Z. Maria van de Engelen – 16 december vrije gedachtenis

Z. Maria van de Engelen, maagd van onze Orde
Maria van de Engelen, 1661-1717, nicht van de H. Aloysius van Gonzaga, trad op veertienjarige leeftijd in de karmel van Turijn in. Zij kende de nacht van het geloof en deed buitengewone verstervingen. Haar voortdurend gebed, de belangstelling en de liefde die zij voor allen had, maakten haar bekend en velen kwamen haar raad vragen.

‘De wijze maagd koos het beste deel,
Het zal haar niet ontnomen worden’

God,
Gij verzekert ons
dat Gij woont in een zuiver hart.
Geef ons door de tussenkomst
van de Zalige maagd Maria van de Engelen
zo te leven,
dat Gij U gewaardigt in ons te wonen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder over de Zalige Maria van de Engelen

Z. Maria van de Engelen, 16 december vrije gedachtenis

Maria van de EngelenZalige Maria van de Engelen, maagd van onze Orde
vrije gedachtenis

Maria van de Engelen, 1661-1717, nicht van de Heilige Aloysius van Gonzaga, trad op 14 jarige leeftijd in de Karmel van Turijn in. Zij kende de nacht van geloof en deed buitengewone verstervingen. Haar voortdurend gebed, de belangstelling en de liefde die zij voor allen had, maakten haar bekend en velen kwamen haar raad vragen.

Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.

God,
Gij verzekert ons
dat Gij woont in een zuiver hart.
Geef ons door de tussenkomst
van de zalige maagd Maria van de Engelen
zo te leven,
dat Gij U gewaardigt in ons te wonen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Johannes van het Kruis, Hoogfeest 14 december

Om te komen tot alles te smaken,
wil niet smaak hebben in iets;

om te komen tot alles te bezitten,
wil niet iets bezitten in niets;

om te komen tot alles te zijn,
wil niet iets zijn in niets.

Om te komen tot wat je niet smaakt,
moet je gaan waarlangs je niet smaakt;

om te komen tot wat je niet weet,
moet je gaan waarlangs je niet weet;

om te komen tot wat je niet bezit,
moet je gaan waarlangs je niet bezit;

om te komen tot wat je niet bent,
moet je gaan waarlangs je niet bent.

Wanneer je blijft stilstaan bij iets,
laat je na je te werpen op het al ,
want om helemaal te komen tot het al,
moet je helemaal afzien in alles;
en wanneer je ertoe komt het helemaal te bezitten,
moet je het bezitten zonder iets te willen;
want, als je iets wilt bezitten in alles,
heb je niet zuiver in God je schat.

In deze naaktheid. vindt de geest zijn rust en ontspanning; want, omdat hij niets najaagt, vermoeit hem niets op de weg omhoog en drukt niets hem neer op de weg naar beneden; want hij staat in het middelpunt van zijn nederigheid;  jaagt hij iets na, dan vermoeit hij juist daardoor zichzelf.

(Bestijging van de Berg Karmel, Boek I, 13, nrs. 10—13)

Lees verder over de Heilige Johannes van het Kruis op Heiligen

Z. Moeder Maria Maravillas van Jezus, 1891-1974, 11 december vrije gedachtenis

Maria Maravillas van Jezus, geboren in Madrid 1891, als Maria Maravillas Pidal, dochter van Louis Pidal en Cristina de Guzman Muñoz,, is een meer dan trouwe volgelinge van Teresa van Avila geweest. Zij was vanaf haar kindertijd door God aangeraakt en eenmaal in het karmelklooster ingetreden, is zij innerlijk geroepen om vele nieuwe kloosters te stichten.

Zij trad in de Karmel in op 12 oktober 1919. In 1924 stichtte ze een Karmel bij Cerro de los Angeles. Na deze stichting volgden er 9 andere in Spanje en 1 in India.

Op de eerste plaats kwam bij Maria Maravillas bidden en zelfopoffering. Ze had een gepassioneerde ijver voor de Glorie van God en het heil van de zielen. Zelf leidde zij een leven van armoede in het klooster, maar ondanks dat hielp zij hen die in nood waren.

Zij stierf in het klooster van La Alderhuela te Madrid op 11 december 1974. Zij werd door de Zalige Paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 4 mei 2003 in Madrid.

Het ideaal in haar leven: “met Christus in God verborgen”. 

Een dierbare spreuk: “Al wat God belieft; Zoals ’t God belieft; Wanneer ’t God belieft”. 

Lees verder over deze Heilige

H. Thérèse van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerklerares

therese 4Offerande aan de barmhartige liefde

“Stand houden voor het aangericht van de Mensenzoon”

      O mijn God, gelukzalige Drie-eenheid, ik verlang U te beminnen en U te doen beminnen, te werken voor de verheerlijking van de heilige kerk door de zielen te redden… Ik verlang uw wil volmaakt te vervullen en de graad van glorie te bereiken die U voor mij hebt bereid in uw koninkrijk. Kortom, ik wil heilig worden, maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U, o mijn God, om zelf mijn heiligheid te zijn. Omdat U mij bemind hebt, zelfs zover dat U mij uw enige Zoon hebt gegeven om mijn Zaligmaker en Bruidegom te zijn, behoren de oneindige schatten van zijn verdiensten mij toe. Ik bied U die met blijdschap aan en ik smeek U om mij alleen aan te zien door het Gelaat van Jezus en in zijn Hart dat brandt van liefde.

Ik dank U, o mijn God, voor alle genaden die U mij hebt geschonken, in het bijzonder dat U mij door de smeltkroes van het lijden hebt laten heen gaan. Met blijdschap zal ik U op de laatste dag aanschouwen als U de scepter van het kruis draagt. Omdat U zich gewaardigd hebt mij te doen deelhebben aan dat kostbare kruis, hoop ik in de hemel op U te gelijken en op mijn verheerlijkte lichaam de heilige tekenen te zien schitteren van uw lijden…

Na de ballingschap op de aarde hoop ik van U te gaan genieten in het Vaderland, maar ik wil geen verdiensten verzamelen voor de hemel. Ik wil alleen uit liefde voor U werken, met het enige doel om U plezier te doen, uw heilig Hart te troosten en zielen te redden die U eeuwig zullen liefhebben. Op de avond van mijn leven zal ik voor U verschijnen met lege handen, want ik vraag U niet, Heer, om op mijn werken te letten. Al onze rechtvaardige handelingen hebben smetten in uw ogen. Ik wil mij daarom bekleden met uw eigen gerechtigheid en van uw liefde het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen. Ik wil geen andere troon en geen andere kroon dan U, o mijn Welbeminde! In uw ogen is de tijd niets, een enkele dag is als duizend jaren. U kunt mij dus in een oogwenk klaarmaken om voor U te verschijnen.

Thérèse van het Kind Jezus

Zalige Dionysius en Redemptus, Martelaren van onze Orde, 29 november vrije gedachtenis

Zalige Dionysius van de Menswording, priester van onze Orde en
Redemptus van het Kruis, religieus van onze Orde, martelaren.

Dionysius van de Menswording, in de wereld Pierre Bertholet genaamd, werd geboren op 12 december 1600 te Honfleur in Frankrijk. Hij begon zijn loopbaan als cartograaf en zeevaarder in dienst van Frankrijk en Portugal. Op 35 jarige leeftijd, toen hij zich in Goa bevond, trad hij daar in de Karmelorde in en leidde er een intens gebedsleven. Hij werd aangesteld tot aalmoezenier en tolk van een Portugees gezantschap dat zich naar de sultan van Sumatra begaf.

Hierbij kreeg hij de Portugees Thomas Rodriguez da Cunha tot reisgezel. Deze oud soldaat, geboren in 1558, was in Portugal als lekebroeder in de Karmel getreden, met als kloosternaam Redemptus van het Kruis. Nauwelijks op Sumatra aangekomen werden beiden aangehouden. Men dwong hen hun geloof in Christus te verloochenen. Trouw aan hun geloofsovertuiging werden zij ter dood veroordeeld. Op 29 november 1638 stierven zij bij de stad Achén de marteldood.

Almachtige eeuwige God,
Gij hebt de zalligen Dionysius en Redemptus
de kracht verleend
om voor Christus te lijden
Zij hebben niet geaarzeld
hun leven voor U te geven.
Kom vandaag onze zwakheid met
uw goddelijke sterkte te hulp.
Zo zullen ook wij,
naar het voorbeeld van deze martelaten
de moed vinden
door ons leven voor uw Naam te getuigen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresa van Avila (1515-1582), karmelietes, kerklerares

De weg van de volmaaktheid, H 22

“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”

      U bent voor eeuwig Koning, mijn God… Als er in het Credo gebeden wordt: “Uw Rijk zal geen einde kennen”, dan is dit voor mij bijna altijd een heel bijzonder genot. Ik loof U, Heer, en ik zegen U voor immer Uw koninkrijk zal duren in eeuwigheid. Heer, laat dus nooit toe dat wij iemand goedkeuren die zich enkel met de lippen tot U richt. Ja, wij mogen ons zeker niet zo ongegeneerd tot een prins richten zoals wij dit zouden doen tot een landman of tot armzalige schepselen zoals wij zelf zijn. Tot wie we op gelijk welke manier mogen spreken. Altijd is het goed genoeg.

Het is waar. De nederigheid van deze Koning is zo groot, dat wanneer ik als onbeschaafd mens niet weet hoe mij tot Hem te richten, Hem dit niet belet naar mij te luisteren. Hij verhindert mij niet tot Hem te naderen en zijn lijfwacht jaagt me niet weg. De engelen die Hem omringen kennen goed het karakter van hun Koning die de ruwheid verkiest van een schamele kleine herder van wie Hij weet dat deze wel méér zou zeggen, als hij méér wist, boven het welgemanierd geredeneer van grote geleerden en geletterden, indien deze niet gepaard gaat met nederigheid.

Maar het is niet omdat Hij goed is dat wij niet voorkomend behoeven te zijn. Al was het maar om Hem te danken, daar Hij iemand met zulk een slechte reputatie als ik, bij Zich wil dulden. We zouden er goed aan doen te proberen zijn zuiverheid en zijn waarde te kennen. Het is zo dat wij terstond bemerken met wie we te doen hebben… Ja, denk goed na en begrijp door tot Hem te naderen met Wie je gaat spreken of tot Wie je aan het spreken bent. Wij zouden duizendmaal kunnen leven, zonder te vatten welke eerbied deze Heer verdient voor Wie de engelen sidderen. Alles beveelt Hij, alles kan Hij, zijn wil is werkzaam. Het zal dus juist zijn, dochters, dat wij proberen genot te vinden in de verhevenheid van onze Bruidegom, dat wij begrijpen met Wie wij huwden en hoe ons leven moet zijn.

Z. Rafaël van de Heilige Jozef 1835-1907, gedachtenis

Rafaël Kalinowski werd in 1835 te Vilna (Litouwen) uit Poolse ouders geboren. Na een militaire loopbaan en tien jaar dwangarbeid in Siberië, trad hij in 1877 binnen bij de Ongeschoeide Karmelieten. Hij werd priester gewijd in 1882. Hij legde een buitengewoon grote ijver aan de dag voor de eenheid van de Kerk en zette zich onvermoeibaar in als biechtvader en geestelijke leider. Hij hervormde de Karmelietenorde in Polen en was meerdere malen Overste. Hij stierf te Wadowice in 1907.

Heer God,
Gij hebt Uw priester, de Z. Rafaël,
vervuld met een geest van sterkte
in alle moeilijkheden
en met een intens verlangen
naar de eenheid van de Kerk.
Verleen dat wij op zijn voorspraak
sterk zijn in het geloof
en vurig in wederzijdse liefde,
om edelmoedig al het nodige te doen
voor de hereniging van alle gelovigen
in de ene Christus.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees meer over de Z. Rafaël en zijn gebed ‘Ik hou mijn hart gericht op U’, vindt u op Gebeden

H. Thérèse van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerkleraar

Mijn leven C, 25 r°therese88

Voortdurend bidden zonder ontmoedigd te worden

Wat is de macht van het gebed toch groot! Je zou het een koningin kunnen noemen, die elk ogenblik vrije toegang heeft tot de Koning en alles klaar kan spelen wat zij Hem vraagt. Om verhoord te worden is het niet nodig een mooie formule uit een boek te lezen, die voor die omstandigheid is geschreven. Als het zo gesteld was, helaas, wat zou ik dan te beklagen zijn!… Behalve het goddelijk officie dat ik niet waardig ben te bidden, heb ik niet de moed mijzelf te dwingen in de boeken mooie gebeden op te zoeken. Ik zou er hoofdpijn van krijgen, er zijn er zoveel !… En dan is het ene ook nog mooier dan het andere… Ik zou ze niet allemaal kunnen bidden, en omdat ik niet weet welke ik zou moeten uitkiezen doe ik net als de kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg gewoon aan de goede God wat ik op mijn hart heb, zonder mooie zinnen, en Hij begrijpt mij altijd…

Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart, het is een simpele blik naar de hemel. Het is een kreet van dankbaarheid en liefde temidden van de beproeving evengoed als midden in de vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel ruimer maakt en mij met Jezus verenigt.

15 November – Gedachtenis van alle overledenen van onze Orde

Elke religieuze Orde gedenkt haar overledenen in een geest van genegenheid. Hun lichamen wachten nog op de verrijzenis; hun zielen aanschouwen nog niet alle God van aangezicht tot aangezicht; het Rijk der Hemelen is in hen nog niet geheel voltooid. Ons gebed voor hen is een roep tot God om barmhartigheid en vergeving, wachtend op de wederkomst van de Heer.

God,
die uw dienaren verheerlijkt,
wij bidden U
voor onze overleden broeders en zusters;
geheiligd door het water van de doop
en door het trouw beleven
van hun geloften in de Karmel,
zijn zij ware navolgers
van Christus en zijn Moeder geweest.
Verleen dat zij U
voor altijd mogen aanschouwen,
U, die hun Schepper en Redder zijt.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • februari 2017
  Z M D W D V Z
  « Dec    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 697 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

%d bloggers liken dit: