H. Teresa-Benedicta van het Kruis [Edith Stein] (1891-1942), karmelietes, martelares, copatrones van Europa

Overweging bij de lezing van vandaag  edith 3
“De liefde voor het Kruis”
meditatie op 24/11/1934 

“Elke dag opnieuw zijn kruis op nemen en Mij volgen”      

Het gewicht van het kruis dat Christus op zich heeft genomen is niets anders dan het menselijke verval, met de nasleep van zonden en lijden waarmee de mensheid wordt geslagen. De betekenis van de kruisweg is de wereld bevrijden van deze last… De eenheid met Christus is ons geluk, en de vooruitgang naar deze eenheid is onze zegen hier op aarde, de liefde voor het kruis is geenszins in tegenspraak met de vreugde om een kind van God te zijn. Het helpen dragen van het kruis van Christus geeft pure en diepe vreugde. Degenen aan wie deze mogelijkheid en kracht gegeven wordt -de bouwers van het koninkrijk van God- zijn authentieke kinderen van God. Een voorkeur voor een kruisweg betekent niet het jammer vinden dat goede Vrijdag voorbij is en het verlossingswerk is vervuld: alleen de verloste wezens, de kinderen van de genade, kunnen het kruis van Christus dragen. Alleen de eenheid met de goddelijke Leider verleent aan het menselijke lijden een kracht van berouw…       Overeind blijven en vooruit gaan op ruige en modderige paden op deze aarde door te tronen met Christus aan de rechterhand van de Vader; lachen en huilen met de kinderen van de wereld en onophoudelijk lofzangen zingen voor de Heer met het engelenkoor, dat is het leven van een christen totdat de ochtend van de eeuwigheid opkomt. 

Advertenties

H. Theresa van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerklerares 

Overweging bij de lezing van vandaag

Autobiografisch manuscript C 13 v°-14 r° (vert. Koen de Meester) therese 6

Liefde voor de vijand

Er is een zuster in de kloostergemeenschap die de gave heeft om mij in allerlei dingen tegen te staan; haar manieren, haar gezegdes en haar karakter vind ik zeer onaangenaam. Toch is het een heilige religieuze die zeer aangenaam moet zijn aan de goede God. Omdat ik dan ook niet wilde toegeven aan de natuurlijke antipathie die ik voelde, zei ik bij mijzelf dat de liefde voor je medemens niet moet bestaan in gevoelens, maar in daden. Toen ben ik mij erop gaan toeleggen om voor die zuster hetzelfde te doen wat ik voor iemand gedaan zou hebben die mij het liefste was. Elke keer als ik haar tegenkwam bad ik voor haar en dan offerde ik al haar deugden en verdiensten aan God op. Ik voelde wel dat het Jezus plezier deed, want er bestaat geen enkele kunstenaar die het niet fijn vindt als hij geprezen wordt om zijn werk ! En Jezus, de kunstenaar van de zielen, is blij als je niet bij de buitenkant blijft staan, maar wanneer je doordringt tot het innerlijke heiligdom dat Hij zich als verblijf heeft gekozen en er de schoonheid van bewondert. Ik volstond er niet mee om veel te bidden voor de zuster die mij aanleiding gaf tot zo¬veel strijd met mijzelf: ik probeerde haar ook alle mogelijke diensten te bewijzen, en als ik mij bekoord voelde om haar op een onaangename wijze te antwoorden, nam ik er genoegen mee zo vriendelijk mogelijk tegen haar te glimlachen, en ik probeerde dan het gesprek op iets anders te brengen… Vaak tijdens de werkuren … als ik met deze zuster in contact kwam, nam ik ook dikwijls de vlucht als ik het te kwaad kreeg in mijn tweestrijd ! Daar zij helemaal niet wist wat ik voor haar voelde, had zij geen flauw idee van de motieven in mijn gedrag en bleef ervan overtuigd dat ik haar karakter prettig vond. Op een dag in de recreatie zei zij mij ongeveer het volgende, terwijl zij mij heel vriendelijk aankeek: “Zou u mij willen zeggen, Zuster Teresia van het Kindje Jezus, wat u zo in mij aantrekt? Steeds als u mij aankijkt, zie ik u glimlachen?” Ach, wat mij aantrok was Jezus in het diepste van haar hart… Jezus, die het bitterste zoet weet te maken.

Z. Anna van Sint Bartholomeus, gedachtenis 7 juni

7 juni Gedachtenis
“Laten wij weggaan Heer, gans alleen”. De Zalige Anna van Sint Bartholomeus. Moeder Anna, bevrijdster van Antwerpen.

Anna werd in 1549 geboren in het dorp El Almendral (Castilie). De heilige Teresa nam haar door professie op in de groep ongeschoeide karmelietessen van het hervormd klooster te Avila in 1572 en koos haar uit tot gezellin en verpleegster. Anna droeg Teresa’s begeestering en werk uit naar Frankrijk en Vlaanderen. Zoals Teresa toonde ze zich een dochter van de Kerk door haar vurige ijver om zielen te redden. Zij stierf te Antwerpen in 1626.

God,
Gij zijt de trots van de nederige mens.
Gij hebt de zalige Anna doen schitteren
door het sieraad van de liefde en het geduld.
Geef dat wij, op haar voorspraak,
Christus navolgen,
Hem in onze broeders liefhebben
en volgens Uw hart leven.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder over deze Zalige bij:
Heiligen t/m1600

H. Thérèse van Lisieux (1873-1897), karmelietes, Kerkleraar

Autobiografie C, 2 v°-3 r° Mijn leven. Ik geloofde in Gods liefde

therese5 “Laat de kinderen toch bij Mij komen”

 

U weet het, Moeder, ik heb steeds verlangd om een heilige te worden. Maar helaas, ik heb steeds geconstateerd, als ik mij vergeleek met de heiligen, dat er tussen hen en mij hetzelfde verschil bestaat als tussen een berg, waarvan de top zich verliest in de hemel, en het verborgen zandkorreltje dat vertrapt wordt onder de voeten van de voorbijgangers. In plaats van daarover ontmoedigd te worden zei ik bij mijzelf: de goede God kan geen onvervulbare verlangens ingeven! Ondanks mijn kleinheid mag ik dus toch verlangen naar heiligheid; Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mijzelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden. Maar ik wil een manier vinden om naar de hemel te gaan langs een kleine rechte weg die heel kort is, een heel nieuw weggetje.

Wij leven in de eeuw van de uitvindingen. Tegenwoordig hoef je niet meer de moeite te nemen om de treden van een trap op te klimmen. Bij rijke mensen wordt de trap heel praktisch vervangen door een lift. Ik zou een lift willen vinden om mij op te tillen tot bij Jezus, want ik ben te klein om de ruwe trap van de volmaaktheid te beklimmen. Toen ben ik in de heilige boeken op zoek gegaan naar een aanduiding van die lift, die ik zo graag wou hebben. En toen heb ik deze woorden gelezen, gekomen uit de mond van de Eeuwige Wijsheid: “Als iemand heel klein is, laat hij dan bij Mij komen” (Spr 9,4).

Toen ben ik gekomen, want ik vermoedde dat ik gevonden had wat ik zocht. En omdat ik wou weten, o mijn God, wat U doen zou met die “heel kleine” die aan uw roep gevolg zou geven, ben ik doorgegaan met zoeken, en kijk eens wat ik gevonden heb: “Zoals een moeder haar kind liefkoost, zo zal Ik u troosten. Ik zal u op mijn schoot nemen en u op mijn knieën wiegen!” (Jes 66,13). Ach, nooit zijn er lieflijker en melodieuzer woorden mijn ziel komen verblijden. De lift, die mij tot in de hemel moet tillen zijn uw armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden, integendeel, ik moet klein blijven, ik moet steeds kleiner worden. 0 mijn God, U hebt mijn verwachting overtroffen en ik wil uw barmhartigheid bezingen”! (Ps 89,2 Vulg)

Z. Elia van St. Clement, 29 mei vrije gedachtenis

Zalige Elia van St. Clement

Geboren op 17 januari 1901, in Bari, Italie. Zij was het derde kind van Joseph en Pasqua Francasso. Bij haar doop, vier dagen na haar geboorte, kreeg zij de naam Theodora  (geschenk van God). Ze kreeg een goede religieuze opvoeding.

Ze deed haar professie bij de Derde Orde van de Dominicanessen, in 1915. Ze had een grote devotie voor de Eucharistie en het gebed, welke zij beoefende samen met een groep vrienden. Ze hield er van levens te lezen van Heiligen, vooral het levensverhaal van de Heilige Thérèse van Lisieux.

Zij trad in de Karmel van St. Joseph, te Bari, op 8 april 1920 (toen het feest van de Heilige Albertus).waar zij de naam kreeg Elia van St. Clement. Zij ontving haar habijt op 24 november van datzelfde jaar. (toen het feest van de Heilige Johannes van het Kruis). Op 8 december 1924 schreef zij in haar eigen bloed haar acte van totale definitieve offering aan God, met de gelofte ‘de meest Perfecte’ te omarmen. Zij leefde een leven in naleving en vroomheid, in de voetsporen van de Heilige Teresa en de Heilige Thérèse. Zij stierf op eerste Kerstdag 1927, om middernacht.

Op 19 december 2005 tekende Paus Benedict XVI het decreet van de Zalig verklaring.
Zij is Zalig verklaard in de kathedraal van Bari op 18 maart 2006

“O sweet hiddenness,
I love to pass my days in your shadow and
to consume thus my existence,
for love of my sweet Lord.
At times, thinking of those eternal rewards,
so great compared to the slight sacrifices of this life,
my soul remains in wonder,
and seized by an ardent longing,
it throws itself on God, exclaiming:
“Oh my good Jesus, I want to reach my goal,
the gates of salvation, no matter what the cost.
Do not deny me anything; give me suffering.
May this be the most intimate martyrdom of my poor heart,
hidden from every human glance:
a rugged cross is what I ask of you.
I want to pass my days here below hanging from this cross.”

Uit de brieven van de Zalige Elia van St. Clement

Meer over de Zalige Elia van St. Clement en op (eng.talig)

H. Maria Magdalena de Pazzi, 25 mei gedachtenis

H. Maria Magdalena de Pazzi
Maagd van onze Orde

Zij werd geboren in Firenze in 1566 en kreeg een vrome opvoeding. In de karmel leidde zij een verborgen leven van gebed en zelfverloochening. Zij bad vurig om vernieuwing van de Kerk en leidde haar medezusters naar de volmaaktheid. Ze stierf in 1607, uitzonderlijk door God begenadigd.

Indien ik de naaste bemin, dan doe ik dit, omdat God hem naar zijn beeld geschapen heeft, omdat Jezus hem zodanig liefheeft, dat Hij voor hem zijn leven heeft willen geven. Ik benijd het lot van de vogels, die overal heen kunnen vliegen. O! Als ik vleugelen had, gelijk zij, en ik zonder mijn gelofe geweld aan te doen, het klooster kon verlaten, dan vloog ik nog heden weg, naar Indie heen. Daar zou ik dan de kinderen rondom mij verzamelen, om hun onderwijs te geven, om hen Jezus te leren kennen hen Hem hun zielen aan te bieden.

God,
Gij bemint de maagden
en hebt de heilige maagd Maria Magdalena,
die door de liefde voor U was ontvlamd,
met hemelse gaven verrijkt.
Geef dat wij de voorbeelden van zuiverheid en
liefde navolgen van haar die wij vandaag vereren.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Joachima de Vedruna de Mas, 22 mei vrije gedachtenis

H. Joachima de Vedruna de Mas
religieuze, Stichteres van de Zusters Karmelietessen van Liefde

Joachima werd geboren in Barcelona in 1783 en huwde in 1799 Theodor de Mas. Ze hadden negen kinderen. In 1816 werd zij weduwe. Door Gods Geest gedreven stichtte ze in 1826 de Congregatie van de Zusters Karmelietessen van Liefde. De Congregatie breidde zich over heel Catalonie uit met huizen voor ziekenzorg en opvang van vooral arme kinderen. Joachima wijdde zich ten zeerste toe aan de beschouwing van de Heilige Drie-eenheid.

Kenmerkend voor haar geestelijk leven waren: gebed, versterving, eenzaamheid, nederigheid en liefde. Zij stierf in Vich in 1854.

God,
Gij hebt in Uw Kerk
de heilige Joachima doen opstaan
om de kinderen christelijk op te voeden
en zieken te helpen.
Geef dat wij naar haar voorbeeld
ons leven besteden
om U liefdevol in onze broeders te dienen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Simon Stock, vrije gedachtenis 16 mei

ca 1165 Aylesford (Kent) – 16 mei 1265 Bordeaux.
Ook Simon Anglus (de Engelsman) genoemd.
Hij heeft zijn bijnaam Stock te danken aan het feit dat hij als jonge man een kluizenaarsbestaan leidde in een holle boom. Werd in 1237 karmeliet en in 1245 de 6e en bekendste ordegeneraal. Stichtte ordehuizen in de universiteitssteden Cambridge, Oxford, Parijs, Bologna. Op 16 juli 1251 kreeg hij een verschijning van Maria van de berg Karmel te Cambridge en zij gaf hem een scapulier als onderpand voor het zielenheil van wie het scapulier droeg. Ook zou zo iemand de zaterdag na zijn dood bevrijd worden van het vagevuur. Hij hervormde de orde van een orde van kluizenaars tot een orde van bedelmonniken en schreef de hymne Flos Carmeli (Bloem van de karmel). Zijn relieken zijn in 1951 van Bordeaux overgebracht naar Aylesford.

Attr.; in ordekleding terwijl hij geknield het scapulier ontvangt van Maria; met zielen uit het vagevuur in zijn nabijheid.

Icoon; in het habijt van zijn orde. Bijna zonder uitzondering wordt hij, vooral in de 16e eeuw, afgebeeld bij de overdracht van het scapulier. Maria zweeft op deze afbeeldingen op een wolk boven de berg Karmel. Vaak zijn andere heilige karmelieten aanwezig.

God,
Gij hebt de zalige Simon onder de broeders
van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
geroepen om U te dienen.
Geef ons door zijn tussenkomst
dat ook wij ons voor U vrijmaken
en meewerken aan het heil van de mensen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder op de Geschiedenis pagina

H. Teresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942), karmelietes, martelares, en co-patrones van Europa

Poëzie “De storm”,1940

“Ik ben het; weest niet bang”

–Heer, wat zijn de golven hoog,
wat is de nacht duister!
Zou u het niet willen verlichten
voor mij, die alleen waakt?

–Blijf stevig aan het roer
bewaar het vertrouwen en blijf rustig.
Je boot is kostbaar in mijn ogen,
Ik wil het naar een goede haven brengen.

Houd je goed zonder zwak te worden
houd de ogen op het kompas gericht.
Het helpt je om bij het doel te komen
door de nachten en de stormen.

De naald van het kompas aan boord
beeft, maar houdt stand
Ze zal je de kaap tonen
die Ik je wil zien nemen.

Behoud het vertrouwen en blijf kalm:
door de nachten en de stormen
De wil van God, zal je trouw
leiden, als je hart waakt.

H. Teresa van Avila (1515-1582), karmelietes, Kerkleraar

H. Teresa van Avila

De weg van de Volmaaktheid H.33-34

“Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt: eet men daarvan, dan sterft men niet”

      Toen de goede Jezus onze ellende zag, zocht Hij een bewonderenswaardig middel om ons zijn oneindige liefde te tonen. In zijn naam en in naam van zijn broeders heeft Hij dit gebed gezegd: “Geef ons heden, Heer, ons dagelijks brood” (Mt 6,11)…  Het is noodzakelijk dat wij zijn liefde steeds voor ogen houden om de onze aan te wakkeren. Niet éénmaal, maar dagelijks. Zo kwam het dat Hij besloot bij ons te blijven.

      Ik bedenk dat deze vraag de enige is waarin Hij dezelfde woorden herhaalt. Hij vraagt dat ons het dagelijks brood gegeven wordt, maar benadrukt dit door te zeggen: “Geef het ons heden, Heer”. Hij brengt ook zijn Vader opnieuw voor ogen dat Hij het ons reeds eenmaal gaf, dat Hij voor ons allen gestorven is en dat Hij ons voortaan toebehoort. Dat Hij Hem ons niet meer zal ontnemen zolang de wereld duurt… Ik heb mij afgevraagd waarom de Heer, na gezegd te hebben dagelijks, nog insisteert door te zeggen: “Geef het ons heden, God.” Ik denk dat Hij hierdoor wil verklaren, dat Hij alle dagen tot onze beschikking is vermits wij Hem hier op aarde bezitten en we Hem ook in de hemel zullen bezitten zo we van zijn gezelschap een goed gebruik weten te maken… Wanneer Hij zegt: heden, dan betreft dit één enkele dag, denk ik. Dat wil zeggen, zolang de wereld bestaat en niet langer: wat een dag!

      De Zoon zei immers tegen de eeuwige Vader: “Aangezien het een dag betreft, sta Mij toe om deze in dienstbaarheid door te brengen. God de Vader heeft Hem aan ons gegeven en Hem volgaarne in de wereld gezonden. Nu wil zijn Zoon ons niet meer verlaten. Hij wil hier bij ons lijven tot de hoogste eer van zijn vijanden. Hij spreekt enkel opnieuw om ons vandaag dit heilig brood te geven. Dit voedsel, dit manna van het mensdom, dat we naar believen in overvloed vinden heeft de Verlosser ons voor altijd geschonken, zoals ik zei. Slechts door eigen schuld kunnen we van honger omkomen, want hoe onze ziel ook gevoed wil worden, zij zal smaak en troost vinden in het Allerheiligste. Er bestaat geen ellende geen beproeving of vervolging die we niet gemakkelijk kunnen verduren, zodra we beginnen te smaken wat Hij doorstaan heeft.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • juni 2018
  Z M D W D V Z
  « Mei    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 708 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

 • Advertenties
%d bloggers liken dit: