H. Teresia Benedicta van het Kruis, 9 augustus gedachtenis

H. Teresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, 1891-1942

Edith Stein, jodin, filosofe, bekeerling tot het katholieke geloof, karmelietes, werd geboren op 12 oktober 1891. Zij was het jongste kind van het joodse gezin van Siegfried Stein en Augusta Courant. 14 Oktober 1933 trad Edith in bij de Karmelietessen in Keulen.  Op 15 april 1934, bij haar inkleding, ontving zij de naam Teresia Benedicta a Cruce: Teresia, gezegend door het kruis. Zij leidde een leven van gebed, stipte plichtsvervulling en nederigheid. Pasen, april 1938, legde zij haar eeuwige geloften af. Hetzelfde jaar, op 31 december, moest zij uitwijken naar Nederland, omdat de jodenvervolging in Duitsland te heftig werd. In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en ook hier begon de jodenvervolging. Naar aanleiding van het voorlezen van een brief van de Nederlandse bisschoppen tegen de deportatie van de joden, werden Edith Stein en haar zus Rosa in Echt opgehaald door de Gestapo. Het was zondag 2 augustus 1942 omstreeks 17.00 uur. Op de Peyerstraat stond de overvalswagen. Edith en haar zus werden door twee soldaten met het geweer in aanslag van het klooster naar de Peyerstraat gebracht. Zij werden eerst naar Westerbork vervoerd en enkele dagen later naar Auschwitz. Op 9 augustus werden zij vergast bij het kamp Birkenau in een verbouwde boerderij, “Het Witte huis”.

Op 1 mei 1987 werd zij door de Z. Paus Johannes Paulus II zaligverklaard in Keulen en op 11 oktober 1998 heilig. De Paus typeerde haar als: Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk. Zij geldt samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden als beschermheilige van Europa.

Heer, God onzer vaderen,
vervult ons
met het wetenschap van het kruis,
waarmede Gij de Heilige Teresia Benedicta
zo wonderlijk hebt vervuld
in het uur van het martelaarschap.
Verleen ons
dat wij U op haar voorspraak
steeds als de opperste waarheid zoeken,
en de eeuwige liefdesband,
die in het bloed van uw Zoon
voor ons aller heil gesloten is,
trouw bewaren tot in de dood.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis op Heiligen t/m1900

Zalige Johannes Soreth, 28 juli vrije gedachtenis

Zalige Johannes Soreth 1394-1471, priester van onze Orde

De naam van Johannes Soreth, geboren te Caen 1392, blijft in de geschiedenis verbonden met de omvorming van enkele begijnhoven in Nederland tot Karmelietessenkloosters. De opgang gebrachte beweging verspreidde zich in Frankrijk, Italie en Spanje.

Als Generaal Overste van de Orde trachtte hij zijn medebroeders aan te zetten tot een intenser kloosterleven. Op dat punt was hij een voorloper van de H. Teresa van Avila.

Heer,
moge de voorspraak van de Zalige Johannes
ons tot steun zijn.
Hij heeft geijverd
voor de vernieuwing van het religieuze leven
en de Karmel verrijkt
door het opnemen van monialen.
Door zijn verdiensten
moge hij van U verkrijgen
dat wij van dag tot dag trouwer zijn,
in navolging van Christus en Zijn Moeder.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over Johannes Soreth op Heiligen t/m1600. Ontleend aan MYSTIEK VAN DE CARMEL Historische schetsen door Prof. dr. Titus Brandsma O.Carm.

Heilige Elia, profeet, vader van onze orde. Feest 20 juli

De Heilige Schrift spreekt over de profeet Elia al een man van God, constant wandelend in Gods aanwezigheid en moedig verdedigend en opkomend voor de erkenning van de Ene ware God. Hij kwam op voor God in een eenzame wedstrijd op de Berg Karmel. Daarna wordt hij begenadigd met een innerlijke geestelijke ervaring op de Horeb. De kluizenaars die een monastiek leven begonnen onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, in de 12e eeuw, volgden een monastieke traditie in navolging van Elia als het prototype van een karmeliet.

« Vurig heb ik geijverd voor God » (1 Kon. 19, 14), getuigt Elia. « De liefde van Christus laat me geen rust » (2 Kor. 5, 14)

Almachtige en eeuwige God,
Gij hebt de heilige profeet Elia, onze Vader,
verleend voor Uw aanschijn te leven.
Gij hebt hem vervuld
met ijver voor Uw glorie.
Geef aan ons, Uw dienaren,
dat wij altijd Uw aanschijn zoeken
en zo getuigen mogen worden van Uw liefde.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen

Lees meer over Elia

H. Maria Magdalena de’ Pazzi, 1566-1607, gedachtenis 25 mei

Catharina was dochter van een adellijke familie uit Florence. Op zestienjarige leeftijd werd zij karmelietes in het klooster Santa Maria degli Angeli in Florence. Omdat ze ernstig ziek was, legde ze haar religieuze geloften af op een draagbaar in de kloosterkerk. Die avond kreeg ze een mystieke ervaring die leidde tot extases, die gedurende veertig dagen terugkwamen. Haar medezusters tekenden haar visionaire ervaringen op. Dat leidde tot de totstandkoming van het boek I quaranti giorni (‘De veertig dagen’), een belangrijk werk in de Europese geschiedenis van de spiritualiteit. H. Maria Magdalena leefde zeer streng en legde zichzelf zware boetedoeningen op. Niet alleen legde zij zichzelf zeer strenge verstervingen op; zo leefde zij bijvoorbeeld uitsluitend op water en brood. Daarnaast had zij zowel geestelijk als lichamelijk veel pijnen te doorstaan. Zij had zulk een intense devotie voor de Eucharistie en de lijdende Christus, dat zij tenslotte de stigmata in haar lichaam ontving.

Met haar verstervingen en gebeden wilde ze een bijdrage leveren aan de hervorming van de Kerk.

Zij werd heilig verklaard in 1669

Lees verder over deze grote Heilige op Heiligen t/m1600

Met Maria, in de wijngaard van de Heer.

Met Maria, in de wijngaard van de Heer..

Karmelietessen van Compiègne, gedachtenis 17 juli

Toen de karmelietessen van Compiègne de troebelen van de Franse Revolutie vernamen, deden ze de gelofte om als martelares te sterven. Verdreven uit hun klooster, gevangen gezet en ter dood veroordeeld om hun trouw aan de Kerk en de kloostergeloften, bestegen ze dapper het schavot te Parijs op 17 juli 1794 onder het zingen van hymnen.

Noch de dood noch het leven
zal ons kunnen scheiden
van de Liefde Gods.
Rom.8,31b.39

Heer,
Gij hebt aan de Zalige Teresa en haar medezusters
de kracht van de heilige Geest geschonken.
Van de Karmel hebt Gij hen geroepen
tot de kroon van het martelaarschap.
Verleen ons
dat wij U op onze beurt beminnen
met eenzelfde trouw,
om ook eenmaal te komen
tot het onverhulde schouwen van uw luister.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst.
In de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees meer over deze Karmelietessen en klik

H. Teresa de Jesús “de los Andes”, 1900-1920, gedachtenis 13 juli

De jonge vrouw die vandaag de dag wordt vereerd door de Kerk met de titel van Heilige is een profeet van God voor mannen en vrouwen van vandaag. Haar leven als voorbeeld, laat ons zien hoe het Evangelie van Christus doorleefd kan worden in elk detail.

Zij is het bewijs dat de roep van Christus werkelijk waar is, het gebeurd nu in onze tijd en het is een roep die beantwoord kan worden. Zij laat ons zien dat de totale overgave, wat de navolging van Christus inhoud, het enige is dat er werkelijk toe doet, het enige wat ons echt geluk brengt! ………….

Teresa de Los Andes werd door de Zalige Paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 april 1987 in het O’Higgins park in Santiago in aanwezigheid van een miljoen mensen. De mis werd gecelebreerd door de Paus in concelebratie met al de bisschoppen van Chili en 400 priesters.

O God van barmhartigheid
en vreugde van de heiligen,
Gij hebt de vurige jeugd van de Heilige Teresa
nog meer ontvlamd
tot de algehele zelfgave in de maagdelijkheid,
en haar gemaakt
tot een blijde getuige van uw liefde,
ook in het uur van het kruis.
Verleen ons op haar voorspraak
dat wij aangespoord
door de zoetheid van de liefde,
in woord en daad, aan de wereld
de blijde tijding van uw liefde verkondigen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Lees verder over deze Heilige en klik

Gebed voor wie het scapulier dragen van onze Moeder Maria van de Berg Karmel

wallscapular_lrgMaria, Koningin en Moeder van Karmel,
Gij beschermt op een bijzondere wijze
allen die uw heilig scapulier dragen:
neem ook mij onder uw moederlijke bescherming.
Ik wijd mij geheel aan U toe,
en ik zal altijd uw heilig scapulier dragen,

om telkens opnieuw mijzelf eraan te herinneren,
dat ik U ben toegewijd
en als uw toegewijd kind wil leven.
Help mij door uw machtige voorspraak,
om vroom, eenvoudig, liefdevol en zuiver te leven
en sta mij bij in het uur van mijn sterven.
Amen.

H. Teresa-Benedicta van het Kruis [Edith Stein] (1891-1942), karmelietes, martelares, copatrones van Europa

Overweging bij de lezing van vandaag  edith 3
“De liefde voor het Kruis”
meditatie op 24/11/1934 

“Elke dag opnieuw zijn kruis op nemen en Mij volgen”      

Het gewicht van het kruis dat Christus op zich heeft genomen is niets anders dan het menselijke verval, met de nasleep van zonden en lijden waarmee de mensheid wordt geslagen. De betekenis van de kruisweg is de wereld bevrijden van deze last… De eenheid met Christus is ons geluk, en de vooruitgang naar deze eenheid is onze zegen hier op aarde, de liefde voor het kruis is geenszins in tegenspraak met de vreugde om een kind van God te zijn. Het helpen dragen van het kruis van Christus geeft pure en diepe vreugde. Degenen aan wie deze mogelijkheid en kracht gegeven wordt -de bouwers van het koninkrijk van God- zijn authentieke kinderen van God. Een voorkeur voor een kruisweg betekent niet het jammer vinden dat goede Vrijdag voorbij is en het verlossingswerk is vervuld: alleen de verloste wezens, de kinderen van de genade, kunnen het kruis van Christus dragen. Alleen de eenheid met de goddelijke Leider verleent aan het menselijke lijden een kracht van berouw…       Overeind blijven en vooruit gaan op ruige en modderige paden op deze aarde door te tronen met Christus aan de rechterhand van de Vader; lachen en huilen met de kinderen van de wereld en onophoudelijk lofzangen zingen voor de Heer met het engelenkoor, dat is het leven van een christen totdat de ochtend van de eeuwigheid opkomt. 

H. Theresa van het Kind Jezus (1873-1897), karmelietes, Kerklerares 

Overweging bij de lezing van vandaag

Autobiografisch manuscript C 13 v°-14 r° (vert. Koen de Meester) therese 6

Liefde voor de vijand

Er is een zuster in de kloostergemeenschap die de gave heeft om mij in allerlei dingen tegen te staan; haar manieren, haar gezegdes en haar karakter vind ik zeer onaangenaam. Toch is het een heilige religieuze die zeer aangenaam moet zijn aan de goede God. Omdat ik dan ook niet wilde toegeven aan de natuurlijke antipathie die ik voelde, zei ik bij mijzelf dat de liefde voor je medemens niet moet bestaan in gevoelens, maar in daden. Toen ben ik mij erop gaan toeleggen om voor die zuster hetzelfde te doen wat ik voor iemand gedaan zou hebben die mij het liefste was. Elke keer als ik haar tegenkwam bad ik voor haar en dan offerde ik al haar deugden en verdiensten aan God op. Ik voelde wel dat het Jezus plezier deed, want er bestaat geen enkele kunstenaar die het niet fijn vindt als hij geprezen wordt om zijn werk ! En Jezus, de kunstenaar van de zielen, is blij als je niet bij de buitenkant blijft staan, maar wanneer je doordringt tot het innerlijke heiligdom dat Hij zich als verblijf heeft gekozen en er de schoonheid van bewondert. Ik volstond er niet mee om veel te bidden voor de zuster die mij aanleiding gaf tot zo¬veel strijd met mijzelf: ik probeerde haar ook alle mogelijke diensten te bewijzen, en als ik mij bekoord voelde om haar op een onaangename wijze te antwoorden, nam ik er genoegen mee zo vriendelijk mogelijk tegen haar te glimlachen, en ik probeerde dan het gesprek op iets anders te brengen… Vaak tijdens de werkuren … als ik met deze zuster in contact kwam, nam ik ook dikwijls de vlucht als ik het te kwaad kreeg in mijn tweestrijd ! Daar zij helemaal niet wist wat ik voor haar voelde, had zij geen flauw idee van de motieven in mijn gedrag en bleef ervan overtuigd dat ik haar karakter prettig vond. Op een dag in de recreatie zei zij mij ongeveer het volgende, terwijl zij mij heel vriendelijk aankeek: “Zou u mij willen zeggen, Zuster Teresia van het Kindje Jezus, wat u zo in mij aantrekt? Steeds als u mij aankijkt, zie ik u glimlachen?” Ach, wat mij aantrok was Jezus in het diepste van haar hart… Jezus, die het bitterste zoet weet te maken.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • augustus 2017
  Z M D W D V Z
  « Jul    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 703 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

%d bloggers liken dit: