Z. Louis en Zélie Martin, gedachtenis

Z. Louis en Zélie Martin, ouders van H. Thérèse van het Kind Jezus. gedachtenis.

Zélie Guérin (1831-1877) en Louis Martin (1823-1894). 
Voor de ouders van Thérèse van het Kind Jezus komt God altijd op de eerste plaats. Thérèse zal diep beinvloed worden door het geloof en de religieuze vurigheid van haar familie.
Het proces van heiligverklaring van Louis en Zélie Martin werd afzonderlijk ingezet in de bisdommen, Bayeux-Lisieux en Séez, tussen 1957 en 1960. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Kerk heeft paus Paulus VI gewild dat de twee causa’s in één enkele verenigd zou worden. De gelovigen worden gevraag om Louis en Zélie Martin samen aan te roepen om door hun voorspraak gunsten en wonderen te verkrijgen.

Op 26 maart 1994 heeft Z. paus Johannes Paulus II hen ‘eerbiedwaardig’ verklaard door de ‘heldhaftigheid van hun deugden’ te erkennen.
150 jaar na hun huwelijk op 19 oktober 2008 werd het echtpaar zalig verklaard in de basiliek van Lisieux.

Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
Gal. 2, 19b-20

Heer,
verhoor ons gebed en schenk uw genade in overvloed
om met uw bijstand de weg van uw geboden te gaan.
Laat ons kracht en steun vinden voor dit leven
en eens de eeuwige vreugde ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresa van Jezus 1515-1582, 15 oktober Hoogfeest

15 oktober 2012, allen proficiat!

H. Teresa werd in het jaar 1515 te Avila in Spanje geboren. De Islam, de Nieuwe Wereld, het protestantisme, het Concilie van Trente, de inquisitie beheersen de 16e eeuw, waarin zij geboren werd en geleefd heeft.

Als mystica van formaat en bezield met apostolische ijver hervormt zij de Karmelorde en is zij stichteres van talrijke nieuwe gemeenschappen, die haar willen volgen in het beleven van de oorspronkelijke karmelregel.

Haar moed en geloof doen haar alle moeilijkheden en tegenkantingen overwinnen. Zij stelde haar verheven leer op schrift en nog steeds weet zij de lezers van haar werken te hoeien door haar beschrijving van de weg naar de volmaaktheid.

Zij stierf te Alba de Tormes in 1582.

God,
door de kracht van Uw Geest
hebt Gij onze Heilige Moeder Teresa geroepen
om de Kerk de weg van de volmaaktheid te leren.
verleen
dat haar verheven leer
ons altijd tot geestelijk voedsel zij
en het verlangen naar de ware heiligheid
in ons steeds brandend moge houden.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lees verder over de H. Teresa, en beluister de mp3 koppelingen,
of lees van Paus Benedictus XVI de audiëntie van 2 februari 2011 over de Heilige,
of  lees  Gebeden van de Heilige.

‘Waarom ik U liefheb, Maria’

H. Theresia van het kind Jezus, 1873-1897
Karmelietes te Lisieux, Kerklerares

“Vrouwe zie daar uw Zoon”
Op een dag dat de zondaars luisteren naar de lering
Van Hem die in de hemel hun gastheer wil zijn,
Tref ik u, Maria, met hen aan op de heuvel;
Iemand zegt Jezus, dat u Hem zou willen zien.
Uw goddelijke Zoon toont dan, ten aanhoren van allen,
De onmetelijkheid van zijn liefde voor ons:
Hij zegt: “Wie is mijn broer en mijn zus en mijn moeder,
Tenzij diegene, die oprecht leeft naar mijn wil?”

O onbevlekte Maagd, allerliefste der moeders,
Als u Jezus zo hoort, wordt uw hart niet bedroefd,
Maar verheugd bent u, omdat Hij ons dit doet inzien:
Onze ziel wordt zijn eigen gezin hier op aarde.
Ja, verheugd bent u, dat Hij ons zijn leven schenkt,
De oneindige schatten van zijn grootheid als God!
Hoe zou ik niet van u houden, o mijn lieve Moeder,
Nu ik zóveel liefde, zóveel nederigheid zie?

Ja, u houdt van ons, juist zoals Jezus ons liefheeft,
En om ons stemt u toe in uw afscheid van Hem.
Alles geven, en zichzelf erbij: dàt is liefde;
u wilde het tonen door onze steun te blijven.
De Heiland wist van uw mateloze zachtheid,
De geheimen van uw moederlijk Hart kende Hij;
U vertrouwt Hij ons toe, u, o toevlucht der zondaars,
Als Hij ’t kruis achterlaat en ons opwacht in ’t Rijk…

Het verblijf van Johannes wordt uw enige toevlucht;
De zoon van Zebedeüs neemt Jezus’ plaats in.
Dat is het laatste detail van het evangelie:
Verder zegt het niets meer van de Vorstin in Gods Rijk.
Maar, mijn lieve Moeder, openbaart dit diep zwijgen
Aan ons allen soms niet, dat het eeuwige Woord
De geheimen van uw leven zèlf wil bezingen,
Tot vreugde van uw kinderen, uitverkoren tot het Rijk?

Weldra zal ik die mooie harmonie mogen horen;
In de hemel zal ik u spoedig mogen gaan zien.
U, die mij toelachtte in de ochtend van mijn leven:
Lach mij nóg een keer toe, Moeder, zie, de avond valt!
Ik vrees niet meer de glans van uw opperste glorie;
Met u heb ik geleden, nu wil ik nog slechts
Zingen op uw schoot, waarom ik u liefheb, Maria,
En herhalen voor eeuwig: “Ja, ik ben uw kind!!

Lees meer over Thérèse op Heligen t/m 1900
en luister naar de mp3 versie van ‘Waarom ik U liefheb, Maria’ op Lectio Divina

Z. Maria van Jezus 1560-1640, 12 september vrije gedachtenis

Zalige Maria van Jezus 
Maagd van onze Orde

De gelukzalige Maria van Jezus werd geboren op 18 augustus 1560 te Tartanedo in Spanje. Heel vroeg reeds had zij een grote genegenheid voor Onze Lieve Vrouw en een verlangen naar stil gebed. Op jeugdige leeftijd trad zij in de Karmel in. Onze Heilige Moeder Teresa had voor haar de grootste waardering. Op heldhaftige wijze heeft Maria van Jezus de deugd beoefend en gelouterd door diep lijden had zij een leven van genadevol gebed. Zij stierf op 13 september 1640 en werd op 14 november 1976 zaligverklaard.

God,
Gij hebt de zalige maagd Maria van Jezus,
de mysteries van Uw Zoon laten schouwen
en haar gemaakt tot een trouwe weergave
van zijn liefde voor haar.
Verleen ons op haar voorspraak,
dat wij Jezus zoeken met gloedvol geloof.
Zo zullen wij Hem in onszelf aanwezig tonen
door daden van liefde.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

H. Teresia Margareta Redi 1747-1770, 1 september gedachtenis

Heilige Teresia Margareta Redi van het Heilig Hart van Jezus
Maagd van onze Orde

Teresia Margareta werd in 1747 te Arezzo in Toscane uit een adellijke familie geboren. Op 1 september 1784 trad zij in bij de ongeschoeide karmelietessen van Firenze. Een uitzonderlijke geestelijke ervaring viel haar ten deel n.a.v. het vers uit de eerste brief van de Apostel Johannes: ‘God is liefde’.

Diep voelde zij voortaan in zich de roeping tot een verborgen leven in liefde en zelfverloochening. Lang wachtte zij niet om deze roep te beantwoorden en zij gaf er concrete gestalte aan door een heldhaftige beoefening van de naastenliefde.

Zij stierf te Firenze in 1770.

God,
Gij hebt de Heilige Teresia Margareta verleend
zich te verkwikken
aan de levende bronnen van de Verlosser:
aan de onschatbare rijkdom
van Zijn nederigheid en liefde.
Geef ons op haar voorspraak
dat wij nooit van de liefde van Christus
gescheiden raken.
Die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Z. Maria van de Gekruisigde Jezus 1846-1878, vrije gedachtenis

Mariam Baouardy werd in 1846 te Galilea geboren uit een Grieks-Melchitische Katholieke familie. Zij trad toe tot de Karmelorde te Pau in Frankrijk. Haar geloften legde zij af te Mangalore in Indie, waar zij als medestichteres in 1870 was aangekomen. Vanaf 1872 verblijft zij weer in Frankrijk. In 1875 keert zij naar haar geboorteland, het Heilig Land, terug, waar zij actief meehelpt bij de vestiging van de orde. Zo bouwt zij mee aan de karmels van Betlehem en Nazareth. Zij was begenadigd met vele bovennatuurlijke gaven. Maar vooral de nederigheid kenmerkte haar. Zij had een uitermate grote verering voor de Heilige Geest als ook een uitgesproken liefde voor de Kerk en de Paus. Zij stierf te Betlehem in het jaar 1878.

God onze Vader,
Gij zijt de vergeving van onze zonden
en onze troost.
Gij hebt het nederige meisje van het Heilig Land,
de gelukzalige Maria van de Gekruisigde Jezus,
gebracht tot de aanschouwing
van de geheimen van uw Zoon
en haar gemaakt tot een uitzonderlijke getuige
van liefde tot de Heilige Geest.
Op haar voorspraak vragen wij
te mogen deelhebben aan de smarten van Christus,
om dan ook het geluk te ervaren
zijn heerlijkheid te mogen zien.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

H. Teresia Benedicta van het Kruis, 9 augustus gedachtenis

H. Teresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, 1891-1942

Edith Stein, jodin, filosofe, bekeerling tot het katholieke geloof, karmelietes, werd geboren op 12 oktober 1891. Zij was het jongste kind van het joodse gezin van Siegfried Stein en Augusta Courant. 14 Oktober 1933 trad Edith in bij de Karmelietessen in Keulen.  Op 15 april 1934, bij haar inkleding, ontving zij de naam Teresia Benedicta a Cruce: Teresia, gezegend door het kruis. Zij leidde een leven van gebed, stipte plichtsvervulling en nederigheid. Pasen, april 1938, legde zij haar eeuwige geloften af. Hetzelfde jaar, op 31 december, moest zij uitwijken naar Nederland, omdat de jodenvervolging in Duitsland te heftig werd. In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en ook hier begon de jodenvervolging. Naar aanleiding van het voorlezen van een brief van de Nederlandse bisschoppen tegen de deportatie van de joden, werden Edith Stein en haar zus Rosa in Echt opgehaald door de Gestapo. Het was zondag 2 augustus 1942 omstreeks 17.00 uur. Op de Peyerstraat stond de overvalswagen. Edith en haar zus werden door twee soldaten met het geweer in aanslag van het klooster naar de Peyerstraat gebracht. Zij werden eerst naar Westerbork vervoerd en enkele dagen later naar Auschwitz. Op 9 augustus werden zij vergast bij het kamp Birkenau in een verbouwde boerderij, “Het Witte huis”.

Op 1 mei 1987 werd zij door de Z. Paus Johannes Paulus II zaligverklaard in Keulen en op 11 oktober 1998 heilig. De Paus typeerde haar als: Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk. Zij geldt samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden als beschermheilige van Europa.

Heer, God onzer vaderen,
vervult ons
met het wetenschap van het kruis,
waarmede Gij de Heilige Teresia Benedicta
zo wonderlijk hebt vervuld
in het uur van het martelaarschap.
Verleen ons
dat wij U op haar voorspraak
steeds als de opperste waarheid zoeken,
en de eeuwige liefdesband,
die in het bloed van uw Zoon
voor ons aller heil gesloten is,
trouw bewaren tot in de dood.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis op Heiligen t/m1900

Zalige Johannes Soreth, 28 juli vrije gedachtenis

Zalige Johannes Soreth 1394-1471, priester van onze Orde

De naam van Johannes Soreth, geboren te Caen 1392, blijft in de geschiedenis verbonden met de omvorming van enkele begijnhoven in Nederland tot Karmelietessenkloosters. De opgang gebrachte beweging verspreidde zich in Frankrijk, Italie en Spanje.

Als Generaal Overste van de Orde trachtte hij zijn medebroeders aan te zetten tot een intenser kloosterleven. Op dat punt was hij een voorloper van de H. Teresa van Avila.

Heer,
moge de voorspraak van de Zalige Johannes
ons tot steun zijn.
Hij heeft geijverd
voor de vernieuwing van het religieuze leven
en de Karmel verrijkt
door het opnemen van monialen.
Door zijn verdiensten
moge hij van U verkrijgen
dat wij van dag tot dag trouwer zijn,
in navolging van Christus en Zijn Moeder.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over Johannes Soreth op Heiligen t/m1600. Ontleend aan MYSTIEK VAN DE CARMEL Historische schetsen door Prof. dr. Titus Brandsma O.Carm.

Heilige Elia, profeet, vader van onze orde. Feest 20 juli

De Heilige Schrift spreekt over de profeet Elia al een man van God, constant wandelend in Gods aanwezigheid en moedig verdedigend en opkomend voor de erkenning van de Ene ware God. Hij kwam op voor God in een eenzame wedstrijd op de Berg Karmel. Daarna wordt hij begenadigd met een innerlijke geestelijke ervaring op de Horeb. De kluizenaars die een monastiek leven begonnen onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, in de 12e eeuw, volgden een monastieke traditie in navolging van Elia als het prototype van een karmeliet.

« Vurig heb ik geijverd voor God » (1 Kon. 19, 14), getuigt Elia. « De liefde van Christus laat me geen rust » (2 Kor. 5, 14)

Almachtige en eeuwige God,
Gij hebt de heilige profeet Elia, onze Vader,
verleend voor Uw aanschijn te leven.
Gij hebt hem vervuld
met ijver voor Uw glorie.
Geef aan ons, Uw dienaren,
dat wij altijd Uw aanschijn zoeken
en zo getuigen mogen worden van Uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen

Lees meer over Elia

H. Maria Magdalena de’ Pazzi, 1566-1607, gedachtenis 25 mei

Catharina was dochter van een adellijke familie uit Florence. Op zestienjarige leeftijd werd zij karmelietes in het klooster Santa Maria degli Angeli in Florence. Omdat ze ernstig ziek was, legde ze haar religieuze geloften af op een draagbaar in de kloosterkerk. Die avond kreeg ze een mystieke ervaring die leidde tot extases, die gedurende veertig dagen terugkwamen. Haar medezusters tekenden haar visionaire ervaringen op. Dat leidde tot de totstandkoming van het boek I quaranti giorni (‘De veertig dagen’), een belangrijk werk in de Europese geschiedenis van de spiritualiteit. H. Maria Magdalena leefde zeer streng en legde zichzelf zware boetedoeningen op. Niet alleen legde zij zichzelf zeer strenge verstervingen op; zo leefde zij bijvoorbeeld uitsluitend op water en brood. Daarnaast had zij zowel geestelijk als lichamelijk veel pijnen te doorstaan. Zij had zulk een intense devotie voor de Eucharistie en de lijdende Christus, dat zij tenslotte de stigmata in haar lichaam ontving.

Met haar verstervingen en gebeden wilde ze een bijdrage leveren aan de hervorming van de Kerk.

Zij werd heilig verklaard in 1669

Lees verder over deze grote Heilige op Heiligen t/m1600

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • oktober 2016
  Z M D W D V Z
  « Sep    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 697 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

%d bloggers op de volgende wijze: