geen verdiensten verzamelen voor de hemel. Ik wil alleen uit liefde voor U werken, met het enige doel om U plezier te doen, uw heilig Hart te troosten en zielen te redden die U eeuwig zullen liefhebben. Op de avond van mijn leven zal ik voor U verschijnen met lege handen, want ik vraag U niet, Heer, om op mijn werken te letten. Al onze rechtvaardige handelingen hebben smetten in uw ogen. Ik wil mij daarom bekleden met uw eigen gerechtigheid en van uw liefde het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen. Ik wil geen andere troon en geen andere kroon dan U, o mijn Welbeminde! In uw ogen is de tijd niets, een enkele dag is als duizend jaren. U kunt mij dus in een oogwenk klaarmaken om voor U te verschijnen.

Thérèse van het Kind Jezus

Zalige Dionysius en Redemptus, Martelaren van onze Orde, 29 november vrije gedachtenis

Zalige Dionysius van de Menswording, priester van onze Orde en
Redemptus van het Kruis, religieus van onze Orde, martelaren.

Dionysius van de Menswording, in de wereld Pierre Bertholet genaamd, werd geboren op 12 december 1600 te Honfleur in Frankrijk. Hij begon zijn loopbaan als cartograaf en zeevaarder in dienst van Frankrijk en Portugal. Op 35 jarige leeftijd, toen hij zich in Goa bevond, trad hij daar in de Karmelorde in en leidde er een intens gebedsleven. Hij werd aangesteld tot aalmoezenier en tolk van een Portugees gezantschap dat zich naar de sultan van Sumatra begaf.

Hierbij kreeg hij de Portugees Thomas Rodriguez da Cunha tot reisgezel. Deze oud soldaat, geboren in 1558, was in Portugal als lekebroeder in de Karmel getreden, met als kloosternaam Redemptus van het Kruis. Nauwelijks op Sumatra aangekomen werden beiden aangehouden. Men dwong hen hun geloof in Christus te verloochenen. Trouw aan hun geloofsovertuiging werden zij ter dood veroordeeld. Op 29 november 1638 stierven zij bij de stad Achén de marteldood.

Almachtige eeuwige God,
Gij hebt de zalligen Dionysius en Redemptus
de kracht verleend
om voor Christus te lijden
Zij hebben niet geaarzeld
hun leven voor U te geven.
Kom vandaag onze zwakheid met
uw goddelijke sterkte te hulp.
Zo zullen ook wij,
naar het voorbeeld van deze martelaten
de moed vinden
door ons leven voor uw Naam te getuigen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresa van Avila (1515-1582), karmelietes, kerklerares

De weg van de volmaaktheid, H 22

“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”

      U bent voor eeuwig Koning, mijn God… Als er in het Credo gebeden wordt: “Uw Rijk zal geen einde kennen”, dan is dit voor mij bijna altijd een heel bijzonder genot. Ik loof U, Heer, en ik zegen U voor immer Uw koninkrijk zal duren in eeuwigheid. Heer, laat dus nooit toe dat wij iemand goedkeuren die zich enkel met de lippen tot U richt. Ja, wij mogen ons zeker niet zo ongegeneerd tot een prins richten zoals wij dit zouden doen tot een landman of tot armzalige schepselen zoals wij zelf zijn. Tot wie we op gelijk welke manier mogen spreken. Altijd is het goed genoeg.

Het is waar. De nederigheid van deze Koning is zo groot, dat wanneer ik als onbeschaafd mens niet weet hoe mij tot Hem te richten, Hem dit niet belet naar mij te luisteren. Hij verhindert mij niet tot Hem te naderen en zijn lijfwacht jaagt me niet weg. De engelen die Hem omringen kennen goed het karakter van hun Koning die de ruwheid verkiest van een schamele kleine herder van wie Hij weet dat deze wel méér zou zeggen, als hij méér wist, boven het welgemanierd geredeneer van grote geleerden en geletterden, indien deze niet gepaard gaat met nederigheid.

Maar het is niet omdat Hij goed is dat wij niet voorkomend behoeven te zijn. Al was het maar om Hem te danken, daar Hij iemand met zulk een slechte reputatie als ik, bij Zich wil dulden. We zouden er goed aan doen te proberen zijn zuiverheid en zijn waarde te kennen. Het is zo dat wij terstond bemerken met wie we te doen hebben… Ja, denk goed na en begrijp door tot Hem te naderen met Wie je gaat spreken of tot Wie je aan het spreken bent. Wij zouden duizendmaal kunnen leven, zonder te vatten welke eerbied deze Heer verdient voor Wie de engelen sidderen. Alles beveelt Hij, alles kan Hij, zijn wil is werkzaam. Het zal dus juist zijn, dochters, dat wij proberen genot te vinden in de verhevenheid van onze Bruidegom, dat wij begrijpen met Wie wij huwden en hoe ons leven moet zijn.

Z. Rafaël van de Heilige Jozef 1835-1907, gedachtenis

Rafaël Kalinowski werd in 1835 te Vilna (Litouwen) uit Poolse ouders geboren. Na een militaire loopbaan en tien jaar dwangarbeid in Siberië, trad hij in 1877 binnen bij de Ongeschoeide Karmelieten. Hij werd priester gewijd in 1882. Hij legde een buitengewoon grote ijver aan de dag voor de eenheid van de Kerk en zette zich onvermoeibaar in als biechtvader en geestelijke leider. Hij hervormde de Karmelietenorde in Polen en was meerdere malen Overste. Hij stierf te Wadowice in 1907.

Heer God,
Gij hebt Uw priester, de Z. Rafaël,
vervuld met een geest van sterkte
in alle moeilijkheden
en met een intens verlangen
naar de eenheid van de Kerk.
Verleen dat wij op zijn voorspraak
sterk zijn in het geloof
en vurig in wederzijdse liefde,
om edelmoedig al het nodige te doen
voor de hereniging van alle gelovigen
in de ene Christus.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees meer over de Z. Rafaël en zijn gebed ‘Ik hou mijn hart gericht op U’, vindt u op Gebeden

H. Thérèse van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerkleraar

Mijn leven C, 25 r°therese88

Voortdurend bidden zonder ontmoedigd te worden

Wat is de macht van het gebed toch groot! Je zou het een koningin kunnen noemen, die elk ogenblik vrije toegang heeft tot de Koning en alles klaar kan spelen wat zij Hem vraagt. Om verhoord te worden is het niet nodig een mooie formule uit een boek te lezen, die voor die omstandigheid is geschreven. Als het zo gesteld was, helaas, wat zou ik dan te beklagen zijn!… Behalve het goddelijk officie dat ik niet waardig ben te bidden, heb ik niet de moed mijzelf te dwingen in de boeken mooie gebeden op te zoeken. Ik zou er hoofdpijn van krijgen, er zijn er zoveel !… En dan is het ene ook nog mooier dan het andere… Ik zou ze niet allemaal kunnen bidden, en omdat ik niet weet welke ik zou moeten uitkiezen doe ik net als de kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg gewoon aan de goede God wat ik op mijn hart heb, zonder mooie zinnen, en Hij begrijpt mij altijd…

Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart, het is een simpele blik naar de hemel. Het is een kreet van dankbaarheid en liefde temidden van de beproeving evengoed als midden in de vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel ruimer maakt en mij met Jezus verenigt.

15 November – Gedachtenis van alle overledenen van onze Orde

Elke religieuze Orde gedenkt haar overledenen in een geest van genegenheid. Hun lichamen wachten nog op de verrijzenis; hun zielen aanschouwen nog niet alle God van aangezicht tot aangezicht; het Rijk der Hemelen is in hen nog niet geheel voltooid. Ons gebed voor hen is een roep tot God om barmhartigheid en vergeving, wachtend op de wederkomst van de Heer.

God,
die uw dienaren verheerlijkt,
wij bidden U
voor onze overleden broeders en zusters;
geheiligd door het water van de doop
en door het trouw beleven
van hun geloften in de Karmel,
zijn zij ware navolgers
van Christus en zijn Moeder geweest.
Verleen dat zij U
voor altijd mogen aanschouwen,
U, die hun Schepper en Redder zijt.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

14 November – Allerheiligen van onze Orde – Feest

De Heiligen zijn niet noodzakelijk zij, die roemrijke daden hebben verricht. Talrijk immers zijn degenen die in de anonimiteit en eentonigheid van het dagelijkse bestaan hebben geleefd zonder veel opvallendheid; zij, die vaak zonder medeweten van hun medebroeders of medezusters de deugden en evangelische raden hebben beleefd tot in het heldhaftige toe. Het ideaal van de Orde concretiseerden zij tijdens hun leven door het beleven van hun geloften; nu zien zij God van aangezicht tot aangezicht; God, die zij zozeer hebben bemind en naar wie zij zo hebben verlangd.

Heer,
rekenend op de Moederlijke bescherming
van de zalige Maagd Maria
en de voorspraak van alle Karmelheiligen
bidden wij U:
geef dat wij trouw onze voetstappen zetten
in die van hen.
Zo zullen ook wij,
biddend en werkend,
onafgebroken in dienst staan van Uw Kerk.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Theresia van het kind Jezus (1873-1897), karmelietes te Lisieux, Kerklerares

Mijn Leven 83vtherese15
(vert. J. Laudy, Carmelitana)

“Het Rijk Gods is midden onder u”

Maar boven alles is het evangelie de steun van mijn gebed. Daarin vind ik alles wat mijn arm zieltje nodig heeft. Ik ontdek daar altijd weer nieuwe inzichten in, verborgen en geheimzinnige betekenissen…

Ik begrijp en ik weet uit ervaring “dat het koninkrijk Gods binnen in ons is”. Jezus heeft geen boeken of leraars nodig om te onderrichten. Hij, de Leraar der leraars, onderricht zonder omhaal van woorden. Ik heb Hem nooit horen spreken, maar ik voel dat Hij ieder ogenblik in mij aanwezig is. Hij wijst mij de weg en geeft mij in wat ik moet zeggen of doen. Ik ontdek juist op het ogenblik dat ik het nodig heb bepaalde inzichten die ik eerst nog niet had gevonden. Het meest veelvuldig komen zij in mij op, niet tijdens het gebed, maar eerder tijdens de bezigheden van de dag.

Z. Elisabeth van de Drie-eenheid 1880-1906, gedachtenis

De Z. Elisabeth van de Drie-eenheid werd geboren op 18 juli 1880 in een militair kamp bij Bourges in Frankrijk. Zij was muzikaal zeer begaafd en bezat een energiek temperament. Toen zij veertien jaar was, wijdde zij haar leven aan Jezus toe door de gelofte van maagdelijkheid. Terwijl zij ten volle deelnam aan het ontspanningsleven van haar leeftijdgenoten, legde zij er zich op toe om steeds aandacht te hebben voor Gods aanwezigheid in haar hart. Toen zij 21 was trad zij in de karmel van Dijon in. Geboeid door de inwoning van de Heilige Drie-eenheid in onze ziel, streefde zij vurig naar een leven van “onafgebroken communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen”, om aldus “een loflied van Gods heerlijk” te zijn. Zij liet daarover talrijke heel mooie geschriften na. Na een zeer pijnlijke ziekte overleed zij op 9 november 1906 op 26 jarige leeftijd. Haar laatste woorden waren: “Ik ga naar het Licht, naar de Liefde, naar het Leven”. De Z. Paus Johannes Paulus II verklaarde haar Zalig in 1984.

God, die rijk zijt aan erbarmen,
Gij hebt voor de Zalige Elisabeth van de Drie-eenheid
het mysterie ontsloten
van uw verborgen aanwezigheid
in de ziel van de rechtvaardige
en Gij hebt haar gemaakt
tot Uw aanbidster in geest en waarheid.
Verleen ook aan ons,
op haar voorspraak,
dat wij volharden in de liefde voor Christus
en dat wij tempel mogen zijn van Uw Liefdegeest,
tot lof van Uw heerlijkheid.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees meer over de Z. Elisabeth

Z. Francisco van Jezus Maria Jozef, vrije gedachtenis

Z. Francisco van Jezus Maria Jozef (Palau y Quer), priester van onze Orde

Francisco werd geboren in Aytona (Lérida) in Spanje op 29 december 1811. Hij trad in het seminarie van Lérida in 1828 en werd in 1832 ongeschoeide karmeliet met de naam Francisco de Jesús Maria José. Hij werd priester gewijd in 1836. De wisselvalige politieke toestand van Spanje bracht hem als balling naar Frankrijk van 1840 tot 1851. Hier wisselden perioden van apostolische arbeid af met tijden van intens eenzaam leven. Hij schreef verschillende boeken en leidde een groep jongeren in het bisdom Montauban.

In 1851 keerde hij naar Spanje terug en hervatte er zijn apostolaat. hij stichtte in Barcelona de School van de Deugd, een toenmalig model van catechese. Vals beschuldigd, werd pater Palau in 1854 naar Ibeza gestuurd tot 1860. In de eenzaamheid leefde hij alle lotgevallen van de Kerk mee. In dit oord van ballingschap stichtte hij de Congregatie van de Broeders en Zusters van de Karmel. Ook preekte hij volksmissies en ijverde hij voor de verspreiding van de mariale devotie.

Het geheim van pater Francisco’s geestelijk leven en zijn kerkelijke zending was zijn ontmoeting met de Christus die leeft in zijn Mystiek Lichaam, de Kerk. Hij zocht de grootste eenzaamheid op om in dialoog te treden met Christus en om vanuit deze afzondering gezonden te worden naar Christus’ Bruid, de Kerk, die hij in een veelzijdig apostolaat diende.

God,
Gij hebt door uw Geest
de zalige priester Francisco overladen
met de gave van het gebed
en van de apostolische liefde.
Verleen op zijn voorspraak
dat de door Christus beminde Kerk,
die schittert door de schoonheid van de
moedermaagd Maria,
steeds doelmatiger het algemeen sacrament
van het heil moge zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • december 2016
  Z M D W D V Z
  « Nov    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 697 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

%d bloggers op de volgende wijze: