Lectio Divina

 

Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften waaruit u de wijsheid kunt putten die u brengt tot de redding, door het geloof in Christus Jezus.

(2Tm 3:15)

Lectio divina betekent letterlijk: goddelijke lezing. Dat is het tegenovergestelde van het met een markeerstift diagonaal scannen van een tekst. Het is dus niet de bedoeling snel enkele trefwoorden en aandachtspunten te laten oplichten. Lectio divina is lezen met je volle aandacht en vanuit je hart.

In de monnikenliteratuur spreekt men over vier fasen of trappen van de Lectio divina: lectio (lezing van de tekst), meditatio (intensief nadenken over de tekst), oratio (je uitspreken over de tekst) en contemplatio (de tekst volledig tot de jouwe maken, de tekst beschouwen). Deze fasen vinden we ook terug in de eerste zin van de Regel van Benedictus: aandachtig lezen, aandachtig luisteren, van harte instemmen, daadwerkelijk respons geven.

Lectio / aandachtig lezen
Het gaat hier om een heel langzame lezing van de tekst, bij voorkeur hardop, zodat je de woorden echt in de mond neemt en proeft.

Meditatio / aandachtig luisteren
De tekst wordt gelezen tot een woord of zinswending je raakt, tot je iets beluistert, waaraan je blijft haken. Dit woord of deze zinswending wordt hardop herhaald, als het ware herkauwd. In het Latijn heet dit proces ruminatio, herkauwen. Dat is wat je koeien op een rustig plekje ziet doen: het product van een eerste verteringsproces gereedmaken voor de volgende fase in de transformatie van grassen in melk. Met ruminatio wordt geprobeerd om een maximum aan voedzame sappen uit een stukje tekst te kauwen.

Oratio / van harte instemmen
In deze fase wordt verwoord hoe je de tekst begrepen hebt en waaraan de tekst je doet denken. Het is als het ware de samenvatting van alle opmerkingen en overwegingen tot nu toe. Je laat daarmee zien dat je wat met de tekst kunt, dat de tekst je inspireert.

Contemplatio / daadwerkelijk respons
De tekst en alle opmerkingen, toevoegingen en antwoorden worden nu in stilte in het hart overwogen.
Nu je de tekst aan alle kanten bekeken, beluisterd en besproken hebt, gaat het in deze fase om het zoeken naar een antwoord in je eigen binnenste:
Wat zegt de tekst me? Wat raakt me erin? Waarom raakt het mij? En vooral: wat zou dit alles in mijn leven kunnen betekenen.

Zo zijn de overdenkingen en de gebeden op dit blog te lezen. Maar ook onderstaande teksten, die in het bijzonder geschikt zijn om met het hart te lezen.


top

 Ter voorbereiding op het Hoogfeest van OLV van de Berg Karmel, 16 juli 

 Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf

Magníficat

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: Madonna Monte Carmelo van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
 voor ieder die Hem erkent. _
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
 vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
 eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
 maar rijken gaan heen met ledige handen. _
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
 zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
 voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. _

 Eer aan de Vader en de Zoon
 en de heilige Geest.
 Zoals het was in het begin en nu en altijd
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 


 

Ter voorbereiding op het “Heilig Jaar van vergevingsgezindheid en barmhartigheid”

Paus Franciscus heeft vrijdag 13 maart tijdens de boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome een ‘Heilig Jaar van vergevingsgezindheid en barmhartigheid’ aangekondigd. Het jaar start op 8 december 2015 en eindigt met het feest van Christus Koning, op 20 november 2016.

De directe aanleiding, zo zei de paus, is de vijftigste verjaardag van het slot van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Franciscus zal het jaar officieel aankondigen op de ’Zondag van de Barmhartigheid (de eerste zondag na Pasen), die door paus Joannes Paulus II in 2000 werd ingevoerd. Bij die gelegenheid zal hij voor de Heilige Deur een bul met de aankondiging voorlezen. Het Heilige Jaar is volgens paus Franciscus meteen ook een uitnodiging om het werk dat met het Tweede Vaticaans Concilie is begonnen voort te zetten. 20151208_heilig_jaar

Het is de 27ste keer in de geschiedenis van de katholieke Kerk dat er zo’n Heilig Jaar zal plaatsvinden. Het vindt zijn oorsprong in het joodse Jubeljaar. Het oudst bekende Heilig Jaar vond plaats in 1300, al is onzeker of dit ook het eerste Jubeljaar was dat daadwerkelijk werd gevierd. In 1475 werd bepaald dat er in principe om de 25 jaar zo’n Jubeljaar plaatsheeft. Het vorige Heilige Jaar was het Jubeljaar 2000, dat door paus Joannes Paulus II werd afgekondigd voor de start van het derde millennium.

Een Heilig Jaar biedt gelovigen de kans om speciale aflaten te krijgen en absolutie te ontvangen voor zonden door te biechten. In 1750 stelde paus Benedictus XIV de voorwaarden vast voor het bekomen van een aflaat: de pelgrim moet de vier grote basilieken van Rome bezoeken, hij moet biechten en de heilige eucharistie ontvangen en bidden voor het welzijn van de paus.

Traditioneel start het Heilig Jaar met de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek, die alleen bij deze gelegenheid wordt geopend. In zijn homilie tijdens de boeteviering van vrijdagavond in de Sint-Pietersbasiliek zei paus Franciscus dat de Kerk steeds de deur geopend moet houden opdat niemand zou uitgesloten worden van Gods barmhartigheid. “Naarmate de zonde groter is, moet de liefde van de Kerk voor bekeerlingen des te groter zijn.”

(Bron: Kerknet)

Lees ook A MESSAGE FOR THE YEAR OF CONSECRATED LIFE wcarme_noticia_24124full-U8VAruo06beNLHIC,
van
Fernando Millán Romeral O.Carm.
Prior General

Saverio Cannistrà, OCD.
Superior General
Rome, 12 March 2015

top


Het Zeer Kostbaar Bloed van Christus
Geliefde broeders en zusters,

In het verleden was de eerste zondag van juli gekenmerkt door de devotie voor het Zeer Kostbaar Bloed van Christus. Sommigen van mijn vereerde voorgangers hebben dit de vorige eeuw bevestigd en de zalige Johannes XXIII verklaarde er in zijn Apostolische Brief “Inde a primis” (30 juni 1960) de betekenis van en gaf zijn goedkeuring aan de litanie. Het thema van het Bloed, verbonden aan dat van het Paaslam, is in de Heilige Schrift van het grootste belang. De besprenkeling met het bloed van offerdieren vertegenwoordigde en stelde in het Oude Testament het verbond in tussen God en het volk, zoals men kan lezen in het boek Exodus: “Dit is het bloed van het verbond dat Jahwe, op grond van al deze woorden, met u sluit” (Ex. 24, 8).

Naar deze woorden verwijst Jezus uitdrukkelijk tijdens het Laatste Avondmaal, wanneer Hij de kelk aan Zijn leerlingen reikt en zegt: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mt. 26, 28). En inderdaad, van de geseling tot de doorboring van Zijn zijde na Zijn dood op het kruis, heeft Christus al Zijn Bloed vergoten, het Bloed van het ware Lam, geslacht voor de verlossing van de wereld. De heilswaarde van Zijn Bloed wordt uitdrukkelijk bevestigd in vele passages van het Nieuwe Testament. Het volstaat in dit Priesterjaar de mooie formulering te citeren uit deBrief aan de Hebreeën: “Nu is Christus gekomen … Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd, en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden, hoeveel groter is de kracht van Christus’ bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren” (Hebr. 9, 11-14).

Geliefde broeders, in Genesis staat dat het bloed van Abel, die door zijn broer Kaïn gedood werd, tot God in de hemel riep  1 . Helaas, zoals gisteren duurt die kreet tot op vandaag voort omdat het bloed van de mens door geweld, onrechtvaardigheid en haat blijft vloeien. Wanneer zullen de mensen leren dat het leven heilig is en alleen aan God toebehoort? Wanneer zullen zij begrijpen dat wij allen broeders zijn? Op de schreeuw om het vergoten bloed dat van zovele plaatsen ter wereld naar God opstijgt, antwoordt God met het bloed van Zijn Zoon die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Christus heeft het kwaad niet met kwaad beantwoord, maar met het goede, met Zijn oneindige liefde. Het Bloed van Christus is de waarborg van Gods trouwe liefde voor de mensheid. Met de blik op de wonden van Christus, kan elke mens, zelfs in omstandigheden van uiterste morele ellende, zeggen: God heeft mij niet verlaten, Hij heeft mij lief, Hij heeft Zijn leven voor mij gegeven; en zo kan hij de hoop terug vinden. Moge de Maagd Maria die met de apostel Johannes onder het kruis het testament van Jezus’ Bloed opving, ons helpen de onschatbare rijkdom van deze genade te herontdekken en er innige en eeuwig dankbaar voor te zijn.

HET ZEER KOSTBAAR BLOED VAN CHRISTUS
14e zondag door het Jaar / In de buitengewone ritus feestdag op de 1e Zondag van juli
Paus Benedictus XVI – Angelus/Regina Caeli
5 juli 2009
Copyrights:© 2009, Libreria Editrice Vaticana

LITANIE 

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, onbevlekt Lam, die van alle eeuwigheid voorbestemd was om door het storten van Uw kostbaar Bloed het zondige mensdom te redden, ontferm U over ons.
Jezus, mensgeworden Woord van God, die Uw heilig Vlees en kostbaar Bloed hebt aangenomen in de zuivere schoot van de onbevlekte Maagd Maria,
Jezus, die in de loop van Uw sterfelijk leven verlangd hebt om Uw heilig Bloed tot onze zaligheid te vergieten,
Jezus, die Uw Bloed vergoten hebt voor de bekering van de zondaars,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, van een oneindige en onschatbare waarde,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, zegel van het nieuw en eeuwig verbond,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, altijd stromende bron van genade en zegen,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, wiens stem zich onophoudelijk tot de hemel verheft en voor ons bidt,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, deze kostelijke balsem van het geestelijk leven,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dit onderpand van onze hoop en van het eeuwig geluk,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, sieraad en kroon van alle heiligen,
Door Uw kostbaar Bloed, hoor ons, Jezus.
Door Uw kostbaar Bloed, verhoor ons, Jezus.

Van alle kwaad naar ziel en lichaam, verlos ons, Jezus
Van alle zonden,
Van alle onzuiverheid in woorden, werken en begeerten,
Van het verachten en bespotten van heilige zaken,
Van ketterij, leugentaal en ongeloof,
Van trouweloosheid en onrechtvaardigheid,
Van het overtreden van uw heilige geboden,
Van alle gelegenheden tot zonden,
Van het onwaardig nuttigen van Uw heilig Lichaam en Bloed,
Van een plotselinge, onvoorziene dood,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij in Uw besnijdenis hebt opgeofferd,
Door Uw kostbaar Zweet en Bloed, dat in de hof van olijven ter aarde viel,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij de geseling,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij gestort hebt, toen de soldaten U met doornen kroonden,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij het dragen van Uw kruis tot op de Calvarieberg,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij Uw kruisiging,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt gedurende de drie uren, dat Gij aan het kruis gehangen hebt,
Door Uw kostbaar Bloed, en het heilig Water dat na Uw dood uit Uw doorstoken zijde vloeide,
Door Uw kostbaar Bloed, dat nog dagelijks op veel altaren in het heilig Misoffer aan de Vader geofferd wordt,
Door Uw kostbaar Lichaam en Bloed, dat tot voedsel van onze ziel voortdurend tegenwoordig is in het heilig Sacrament des Altaars,

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons, Jezus
Dat Gij onze zonden wilt vergeven en onze harten wilt zuiveren,
Dat Gij in ons een levend geloof wilt storten, een sterke hoop en een brandende liefde,
Dat Gij de heilige kerk, die Gij door Uw kostbaar Bloed hebt verworven, wilt besturen en bewaren,
Dat Gij de paus en de gehele geestelijkheid in de heilige godsdienst wilt bewaren,
Dat Gij aan de gehele christenheid vrede en eenheid wilt verlenen,
Dat Gij onszelf en Uw heilige dienst wilt versterken en bewaren,
Dat Gij onze harten tot hemelse verlangens wilt opwekken,
Dat Gij al onze weldoeners met eeuwige goederen wilt vergelden,
Dat Gij alle overledenen de eeuwige rust wilt geven,
Dat Gij ons gebed wilt verhoren,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
U, Heer, smeken wij, kom uw dienaren te hulp, die Gij met uw kostbaar Bloed gered hebt.

Laat ons bidden,
God, door het kostbaar bloed van Uw eniggeborenZoon hebt Gij alle mensen verlost. Zet het werk van Uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie,de genade van de verlossing ontvangen.
Door Christus onze Heer. Amen.

top

Maria, de moeder van Jezus, Moeder van de Karmel.
Er bestaan in de kerk veel verhalen en gezangen waarin geschetst wordt hoe Maria de komst van de Messias beleefde. Bekend is het zogeheten Magnificat oftewel de ‘Lofzang van Maria’.

Het Magnificat

‘Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.

Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.

Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaatsHongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.

Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’

Zie ook het gebed voor wie het scapulier dragen van onze Moeder Maria van de Berg Karmel.

top

H. Thérèsia van het Kind Jezus 1873-1897,
karmelietes te Lisieux, Kerklerares

Poezie “Waarom ik van u houd, o Maria”, strofe 4-7

klik mp3

“De Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan”

Ach, ik hou van u, Maria, als u zegt dienares te zijn
van God die u hebt verheugd met uw nederigheid (Lc 1,38)
Deze verborgen deugd maakt u almachtig,
zij trekt de heilige Drie-eenheid in uw hart.
Vervolgens bedekt de Geest van Liefde u met zijn schaduw (Lc 1,35);
De Zoon die gelijk is aan de Vader is in u mensgeworden
voor zijn grote aantal broederzondaars,
zodat men Hem noemt: Jezus, uw eerstgeborenen! (Lc 2,7)

Ach geliefde Moeder, ondanks mijn kleinheid
bezit ik net als u de Machtige in mij
Maar ik huiver niet als ik mijn kleinheid zie:
de schat van  de moeder behoort aan het kind.
En ik ben uw kind. Ach mijn lieve moeder,
uw deugden, uw liefde, zijn die ook niet van mij?
Als de witte hostie in mijn hart afdaalt
denkt Jezus, uw zachte Lam, in u te rusten!

U laat me het voelen, het is niet onmogelijk
om u na te volgen, o, koningin van de uitverkorenen.
De smalle weg van de hemel hebt u zichtbaar gemaakt
door altijd de nederigste deugden te beoefenen.
Bij u, Maria, wil ik graag klein blijven
Ik zie de ijdelheid van de grootheid hierbeneden,
bij Elizabeth, die u ontvangt
leer ik de vurige liefde kennen.

Daar luister ik verheugd, zoete Koningin van de engelen,
Naar het heilige lied dat uit uw hart opklinkt (Lc 1,46v).
U leert me om de goddelijke lofzangen te zingen,
om mij te verheerlijken in Jezus mijn Verlosser.
Uw liefdevolle woorden zijn mystieke rozen
die de komende eeuwen zullen geuren.
In u heeft de Machtige grote dingen gedaan,
Ik wil erover mediteren om ermee te kunnen zegenen.

top

Advertenties
Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • april 2018
  Z M D W D V Z
  « Mrt    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 708 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

 • Advertenties
%d bloggers liken dit: