Heilige Elia, profeet, vader van onze orde. Feest 20 juli

De Heilige Schrift spreekt over de profeet Elia al een man van God, constant wandelend in Gods aanwezigheid en moedig verdedigend en opkomend voor de erkenning van de Ene ware God. Hij kwam op voor God in een eenzame wedstrijd op de Berg Karmel. Daarna wordt hij begenadigd met een innerlijke geestelijke ervaring op de Horeb. De kluizenaars die een monastiek leven begonnen onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, in de 12e eeuw, volgden een monastieke traditie in navolging van Elia als het prototype van een karmeliet.

« Vurig heb ik geijverd voor God » (1 Kon. 19, 14), getuigt Elia. « De liefde van Christus laat me geen rust » (2 Kor. 5, 14)

Almachtige en eeuwige God,
Gij hebt de heilige profeet Elia, onze Vader,
verleend voor Uw aanschijn te leven.
Gij hebt hem vervuld
met ijver voor Uw glorie.
Geef aan ons, Uw dienaren,
dat wij altijd Uw aanschijn zoeken
en zo getuigen mogen worden van Uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen

Lees meer over Elia

H. Maria Magdalena de’ Pazzi, 1566-1607, gedachtenis 25 mei

Catharina was dochter van een adellijke familie uit Florence. Op zestienjarige leeftijd werd zij karmelietes in het klooster Santa Maria degli Angeli in Florence. Omdat ze ernstig ziek was, legde ze haar religieuze geloften af op een draagbaar in de kloosterkerk. Die avond kreeg ze een mystieke ervaring die leidde tot extases, die gedurende veertig dagen terugkwamen. Haar medezusters tekenden haar visionaire ervaringen op. Dat leidde tot de totstandkoming van het boek I quaranti giorni (‘De veertig dagen’), een belangrijk werk in de Europese geschiedenis van de spiritualiteit. H. Maria Magdalena leefde zeer streng en legde zichzelf zware boetedoeningen op. Niet alleen legde zij zichzelf zeer strenge verstervingen op; zo leefde zij bijvoorbeeld uitsluitend op water en brood. Daarnaast had zij zowel geestelijk als lichamelijk veel pijnen te doorstaan. Zij had zulk een intense devotie voor de Eucharistie en de lijdende Christus, dat zij tenslotte de stigmata in haar lichaam ontving.

Met haar verstervingen en gebeden wilde ze een bijdrage leveren aan de hervorming van de Kerk.

Zij werd heilig verklaard in 1669

Lees verder over deze grote Heilige op Heiligen t/m1600

Karmelietessen van Compiègne, gedachtenis 17 juli

Toen de karmelietessen van Compiègne de troebelen van de Franse Revolutie vernamen, deden ze de gelofte om als martelares te sterven. Verdreven uit hun klooster, gevangen gezet en ter dood veroordeeld om hun trouw aan de Kerk en de kloostergeloften, bestegen ze dapper het schavot te Parijs op 17 juli 1794 onder het zingen van hymnen.

Noch de dood noch het leven
zal ons kunnen scheiden
van de Liefde Gods.
Rom.8,31b.39

Heer,
Gij hebt aan de Zalige Teresa en haar medezusters
de kracht van de heilige Geest geschonken.
Van de Karmel hebt Gij hen geroepen
tot de kroon van het martelaarschap.
Verleen ons
dat wij U op onze beurt beminnen
met eenzelfde trouw,
om ook eenmaal te komen
tot het onverhulde schouwen van uw luister.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees meer over deze Karmelietessen en klik

H. Teresa de Jesús “de los Andes”, 1900-1920, gedachtenis 13 juli

De jonge vrouw die vandaag de dag wordt vereerd door de Kerk met de titel van Heilige is een profeet van God voor mannen en vrouwen van vandaag. Haar leven als voorbeeld, laat ons zien hoe het Evangelie van Christus doorleefd kan worden in elk detail.

Zij is het bewijs dat de roep van Christus werkelijk waar is, het gebeurd nu in onze tijd en het is een roep die beantwoord kan worden. Zij laat ons zien dat de totale overgave, wat de navolging van Christus inhoud, het enige is dat er werkelijk toe doet, het enige wat ons echt geluk brengt! ………….

Teresa de Los Andes werd door de Zalige Paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 april 1987 in het O’Higgins park in Santiago in aanwezigheid van een miljoen mensen. De mis werd gecelebreerd door de Paus in concelebratie met al de bisschoppen van Chili en 400 priesters.

O God van barmhartigheid
en vreugde van de heiligen,
Gij hebt de vurige jeugd van de Heilige Teresa
nog meer ontvlamd
tot de algehele zelfgave in de maagdelijkheid,
en haar gemaakt
tot een blijde getuige van uw liefde,
ook in het uur van het kruis.
Verleen ons op haar voorspraak
dat wij aangespoord
door de zoetheid van de liefde,
in woord en daad, aan de wereld
de blijde tijding van uw liefde verkondigen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over deze Heilige en klik

Gebed voor wie het scapulier dragen van onze Moeder Maria van de Berg Karmel

wallscapular_lrgMaria, Koningin en Moeder van Karmel,
Gij beschermt op een bijzondere wijze
allen die uw heilig scapulier dragen:
neem ook mij onder uw moederlijke bescherming.
Ik wijd mij geheel aan U toe,
en ik zal altijd uw heilig scapulier dragen,

om telkens opnieuw mijzelf eraan te herinneren,
dat ik U ben toegewijd
en als uw toegewijd kind wil leven.
Help mij door uw machtige voorspraak,
om vroom, eenvoudig, liefdevol en zuiver te leven
en sta mij bij in het uur van mijn sterven.
Amen.

H. Teresa-Benedicta van het Kruis [Edith Stein] (1891-1942), karmelietes, martelares, copatrones van Europa

Overweging bij de lezing van vandaag  edith 3
“De liefde voor het Kruis”
meditatie op 24/11/1934 

“Elke dag opnieuw zijn kruis op nemen en Mij volgen”      

Het gewicht van het kruis dat Christus op zich heeft genomen is niets anders dan het menselijke verval, met de nasleep van zonden en lijden waarmee de mensheid wordt geslagen. De betekenis van de kruisweg is de wereld bevrijden van deze last… De eenheid met Christus is ons geluk, en de vooruitgang naar deze eenheid is onze zegen hier op aarde, de liefde voor het kruis is geenszins in tegenspraak met de vreugde om een kind van God te zijn. Het helpen dragen van het kruis van Christus geeft pure en diepe vreugde. Degenen aan wie deze mogelijkheid en kracht gegeven wordt -de bouwers van het koninkrijk van God- zijn authentieke kinderen van God. Een voorkeur voor een kruisweg betekent niet het jammer vinden dat goede Vrijdag voorbij is en het verlossingswerk is vervuld: alleen de verloste wezens, de kinderen van de genade, kunnen het kruis van Christus dragen. Alleen de eenheid met de goddelijke Leider verleent aan het menselijke lijden een kracht van berouw…       Overeind blijven en vooruit gaan op ruige en modderige paden op deze aarde door te tronen met Christus aan de rechterhand van de Vader; lachen en huilen met de kinderen van de wereld en onophoudelijk lofzangen zingen voor de Heer met het engelenkoor, dat is het leven van een christen totdat de ochtend van de eeuwigheid opkomt. 

Z. Anna van Sint Bartholomeus, gedachtenis 7 juni

7 juni Gedachtenis
“Laten wij weggaan Heer, gans alleen”. De Zalige Anna van Sint Bartholomeus. Moeder Anna, bevrijdster van Antwerpen.

Anna werd in 1549 geboren in het dorp El Almendral (Castilie). De heilige Teresa nam haar door professie op in de groep ongeschoeide karmelietessen van het hervormd klooster te Avila in 1572 en koos haar uit tot gezellin en verpleegster. Anna droeg Teresa’s begeestering en werk uit naar Frankrijk en Vlaanderen. Zoals Teresa toonde ze zich een dochter van de Kerk door haar vurige ijver om zielen te redden. Zij stierf te Antwerpen in 1626.

God,
Gij zijt de trots van de nederige mens.
Gij hebt de zalige Anna doen schitteren
door het sieraad van de liefde en het geduld.
Geef dat wij, op haar voorspraak,
Christus navolgen,
Hem in onze broeders liefhebben
en volgens Uw hart leven.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder over deze Zalige bij:
Heiligen t/m1600

H. Thérèse van Lisieux (1873-1897), karmelietes, Kerkleraar

Autobiografie C, 2 v°-3 r° Mijn leven. Ik geloofde in Gods liefde

therese5 “Laat de kinderen toch bij Mij komen”

 

U weet het, Moeder, ik heb steeds verlangd om een heilige te worden. Maar helaas, ik heb steeds geconstateerd, als ik mij vergeleek met de heiligen, dat er tussen hen en mij hetzelfde verschil bestaat als tussen een berg, waarvan de top zich verliest in de hemel, en het verborgen zandkorreltje dat vertrapt wordt onder de voeten van de voorbijgangers. In plaats van daarover ontmoedigd te worden zei ik bij mijzelf: de goede God kan geen onvervulbare verlangens ingeven! Ondanks mijn kleinheid mag ik dus toch verlangen naar heiligheid; Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mijzelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden. Maar ik wil een manier vinden om naar de hemel te gaan langs een kleine rechte weg die heel kort is, een heel nieuw weggetje.

Wij leven in de eeuw van de uitvindingen. Tegenwoordig hoef je niet meer de moeite te nemen om de treden van een trap op te klimmen. Bij rijke mensen wordt de trap heel praktisch vervangen door een lift. Ik zou een lift willen vinden om mij op te tillen tot bij Jezus, want ik ben te klein om de ruwe trap van de volmaaktheid te beklimmen. Toen ben ik in de heilige boeken op zoek gegaan naar een aanduiding van die lift, die ik zo graag wou hebben. En toen heb ik deze woorden gelezen, gekomen uit de mond van de Eeuwige Wijsheid: “Als iemand heel klein is, laat hij dan bij Mij komen” (Spr 9,4).

Toen ben ik gekomen, want ik vermoedde dat ik gevonden had wat ik zocht. En omdat ik wou weten, o mijn God, wat U doen zou met die “heel kleine” die aan uw roep gevolg zou geven, ben ik doorgegaan met zoeken, en kijk eens wat ik gevonden heb: “Zoals een moeder haar kind liefkoost, zo zal Ik u troosten. Ik zal u op mijn schoot nemen en u op mijn knieën wiegen!” (Jes 66,13). Ach, nooit zijn er lieflijker en melodieuzer woorden mijn ziel komen verblijden. De lift, die mij tot in de hemel moet tillen zijn uw armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden, integendeel, ik moet klein blijven, ik moet steeds kleiner worden. 0 mijn God, U hebt mijn verwachting overtroffen en ik wil uw barmhartigheid bezingen”! (Ps 89,2 Vulg)

Z. Elia van St. Clement, 29 mei vrije gedachtenis

Zalige Elia van St. Clement

Geboren op 17 januari 1901, in Bari, Italie. Zij was het derde kind van Joseph en Pasqua Francasso. Bij haar doop, vier dagen na haar geboorte, kreeg zij de naam Theodora  (geschenk van God). Ze kreeg een goede religieuze opvoeding.

Ze deed haar professie bij de Derde Orde van de Dominicanessen, in 1915. Ze had een grote devotie voor de Eucharistie en het gebed, welke zij beoefende samen met een groep vrienden. Ze hield er van levens te lezen van Heiligen, vooral het levensverhaal van de Heilige Thérèse van Lisieux.

Zij trad in de Karmel van St. Joseph, te Bari, op 8 april 1920 (toen het feest van de Heilige Albertus).waar zij de naam kreeg Elia van St. Clement. Zij ontving haar habijt op 24 november van datzelfde jaar. (toen het feest van de Heilige Johannes van het Kruis). Op 8 december 1924 schreef zij in haar eigen bloed haar acte van totale definitieve offering aan God, met de gelofte ‘de meest Perfecte’ te omarmen. Zij leefde een leven in naleving en vroomheid, in de voetsporen van de Heilige Teresa en de Heilige Thérèse. Zij stierf op eerste Kerstdag 1927, om middernacht.

Op 19 december 2005 tekende Paus Benedict XVI het decreet van de Zalig verklaring.
Zij is Zalig verklaard in de kathedraal van Bari op 18 maart 2006

“O sweet hiddenness,
I love to pass my days in your shadow and
to consume thus my existence,
for love of my sweet Lord.
At times, thinking of those eternal rewards,
so great compared to the slight sacrifices of this life,
my soul remains in wonder,
and seized by an ardent longing,
it throws itself on God, exclaiming:
“Oh my good Jesus, I want to reach my goal,
the gates of salvation, no matter what the cost.
Do not deny me anything; give me suffering.
May this be the most intimate martyrdom of my poor heart,
hidden from every human glance:
a rugged cross is what I ask of you.
I want to pass my days here below hanging from this cross.”

Uit de brieven van de Zalige Elia van St. Clement

Meer over de Zalige Elia van St. Clement en op (eng.talig)

H. Maria Magdalena de Pazzi, 25 mei gedachtenis

H. Maria Magdalena de Pazzi
Maagd van onze Orde

Zij werd geboren in Firenze in 1566 en kreeg een vrome opvoeding. In de karmel leidde zij een verborgen leven van gebed en zelfverloochening. Zij bad vurig om vernieuwing van de Kerk en leidde haar medezusters naar de volmaaktheid. Ze stierf in 1607, uitzonderlijk door God begenadigd.

Indien ik de naaste bemin, dan doe ik dit, omdat God hem naar zijn beeld geschapen heeft, omdat Jezus hem zodanig liefheeft, dat Hij voor hem zijn leven heeft willen geven. Ik benijd het lot van de vogels, die overal heen kunnen vliegen. O! Als ik vleugelen had, gelijk zij, en ik zonder mijn gelofe geweld aan te doen, het klooster kon verlaten, dan vloog ik nog heden weg, naar Indie heen. Daar zou ik dan de kinderen rondom mij verzamelen, om hun onderwijs te geven, om hen Jezus te leren kennen hen Hem hun zielen aan te bieden.

God,
Gij bemint de maagden
en hebt de heilige maagd Maria Magdalena,
die door de liefde voor U was ontvlamd,
met hemelse gaven verrijkt.
Geef dat wij de voorbeelden van zuiverheid en
liefde navolgen van haar die wij vandaag vereren.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • juli 2016
  Z M D W D V Z
  « Jun    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 694 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 694 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: